Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00

Generelle betingelser

for levering og oppføring av maskineri og annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Utstedt i 2019 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

 

Innledning

1. Disse generelle betingelsene gjelder når det er skriftlig avtalt mellom partene eller avtalt på annen måte. Eventuelle endringer til- eller avvik fra betingelsene gjelder ikke med mindre det er skriftlig avtalt.

Definisjoner

2. I disse generelle betingelsene har følgende vilkår betydningen som er tillagt dem:

Kontrakt: Den skriftlige avtalen mellom partene vedrørende fabrikkanleggets utførelse, og alle vedlegg, inkludert skriftlige korrigeringer og tillegg til de angjeldende dokumentene, skriftlig avtalt.

Anlegg: Alt maskineri, materiell, all programvare, alle apparater, dokumentasjoner og andre artikler som entreprenøren skal levere i henhold til kontrakten.

Fabrikkanlegg: Anlegget og resultatet av arbeidet som entreprenøren utfører i henhold til kontrakten.

Hvis fabrikkanlegget i henhold til kontrakten overtas av separate avdelinger som er ment å brukes uavhengig av hverandre, gjelder disse generelle betingelsene for hver avdeling separat. Betegnelsen «fabrikkanlegg» skal da referere til den angjeldende avdelingen.

Anleggsområde: Stedet der anlegget skal oppføres, inkludert tilliggende områder som er nødvendig for transport, lossing og lagring av nødvendig monteringsutstyr.

Anbudspris: Summen, unntatt merverdiavgift, som skal betales for fabrikkanlegget.

Hvis oppføring betales på timebasis og ikke er fullført ennå, skal anbudsprisen, i henhold til paragrafene 23, 27, 49 og 50, være prisen på anlegget med et tillegg på 10 % eller en annen prosentandel som partene har avtalt.

Skriftlig varsel: Alle dokumenter som er underskrevet av en av partene og mottatt av den andre parten, og meldinger som den andre parten har mottatt som brev, faks, elektronisk post eller andre kommunikasjonsmidler som partene har avtalt. Møtereferatets innhold, som er underskrevet eller godkjent av begge parter, skal også utgjøre et skriftlig varsel.

Programvare: Datamaskinprogramvaren som er inkludert i

fabrikkanlegget, og som består av

 • entreprenørens programvare – datamaskinprogramvare som entreprenøren har rettighetene til – og
 • underlisensiert programvare, datamaskinprogramvare som en tredjepart har rettighetene til og som entreprenøren overfører bruksretten med tillatelse fra rett innehaver til.

Produktinformasjon

3. Data som er i markedsføringsmateriell, prislister og annen produktinformasjon, er kun bindende i den grad de etter referanse er uttrykkelig inkludert i kontrakten.

Dokumentasjon og informasjon

 1. All dokumentasjon vedrørende fabrikkanlegget som er innsendt av en part til den andre, før eller etter kontraktinngåelse, forblir eiendommen til parten som sendte inn.
  Dokumentasjon eller informasjon som en part har mottatt, kan ikke uten den andre partens samtykke, kopieres eller brukes til noe annet formål enn det som det var innsendt for.
 2. Entreprenøren skal ikke senere enn tidspunktet for når fabrikkanlegget overtas, levere ett sett til kjøperen uten omkostninger, eller et større antall som er avtalt, med slik dokumentasjon som er detaljert nok til at kjøperen kan gjennomføre idriftsettelse, drift og vedlikehold, inkludert løpende reparasjoner, av fabrikkanlegget. Entreprenøren skal imidlertid ikke være forpliktet til å levere dokumentasjon for anleggets produksjon eller reservedeler.

Taushetsplikt

6. Ingen av partene skal, uten den andre partens samtykke, ha rett til å offentliggjøre en tredjeparts tekniske eller kommersielle informasjon som en av partene under kontraktinngåelse oppga skulle være konfidensiell. Dette gjelder ikke i den grad offentliggjøring er nødvendig for at en part skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til kontrakten, eller for drift og vedlikehold av fabrikkanlegget.

Begge parter er forpliktet til å forhindre at slik konfidensiell informasjon offentliggjøres eller brukes i større grad enn det som er tillatt etter denne paragrafens første ledd, av ansatte, konsulenter, underentreprenører og andre entreprenører eller andre som gjennom den parten har eller kan få tilgang til slik informasjon.

Programvare

 1. Med mindre det er avtalt noe annet, får kjøperen en ikke-eksklusiv, vedvarende rett til å bruke entreprenørens programvare i fabrikkanlegget. Kjøperen kan overføre denne bruksretten til etterfølgende eiere av fabrikkanlegget. Med mindre det er avtalt noe annet, beholder entreprenøren rettighetene til dennes programvare, selv om slik programvare er produsert spesielt for kjøperen. Kjøperen kan på eget ansvar foreta slike endringer i entreprenørens programvare som er i overensstemmelse med det generelle formålet som fabrikkanlegget er ment for.
  Med forbehold om begrensningene som kan være avtalt mellom innehaveren av opphavsretten og entreprenøren, får kjøperen en ikke-eksklusiv, vedvarende rett til å bruke underlisensiert programvare i fabrikkanlegget, og til å overføre denne retten til etterfølgende eiere av fabrikkanlegget. Entreprenøren skal, ikke senere enn tidspunktet da kontrakten ble inngått, informere kjøperen skriftlig om slike begrensninger. Kjøperen kan foreta endringer i underlisensierte programmer kun hvis det er spesielt avtalt.
 2. Med mindre annet er avtalt, er ikke entreprenøren forpliktet til gi kjøperen datamaskinprogramvarens kildekode. Entreprenøren er heller ikke, med mindre annet er avtalt, forpliktet til å gi kjøperen oppdaterte versjoner av datamaskinprogramvaren.

