You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
 1. Een overzicht van ifm
 2. Naleving

Waarden- en gedragscode

Voor de ifm-ondernemingsgroep is een levendige bedrijfscultuur al sinds oudsher belangrijk geweest. Die moet worden gekenmerkt door vertrouwen, waardering en moreel gedrag en tot uiting komen in het handelen van onze werknemers onderling en in de coöperatieve relatie met onze klanten en zakenpartners.

De oprichters Robert Buck en Gerd Marhofer hebben deze fundamentele gedragsprincipes in 1990 vastgelegd in de vorm van de ifm-bedrijfsfilosofie. De waarden die toentertijd zijn vastgesteld, zijn dezelfde waarden die nu nog gelden en ook in de toekomst geldig zullen blijven. Het zijn de pijlers waarop wij als ifm-groep groot geworden zijn en waarop ons handelen vandaag en in de toekomst is gebaseerd.

ifm-gedragscode

In wezen vat de ifm-gedragscode de waarden van onze ifm-bedrijfsfilosofie samen en neemt die mee naar het heden. De ifm-gedragscode is het handvest van ons handelen en ons succes - daar zijn wij bij ifm van overtuigd. De gedragscode en de naleving ervan zijn de garantie dat wij als ifm door onze zakenpartners gezien en gewaardeerd worden als een morele onderneming, toen en nu.

Wij, de ifm-ondernemingsgroep, staan voor de volgende waarden:

 • Wij houden ons aan de geldende wetten, richtlijnen en normen.
 • Wij behandelen elkaar en onze zakenpartners op respectvolle wijze. Religie, geslacht, leeftijd, huidskleur of etniciteit hebben geen invloed op ons handelen.
 • Wij erkennen uitdrukkelijk het VN-Handvest voor de mensenrechten. Wij en onze zakenpartners verwerpen kinderarbeid en dwangarbeid.
 • De omgang met onze zakenpartners is voor ons zeer belangrijk. Wij onderhouden een intensieve uitwisseling en een vertrouwelijke relatie met onze klanten en leveranciers. Elke schijn van exploitatie of van voordelen verlenen moet door ons worden uitgesloten.
 • Wij staan voor eerlijke concurrentie.
 • Wij ontwikkelen en verkopen de beste producten voor een geautomatiseerde wereld, maar niet voor militaire en wapentechnische doeleinden.
 • Wij respecteren privacy en dus ook de omgang met vertrouwelijke informatie.
 • Wij houden ons aan de voorschriften voor arbeidsveiligheid en milieubescherming, zodat wij en onze kinderen vandaag, maar ook morgen een duurzame toekomst hebben.

Compliance-organisatie

Wij doen veel voor deze morele waarden en de naleving ervan, omdat wij altijd gedaan hebben wat wij bedoelen en gezegd hebben. Wij ondersteunen deze cultuur door

 • interne scholingen over verschillende compliance-thema’s.
 • doelgerichte richtlijnen die ons richting en zekerheid geven in onze dagelijkse handelingen.
 • audits door zowel interne als externe auditors, die onder andere controleren of deze voorschriften worden nageleefd.

ifm electronic gmbh heeft voor de ifm-ondernemingsgroep een compliance-functionaris benoemd, die organisatorisch onder de afdeling Interne Audit & Compliance valt. Zowel het hoofd van de afdeling Interne Audit & Compliance als de compliance-functionaris, die samen de compliance-functie vormen, hebben vastgelegde taken en verantwoordelijkheden binnen de hele groep.

ifm stiftung & co. kg: (van links naar rechts) Martin Buck (voorzitter van de RvB), Benno Kathan (lid van de RvB), Dr. Dirk Kristes (lid van de RvB), Michael Marhofer (voorzitter van de RvB) en Christoph von Rosenberg (lid van de RvB).

Bij de uitvoering van haar taken is de compliance-functie alleen gebonden aan instructies van en informatie aan de Raad van Bestuur van ifm stiftung & co. kg.

Compliance-contact

Open communicatie is altijd een essentieel onderdeel geweest van de bedrijfscultuur van ifm. Werknemers kunnen gevallen van mogelijk wangedrag tegen onze ifm-waarden rechtstreeks en in vertrouwen ter sprake brengen bij hun leidinggevende.

Werknemers kunnen bovendien een beroep doen op de compliance-functie. Daar worden verzoeken altijd vertrouwelijk behandeld. Klokkenluiders die naar hun beste weten handelen, worden beschermd tegen nadelen die uit de melding voortvloeien.

Onze zakenpartners kunnen ook contact opnemen met de compliance-functie van ifm om de aandacht te vestigen op misstanden die niet in overeenstemming zijn met de ifm-waarden.

U kunt de compliance-functie van ifm bereiken via compliance@ifm.com.

Klokkenluiderssysteem van ifm

Om onze zorgplicht beter na te komen, hebben wij een klokkenluiderssysteem opgezet. Hiervan kan gebruik worden gemaakt als er geen mogelijkheid wordt gezien om zich te wenden tot de leidinggevende(n), tot de compliance-functie of ook rechtstreeks tot de verantwoordelijke centrale directeur of de RvB.

Wij vragen u het klokkenluiderssysteem op verantwoorde wijze te gebruiken.

Het kan in tien talen en desgewenst anoniem worden gebruikt om mogelijke schendingen van onze waardecultuur en verdachte gevallen van mogelijke criminaliteit te melden.

Aangezien ifm zich inzet voor een open communicatie, willen wij klokkenluiders aanmoedigen hun naam te gebruiken. De compliance-functie zal elk verzoek strikt vertrouwelijk onderzoeken en rekening houden met de belangen van alle betrokken partijen die bescherming verdienen.

Doordat er een elektronische brievenbus is ingericht, kunnen klokkenluiders en de compliance-functie - desgewenst ook anoniem - met elkaar communiceren. Dit is belangrijk voor het geval er vragen zijn of als meldingen later aangevuld moeten worden met verdere informatie.