Fabrikkanleggets anvendelsesområde. Lover og forskrifter

 1. Fabrikkanleggets anvendelsesområde skal være som angitt i kontrakten.
  Fabrikkanlegget skal være i samsvar med lover og andre offisielle forskrifter som gjaldt på anbudstidspunktet i det landet anleggsområdet ligger. Kjøperen skal på entreprenørens forespørsel informere om slike lover og forskrifter som gjelder for fabrikkanlegget.
 2. Entreprenøren skal gjennomføre slike nødvendige endringer som skyldes endringer i lovverket og andre offisielle forskrifter som gjelder for fabrikkanlegget, eller, i den generelt godtatte fortolkningen, der slike endringer inntreffer etter anbudstidspunktet og før fabrikkanlegget overtas. Bestemmelsene under paragraf 37 og 38 skal gjelde for slike endringer.

Arbeidsbetingelser

11. Kjøperen skal ikke være ansvarlig for å sikre at oppføringen gjennomføres i henhold til betingelser som følger gjeldende lover og forskrifter for arbeidsbetingelser på anleggsområdet. Kjøperen skal informere entreprenøren med et skriftlig varsel om at sikkerhetsforskriftene skal overholdes av de ansatte på anleggsområdet.

Videre skal kjøperen på egen bekostning, på eller nær anleggsområdet, sørge for tilfredsstillende fasiliteter for monteringspersonellet i forbindelse med klesskift, vask og mat. Kjøperen skal også sørge for at entreprenørens ansatte har tilgang til kost og losji i nærheten av anleggsområdet, i henhold til de gjeldende kollektive tariffavtalene, forskriftene eller som angitt i kontrakten. Utgiftene for kost og losji reguleres i henhold til paragrafene 24.2 og 25.

Forarbeid

 1. Entreprenøren skal til avtalt tid eller, hvis det ikke ble enighet om et tidspunkt, i god tid før oppføringen starter, gi kjøperen tegninger og beskrivelser som viser hvordan anlegget skal oppføres. Entreprenøren skal samtidig gi all nødvendig informasjon for å gjøre i stand det fundamentet og underlaget som kreves for fabrikkanlegget, sørge for uhindret transport fra anlegget og nødvendig monteringsutstyr til og på anleggsområdet, samt klargjøre alle nødvendige forbindelser til anleggsområdet.
  Entreprenøren skal dekke eventuelle utgifter som er pådratt på grunn av feil eller utelatelser, som oppstår før overtakelsen, i tegningene, beskrivelsene eller informasjonen som er nevnt i foregående avsnitt. Hvis slike feil eller utelatelser oppstår etter overtakelsen, gjelder bestemmelsene i paragrafene 54–67.
 2. Entreprenøren skal i god tid informere kjøperen ved et skriftlig varsel når anlegget er klart til å oppføres. Dette skal gjøres i god tid, slik at kjøperen kan utføre sine forpliktelser i henhold til paragrafene 14 og 15 i tide, som er nødvendig for å utføre oppføringen.
 3. Kjøperen skal utføre nødvendig forarbeid i henhold til tegningene, beskrivelsene og informasjonen som omtales i paragraf 12. Hvis partene ikke har blitt enige om en bestemt dato for når kjøperens arbeid skal være ferdig, skal det være ferdig når fundament og underlag kan understøtte anlegget til avtalt tid, imidlertid ikke senere enn én uke før oppføring skal påbegynnes. Kjøperen skal informere entreprenøren med et skriftlig varsel når forarbeidet er ferdig.
 4. Før oppføringen skal påbegynnes, skal kjøperen kontrollere at vann og strøm, medregnet trykkluft og elektrisk kraft, er tilgjengelig for entreprenøren på anleggsområdet i den grad det er nødvendig eller som angitt i kontrakten. Disse ressursene skal leveres uten kostnader for entreprenøren. Entreprenøren er heller ikke forpliktet til å betale for bruk av vann og strøm.
  Kjøperen skal også på eller nær anleggsområdet anbringe følgende til entreprenørens disposisjon: låsbare eller på annen måte sikrede lokaliteter eller sikret lagringsplass, som er egnet til å beskytte anlegget og entreprenørens verktøy og utstyr mot tyveri og ramponering.

Testing av anlegget i forbindelse med produksjon.

Inspeksjon

 1. Hvis kontrakten tillater at anlegget testes i forbindelse med produksjonen, skal en slik test, med mindre annet er bestemt, utføres der anlegget er produsert. Hvis de tekniske vilkårene for testen ikke er avtalt, skal den utføres i henhold til den generelle fremgangsmåten for den impliserte bransjen i produksjonslandet.
 2. Entreprenøren skal i god tid informere kjøperen med et skriftlig varsel om testen, som omtalt i paragraf 16, slik at kjøperen får vært til stede under testen. Hvis kjøperen har mottatt et slikt varsel, kan testen utføres i kjøperens fravær.
  Entreprenøren skal registrere testen. Testrapporten skal sendes til kjøperen. Med mindre kjøperen beviser noe annet, skal testrapporten beskrive hvordan testen ble utført og hva resultatet ble, på en korrekt måte.
 3. Hvis, ved en test som omtales i paragraf 16, anlegget anses ikke å overholde kontrakten, skal entreprenøren så snart som mulig sørge for at anlegget overholder kontrakten. En ny test skal da utføres på kjøperens anmodning, med mindre feilen var ubetydelig.
 4. I tillegg kan kjøperen, i rimelig grad eller som angitt i kontrakten, på tre dagers varsel inspisere anleggets produksjon i løpet av entreprenørens normale arbeidstid.
 5. Med mindre annet er avtalt, skal entreprenøren dekke alle kostnadene for tester som utføres der anlegget er produsert. Imidlertid skal kjøperen ved slike tester og inspeksjoner som er omtalt i paragraf 19, dekke alle kostnader for representantene hans, medregnet reise- og oppholdsutgifter.

Forsinkelser for kjøperen, osv.

 1. Hvis kjøperen innser at han ikke kan utføre de forpliktelsene som er nødvendig for å utføre oppgavene på fabrikkanlegget, herunder forpliktelsene i henhold til paragrafene 11, 14 og 15, til avtalt tid, eller hvis en slik forsinkelse for hans del virker sannsynlig, skal han uten forsinkelse gi et skriftlig varsel om dette til entreprenøren. Varselet skal angi årsaken til forsinkelsen og, hvis mulig, hvor lenge forsinkelsen vil vare.
  Hvis kjøperen er forsinket slik at han ikke kan utføre sine forpliktelser, som omtalt i det første avsnittet, skal han likevel betale den delen av anbudsprisen som ville forfalt, hvis det ikke var for forsinkelsen.
 2. Hvis kjøperen er forsinket eller på annen måte ikke kan oppfylle sine forpliktelser, som omtalt i paragraf 21, første ledd, skal han tilbakebetale tilleggskostnader for arbeidsutførelse på fabrikkanlegget, som entreprenøren kan ha pådratt seg i tillegg til andre krav, i henhold til paragraf 25, andre ledd. Entreprenøren skal ha rett til en rimelig utsettelse av overtakelsen når kjøperen er skyld i forsømmelsen. Hvis entreprenøren vil kreve utsettelse, skal han uten unødvendig opphold informere kjøperen om dette ved skriftlig varsel.

  Hvis kjøperen ikke kan oppfylle forpliktelsene på riktig måte eller i tide, og forsømmelsen er av vesentlig betydning, kan entreprenøren innstille sin del av kontraktoppfyllelsen til forsømmelsen er utbedret. Entreprenøren kan videre si opp kontrakten ved skriftlig varsel til kjøperen, forutsatt at entreprenøren har informert kjøperen med skriftlig varsel om hans intensjon om å si opp, og kjøperen mislyktes i å utbedre forsømmelsen innen én måned etter at varselet ble mottatt. Ved en slik oppsigelse har entreprenøren rett til erstatning for tapet han er påført på grunn av at kjøperen ikke har oppfylt sin plikt. Erstatningsbeløpet skal ikke overskride anbudsprisen.

Betaling

 1. Med mindre noe annet er avtalt, skal betalingen foretas mot faktura 30 dager etter fakturadatoen. Fakturering skal foregå på følgende måte:
  1. Når oppføringen er utført for en totalsum som er inkludert i anbudsprisen, skal anbudsprisen faktureres med 40 % ved kontraktinngåelse, 50 % når anlegget har ankommet anleggsområdet, og den gjenstående delen ved overtakelse av fabrikkanlegget.
  2. Når oppføringen er utført på timebasis, skal den avtalte prisen for anlegget faktureres med 40 % ved kontraktinngåelse, og 60 % når anlegget har ankommet anleggsområdet. Betaling for oppføringen skal foretas med månedlige fakturaer.
 2. Når oppføringen er utført på timebasis, skal følgende poster angis separat:
  1. Reiseutgifter for entreprenørens ansatte (medregnet lokal transport), og utgifter for transport av utstyr og personlige eiendeler.
  2. Kostnader for kost og losji og andre leveomkostninger for entreprenørens ansatte for hver dag de har vært hjemmefra, medregnet fri- og feriedager. Med mindre annet er avtalt, skal slike kostnader tilbakebetales med høyest mulig sats, som for tilsvarende utgifter til offentlig ansatte i entreprenørens hjemland, når de reiser i landet der oppføringen utføres. 24,3. Betaling for arbeid under normal arbeidstid basert på det antall timer som kjøperen har bekreftet.
  1. Betaling for overtidsarbeid basert på det antall timer som kjøperen har bekreftet.
  2. Med mindre annet er avtalt, klassifiseres arbeidstid og overtid i henhold til forskriftene i entreprenørens hjemland.
  3. Betaling i henhold til sats for normal arbeidstid som er brukt for:
   1. nødvendige forberedelser av ut- og hjemreiser,
   2. ut- og hjemreiser og andre reiser, hvis aktuelt, der personalet er berettiget til det ifølge lovverk, forskrifter eller tariffavtaler i entreprenørens hjemland, og
   3. daglige reiser mellom husrommet og anleggsområdet hvis tidsbruken overskrider 30 minutter pr. dag eller overskrider tidsgrensen som kan være angitt i den gjeldende tariffavtalen i entreprenørens hjemland.
  1. Kostnader som entreprenøren har pådratt seg for å levere utstyr i henhold til kontrakten og, hvis avtalt, betaling for bruk av entreprenørens eget monteringsutstyr.
  2. Betaling for ventetid i henhold til satsene for normal arbeidstid når arbeidet er forsinket på grunn av omstendigheter som entreprenøren ikke er skyld i.
  3. Skatter og avgifter, hvis aktuelt, ilagt fakturabeløpet og som skal betales av entreprenøren.
 1. Når partene er enige om at oppføringen skal utføres for et engangsbeløp, er alle punkter som er underlagt leddene 24.1. gjennom 24.7. inkludert i anbudsprisen.

  Hvis monteringsarbeidet endres,forsinkes eller må innstilles på grunn av omstendigheter som kjøperen eller hans andre entreprenører er ansvarlige for, har entreprenøren, i tillegg til anbudsprisen, rett til betaling for:
  1. ventetid og tidsbruk på ekstra reiser.
  2. Tilleggsarbeid, medregnet fjerning, sikring og gjeninnsetting av monteringsutstyret.
  3. Tilleggskostnader som entreprenøren har pådratt seg for å ha vært nødt til å lagre utstyret på anleggsområdet for lenger tid enn forutsett.
  4. Tilleggskostnader for reiser, kost, losji og levekostnader for entreprenørens personale. 25,5. Alle andre kostnader og utgifter som entreprenøren har dokumentert å ha pådratt seg som følge av endring i oppføringsprogrammet.
 2. Hvis kjøperen ikke betaler i tide, har entreprenøren rett til renter fra forfallsdatoen med en lovbestemt rentesats som gjelder for sene betalinger i entreprenørens hjemland. Entreprenøren har også rett til kompensasjon for inkassokostnader.

  Hvis kjøperen ikke betaler innen forfallsdato eller ikke kommer med avtalte verdipapirer innen den fastsatte datoen, kan entreprenøren også, etter å ha gitt kjøperen skriftlig varsel om dette, midlertidig oppheve kontraktoppfyllelsen til betalingen er foretatt eller det er gitt avtalte verdipapirer.
 3. Hvis kjøperen ikke har betalt forfallsbeløpet innen tre måneder etter forfallsdato, kan entreprenøren si opp kontrakten ved skriftlig varsel til kjøperen. Entreprenøren skal deretter, i tillegg til hans rettigheter i henhold til paragraf 26, første ledd, ha rett til kompensasjon for lidt tap. Erstatningsbeløpet skal ikke overskride anbudsprisen.

Eiendomsforbehold

28. Anlegget skal forbli entreprenørens eiendom til fabrikkanlegget er betalt i sin helhet, i den grad slikt eiendomsforbehold er lovlig etter gjeldende lovgivning.

Oppføring

 1. Partene skal, ikke senere enn når entreprenøren varsler om at anlegget er klart for levering fra produksjonsstedet, ved skriftlig varsel utnevne en stedfortreder til å opptre på deres vegne under arbeidet på anlegget.

  Stedfortrederne skal være til stede på eller nær anleggsområdet under arbeidstiden. Med mindre annet er spesifisert i kontrakten, skal stedfortrederne være godkjente til å opptre på den respektive partens vegne under alle saker som vedkommer monteringsarbeidet. Når disse generelle betingelsene angir at det skal gis skriftlig varsel, skal stedfortrederen alltid være autorisert til å motta et slikt varsel på vegne av parten han representerer.
 2. Med mindre annet er avtalt, skal kjøperen kostnadsfritt levere entreprenøren kraner, løfteutstyr, stillas og utstyr som skal fraktes på anlegget, i den grad det er nødvendig for å utføre oppføringen. Entreprenøren skal spesifisere kravene han har vedrørende dette ved skriftlig varsel ikke senere enn én måned før monteringsarbeidet starter.
 3. Entreprenøren skal forsikre seg om at hans personale overholder sikkerhetsforskriftene som gjelder på anleggsområdet. Dette reduserer ikke kjøperens forpliktelser i henhold til paragraf 11.

  Kjøperen kan kreve at den av entreprenørens personale som ikke overholder disse sikkerhetsforskriftene, kan nektes adgang til anleggsområdet.
 4. Entreprenøren skal informere kjøperen ved skriftlig varsel om alle spesielle farer for de nære omgivelsene som oppføring av fabrikkanlegget kan medføre.
 5. Kjøperen kan ikke, uten entreprenørens forutgående samtykke ved skriftlig varsel, beordre entreprenørens personale til å utføre arbeid.

Entreprenørens rett til inspeksjon

34. Entreprenøren skal ha rett til å inspisere fabrikkanlegget på anleggsområdet på egen bekostning. Inspeksjonene skal utføres under kjøperens normale arbeidstid. Denne retten gjelder til fabrikkanlegget er overtatt og under alt arbeid ifølge bestemmelsene i paragrafene 54–65.

Endringer

35. Kjøperen kan til fabrikkanlegget er tatt over, med forbehold om begrensningene i paragraf 38, kreve endringer for det opprinnelig avtalte anvendelsesområdet, designet samt fabrikkanleggets konstruksjon.

En anmodning om en endring skal gjøres ved skriftlig varsel til entreprenøren, med en nøyaktig beskrivelse av den nødvendige endringen.

 1. Helt frem til overtakelsen kan entreprenøren ved skriftlig varsel foreslå slike endringer, som omtalt i paragraf 35, første ledd.
 2. Entreprenøren skal, så snart som mulig etter å ha mottatt en anmodning om en endring eller etter selv å ha foreslått en endring, informere kjøperen ved skriftlig varsel om og hvordan endringen skal utføres, angi hvilke følger endringene har for anbudsprisen, tidspunktet for overtakelsen og andre vilkår i kontrakten.

  Entreprenøren skal også gi et slikt varsel når det kreves en endring på grunn av endringer i lover og forskrifter, som omtalt i paragraf 10.
 3. Bortsett fra det som er angitt i paragraf 10, er ikke entreprenøren forpliktet til å utføre en endring før partene har skriftlig avtalt hvordan endringen påvirker anbudsprisen, tidspunktet for overtakelsen og andre kontraktsvilkår.

  Hvis partene ikke er enige om følgene for en endring, som omtalt i paragraf 11, skal entreprenøren utføre endringen på en timebasert, avventende avtale eller finne en løsning på tvisten i henhold til paragraf 78.

Overtakelsestest

 1. Når oppføringen er fullført, skal fabrikkanlegget, med mindre annet er avtalt, gjennomgå en overtakelsestest for å avgjøre om fabrikkanlegget er i overensstemmelse med kontrakten.

  Entreprenøren skal informere kjøperen ved skriftlig varsel om at fabrikkanlegget er klart for overtakelse. Han skal så angi en dato til kjøperen, slik at han har tilstrekkelig tid til å forberede seg på- og være representert under testen. Testen skal utføres i kjøperens normale arbeidstid.

  De tekniske kravene for overtakelsestesten skal være som angitt i kontrakten. Hvis de tekniske kravene ikke er avtalt, skal testen utføres i henhold til vanlig fremgangsmåte og generelt anvendte standarder i landet der anleggsområdet ligger.

  Overtakelsestesten skal ledes av entreprenøren i nærvær av representanter for begge parter. Entreprenøren skal registrere overtakelsestesten. Testrapporten skal sendes til kjøperen. Med mindre kjøperen beviser noe annet, skal rapporten anses å beskrive korrekt hvordan testen ble utført og hva resultatet ble.
 2. Kjøperen skal kostnadsfritt sørge for all strøm, drivstoff, smøremidler, vann, råmateriale og annet materiell som er nødvendig for overtakelsestesten i henhold til paragrafene 39 og 42, og for de siste justeringene i forbindelse med slike tester. Videre skal han kostnadsfritt installere apparatene og sørge for nødvendig arbeidskraft for overtakelsestesten.
 3. Hvis, etter å ha blitt varslet i henhold til paragraf 39, andre ledd, kjøperen ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til paragraf 40 eller for øvrig forhindrer overtakelsestesten i å bli utført, skal testen anses for å ha blitt fullført tilfredsstillende på overtakelsestestens oppstartsdato, som angitt i entreprenørens varsel i henhold til paragraf 39, andre ledd.
 4. Hvis overtakelsestesten viser at fabrikkanlegget ikke er i overensstemmelse med kontrakten, skal entreprenøren så snart som mulig utbedre disse manglene. Deretter skal det utføres en ny test, med mindre partene er enige om annet, eller mangelen ikke påvirker fabrikkanleggets drift. Paragraf 39 og 40 gjelder ved en slik ny test.

Overtakelse

43. Når fabrikkanlegget er som angitt for overtakelse i kontrakten, skal kjøperen anses å ha overtatt fabrikkanlegget

 1. når overtakelsestesten er fullført eller anses for å være fullført, i henhold til paragrafene 39–42, eller
 2. hvis partene har avtalt at overtakelsestesten ikke skal utføres, når kjøperen mottar entreprenørens varsel i henhold til paragraf 39, andre ledd, første setning.

Overtakelsen skal imidlertid ikke forhindres av gjenstående, mindre justeringer eller tilføyelser som ikke påvirker fabrikkanleggets drift.

Kjøperen skal uten unødvendige forsinkelser ved skriftlig varsel bekrefte overfor entreprenøren at fabrikkanlegget er overtatt. Hvis ikke kjøperen gir denne informasjonen, skal det ikke påvirke dømmekraften hvorvidt fabrikkanlegget er overtatt.

Kjøperen har ikke rett til å ta i bruk hele eller deler av fabrikkanlegget før overtakelsen. Hvis kjøperen tar i bruk en del av fabrikkanlegget uten entreprenørens skriftlige samtykke, skal da kjøperen anses for å å ha tatt over fabrikkanlegget. Entreprenøren skal så bli løst fra sin plikt til å utføre overtakelsestesten.

44. Med mindre annet er avtalt, skal tapsrisikoen eller skadeevnen overføres til kjøperen ved overtakelse.

Hvis det er avtalt at kjøperen skal ta i mot anlegget på anleggsområdet, skal han inspisere anlegget ved ankomst og umiddelbart informere entreprenøren ved skriftlig varsel om eventuelle transportskader.

Leveringstidspunkt. Forsinkelse

 1. Overlevering av fabrikkanlegget skal anses for fullført på det tidspunktet fabrikkanlegget er tatt over, i henhold til paragraf 43.
 2. Hvis partene har avtalt at fabrikkanlegget skal overtas innen en tidsperiode i stedet for et fastsatt overtakelsestidspunkt, skal perioden starte å gjelde fra kontraktinngåelsen.
 3. Hvis entreprenøren mener at han ikke vil være i stand til å ferdiggjøre fabrikkanlegget i tide eller det virker sannsynlig med forsinkelser fra hans side, skal han uten unødvendige forsinkelser informere kjøperen om dette ved skriftlig varsel der han oppgir årsaken til forsinkelsen og, hvis mulig, tidspunktet for når fabrikkanlegget forventes å være klart for overtakelse. Hvis entreprenøren ikke gir et slikt varsel, skal han, uavhengig av paragrafene 49 og 50, tilbakebetale kjøperen for alle tilleggskostnader som sistnevnte har pådratt seg og som han ellers kunne unngått.
 4. Overtakelsestidspunktet skal forlenges med en periode som etter omstendighetene er akseptabel, hvis forsinkelsen for overtakelsen er forårsaket av en av følgende årsaker:
 • en handling eller utelatelse fra kjøperens side, eller
 • utsettelse fra entreprenørens side i henhold til paragraf 22 og 26, eller
 • endringer i henhold til paragraf 10–35, eller
 • alle andre forhold som kjøperen er ansvarlig for, eller
 • et forhold som i henhold til paragraf 75 gir grunn til erstatning.

Overtakelsestidspunktet skal utsettes selv om årsaken til forsinkelsen inntreffer etter det opprinnelig avtalte overtakelsestidspunktet.

 1. Hvis fabrikkanlegget ikke er overtatt i rett tid i henhold til paragraf 43, skal kjøperen ha rett til konvensjonalbot fra det tidspunktet da overtakelsen skulle funnet sted.

Konvensjonalboten skal betales med en sats på én prosent av anbudsprisen for hver påbegynte uke med forsinkelse. Konvensjonalboten skal ikke overskride ti prosent av anbudsprisen.

Konvensjonalboten forfaller på kjøperens forlangende ved skriftlig varsel, men ikke før fabrikkanlegget er overtatt eller kjøperen har sagt opp kontrakten i henhold til paragraf 50.

Kjøperen skal miste retten til konvensjonalbot hvis han ikke innleverer en klage ved et skriftlig varsel innen seks måneder etter det tidspunktet da overtakelsen skulle funnet sted.

 1. Hvis forsinkelsen er slik at kjøperen har rett til maksimal konvensjonalbot i henhold til paragraf 49, og fabrikkanlegget fortsatt ikke er overtatt, kan kjøperen ved skriftlig varsel til entreprenøren forlange at fabrikkanlegget klargjøres til overtakelsestesten innen en siste akseptabel tidsperiode, som ikke skal være på under en uke.

Hvis entreprenøren ikke ferdiggjør fabrikkanlegget innen den siste tidsperioden, og dette ikke skyldes forhold som kjøperen eller noen annen entreprenør som han har engasjert er ansvarlig for, kan kjøperen si opp kontrakten ved skriftlig varsel til entreprenøren.

Ved en slik oppsigelse skal kjøperen også ha rett til kompensasjon for tapet han lider på grunn av entreprenørens forsinkelse, i den grad tapet overskrider maksimal konvensjonalbot som kjøperen har rett til i henhold til paragraf 49. Kompensasjonen skal ikke overskride 10 % av anbudsprisen.

Kjøperen skal også ha rett til å si opp kontrakten ved skriftlig varsel til entreprenøren hvis det etter omstendighetene er klart at det vil oppstå en forsinkelse som i henhold til paragraf 49 ville gi kjøperen rett til maksimal konvensjonalbot. Ved en slik oppsigelse skal kjøperen ha rett til både maksimal konvensjonalbot og kompensasjon i henhold til denne paragrafens tredje ledd.

 1. Med unntak av konvensjonalbot i henhold til paragraf 49 og oppsigelse med begrenset kompensasjon i henhold til paragraf 50, skal alle krav hva angår entreprenørens forsinkelse være utelukket.

Ansvar for tingskade før overtakelse

 1. Entreprenøren er ansvarlig for alle skader som oppstår på fabrikkanlegget før risikoen har tilfalt kjøperen. Dette gjelder uansett skadeårsak, med mindre skaden er forårsaket av kjøperen eller noen eller noe han er ansvarlig for. Selv om entreprenøren i henhold til denne paragrafen ikke er ansvarlig for skader på fabrikkanlegget, kan kjøperen kreve at entreprenøren utbedrer skaden på kjøperens bekostning.
 2. Entreprenøren skal være ansvarlig for skade på kjøperens eiendom som oppstår før overtakelse av fabrikkanlegget kun hvis det kan påvises at skaden var forårsaket av uaktsomhet fra entreprenøren eller noen eller noe han er ansvarlig for i forbindelse med kontraktoppfyllelsen. Entreprenøren skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for produksjonstap, driftstap eller andre økonomiske følgeskader.

Ansvar for mangler

 1. Entreprenøren skal, i henhold til bestemmelsene i paragrafene 56–67 nedenfor, ved reparasjon eller utskiftning, utbedre alle mangler i fabrikkanlegget som skyldes mangelfullt design, materiell, mangelfull utførelse eller oppføring.

Der entreprenøren er ansvarlig for en mangel, skal han også i tilsvarende grad være ansvarlig for skader på fabrikkanlegget som mangelen har forårsaket.

Entreprenøren skal ikke være ansvarlig for mangler som skyldes materiell som kjøperen har skaffet, fra et design som kjøperen har fastsatt eller angitt, eller fra feilaktig utført forarbeid av kjøperen, som omtalt i paragraf 14.

 1. Entreprenørens ansvar dekker ikke mangler som skyldes omstendigheter som har oppstått etter at kjøperen har overtatt fabrikkanlegget, i henhold til paragraf 43. Ansvaret dekker for eksempel ikke mangler som skyldes forhold ved driften som avviker fra det som er forutsett i kontrakten, eller feilaktig bruk av fabrikkanlegget. Det dekker heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller feil oppføring fra kjøperens side, endringer i fabrikkanlegget som er utført uten entreprenørens skriftlige samtykke, eller mangelfull reparasjon fra kjøperens side. Ansvaret dekker heller ikke normal slitasje eller forringelse.
 2. Entreprenørens ansvar er begrenset til manglene som oppstår innen ett år etter overtakelsen av fabrikkanlegget, i henhold til paragraf 43. Hvis fabrikkanlegget brukes mer intensivt enn avtalt, skal ansvarsperioden reduseres proporsjonalt.
 3. Når en mangel er utbedret ved reparasjon eller utskiftning i henhold til paragraf 54, skal entreprenøren ha samme ansvar for mangler for reparerte deler eller reservedeler som for det opprinnelige fabrikkanlegget i ett år. For andre deler av fabrikkanlegget skal ansvarsperioden som er angitt i paragraf 56 kun forlenges for det tidsrommet som fabrikkanlegget ikke kunne brukes på grunn av en mangel som entreprenøren er ansvarlig for.
 4. Kjøperen skal uten unødvendig forsinkelse gi entreprenøren skriftlig varsel om en mangel etter at mangelen har oppstått, og uansett ikke senere enn to uker etter ansvarsperiodens utløp, som definert i paragrafene 56 og 57. Varselet skal inneholde en beskrivelse av hvordan mangelen tilkjennegir seg. Hvis kjøperen ikke varsler entreprenøren innen den ovennevnte tidsfristen, mister han retten til å reise krav om mangelen.

Hvis det er grunn til å tro at mangelen kan skyldes skade, skal det straks varsles om dette. Hvis det ikke straks varsles om dette, mister kjøperen retten til å reise krav basert på skader som oppstår på fabrikkanlegget, og som kunne vært unngått hvis dette hadde blitt varslet.

 1. Etter at skriftlig varsel er mottatt i henhold til paragraf 58, skal entreprenøren utbedre mangelen uten unødvendig forsinkelse. Tidspunktet for utbedringsarbeidet skal velges med tanke på at kjøperens beskjeftigelser ikke skal forstyrres unødvendig. Entreprenøren skal dekke kostnadene, som angitt i paragrafene 54–66.

Utbedringsarbeid skal utføres der fabrikkanlegget ligger, selv om dette ikke er på anleggsområdet, med mindre entreprenøren, av hensyn til begge parters interesser, mener det passer bedre å få bragt anlegget til ham eller til et sted som han har gitt beskjed om.

Hvis mangelen kan utbedres ved å reparere eller skifte ut en defekt del, og det ikke kreves spesialkunnskap for å demontere og installere delen på nytt, kan entreprenøren forlange at den defekte delen sendes til ham eller til et sted han har gitt beskjed om for reparasjon eller utskiftning. I så fall har entreprenøren oppfylt sine forpliktelser i forbindelse med mangelen når han leverer en behørig reparert del eller reservedel til kjøperen.

 1. Når utbedringsarbeid i henhold til paragraf 59 skal utføres der fabrikkanlegget ligger, skal paragrafene 11, 15 og 53 gjelde i tilsvarende grad.
 2. Kjøperen skal på egen bekostning gi entreprenøren tilgang til fabrikkanlegget og sørge for mellomkomst med hensyn til utstyr som ikke er på fabrikkanlegget, i den grad det er nødvendig for å utbedre mangelen.
 3. All transport i forbindelse med utbedring av mangler, skal være på entreprenørens risiko og bekostning. Kjøperen skal følge entreprenørens instruksjoner med hensyn til hvordan transporten skal utføres.

Hvis fabrikkanlegget ligger på et annet sted enn på anleggsområdet, skal kjøperen dekke tilleggskostnader til utbedring av mangelen som entreprenøren har pådratt seg.

 1. Defekte deler som skiftes ut skal i henhold til paragraf 54 stilles til entreprenørens disposisjon, og skal være hans eiendeler.
 2. Hvis kjøperen varsler, som omtalt i paragraf 58, og det ikke blir funnet noen mangler som entreprenøren er ansvarlig for, skal entreprenøren ha rett til kompensasjon for arbeid og kostnader han har pådratt seg som følge av varselet.
 3. Hvis entreprenøren ikke oppfyller sine forpliktelser i tide i henhold til paragraf 59, kan kjøperen ved skriftlig varsel kreve at han gjør dette innen et siste akseptabelt tidsrom, som ikke skal være på under enn en uke. Hvis entreprenøren ikke oppfyller sine forpliktelser innen dette tidsrommet, kan kjøperen etter eget valg: a) på entreprenørens risiko og bekostning sette i verk eller få iverksatt nødvendige tiltak for å utbedre mangelen, forutsatt at kjøperen går frem på en akseptabel måte, eller
 1. kreve en reduksjon i anbudsprisen som ikke overskrider 20 % av denne, eller
 2. hvis det er en betydelig mangel, si opp kontrakten ved skriftlig varsel til entreprenøren. Kjøperen skal også ha rett til en slik oppsigelse hvis mangelen fortsatt er betydelig etter tiltakene som er omtalt under a). Ved oppsigelse skal kjøperen ha rett til kompensasjon for tapet han har lidt, imidlertid ikke mer enn 20 % av anbudsprisen.
 3. Uavhengig av bestemmelsene i paragrafene 54–65, skal

Ikke entreprenøren være ansvarlig for mangler i noen del av fabrikkanlegget i mer enn ett år fra garantiperiodens utløp, som omtalt i paragraf 56, første setning, eller utløpet av noen annen garantiperiode som partene har avtalt.

 1. Entreprenøren skal ikke være ansvarlig for mangler, med unntak av det som er angitt i paragrafene 54–66.

Ansvar for brudd på immaterielle rettigheter

 1. Med mindre annet er avtalt, skal entreprenøren i henhold til paragrafene 69–72 holde kjøperen skadesløs mot krav fra en tredjepart basert på brudd på patenter, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som er beskyttet i Danmark, Finland, Norge, Sverige eller et annet land som partene har avtalt spesielt.
 2. Entreprenøren skal ikke være ansvarlig for brudd på immaterielle rettigheter i forbindelse med:
 • at fabrikkanlegget brukes i et annet land enn de som er omtalt i paragraf 68, eller
 • at fabrikkanlegget brukes på en måte som avviker fra det som er avtalt eller på en måte som entreprenøren ikke kunne ha forutsett, eller
 • at fabrikkanlegget brukes sammen med utstyr eller programvare som ikke entreprenøren har skaffet, eller
 • endringer i fabrikkanlegget som kjøperen har satt i verk.

Entreprenøren er heller ikke ansvarlig for brudd på immaterielle rettigheter i forbindelse med et design eller en konstruksjon som kjøperen har fastsatt eller angitt.

 1. Tilsvar mot krav som er omtalt i paragraf 68 skal være på entreprenørens regning. Entreprenøren skal kompensere kjøperen for slike beløp, da sistnevnte er forpliktet til å betale etter en endelig kjennelse eller etter et forlik som er godkjent av entreprenøren.

Entreprenøren skal være ansvarlig kun hvis kjøperen uten forsinkelse informerer entreprenøren ved skriftlig varsel om ethvert krav kjøperen mottar, og lar entreprenøren bestemme hvordan kravet skal behandles.

 1. Ved brudd på patent, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som entreprenøren er ansvarlig for i henhold til paragrafene 68–69, skal entreprenøren uten unødvendig forsinkelse etter å ha mottatt skriftlig varsel i henhold til paragraf 70, andre ledd, etter eget valg:
 • sørge for at kjøperen fortsatt har rett til å bruke fabrikkanlegget, eller
 • bringe fabrikkanlegget i orden slik at bruddene opphører, eller
 • erstatte fabrikkanlegget med et annet som ikke bryter reglene, og med en tilsvarende funksjon.

Entreprenøren har tilsvarende ansvar hvis kjøperen informerer entreprenøren ved skriftlig varsel om brudd på patent, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, uten at en tredjepart reiser krav mot kjøperen.

72. Hvis entreprenøren ikke oppfyller sine forpliktelser i tide i henhold til paragraf 71, kan kjøperen ved skriftlig varsel kreve at han gjør dette innen et siste akseptabelt tidsrom, som ikke skal være på under enn en uke. Hvis entreprenøren ikke oppfyller sine forpliktelser innen dette tidsrommet, kan kjøperen etter eget valg:

 1. gjennomføre eller få gjennomført nødvendige tiltak på entreprenørens risiko og bekostning, i tilsvarende grad som for de som er omtalt i paragraf 71, første ledd, forutsatt at kjøperen går frem på en akseptabel måte, eller
 2. hvis bruddet skaper betydelige ubeleiligheter for ham, si opp kontrakten ved skriftlig varsel til entreprenøren. Kjøperen skal også ha rett til en slik oppsigelse hvis det fortsatt er betydelige ubeleiligheter etter tiltakene som er omtalt under a).

Ansvar for tingskade forårsaket av fabrikkanlegget etter overtakelsen

73. Entreprenøren skal ikke være ansvarlig for skader som fabrikkanlegget har forårsaket på fast eiendom eller løsøre, eller for følgene av slike skader, hvis skaden oppstår mens fabrikkanlegget er i kjøperens besittelse. Entreprenøren skal heller ikke være ansvarlig for skader på produkter som kjøperen har produsert eller for produkter der kjøperens produkter utgjør en andel.

Kjøperen skal holde entreprenøren skadesløs og uskyldig i den grad entreprenøren påtar seg et ansvar i forhold til en tredjepart vedrørende tap eller skade som entreprenøren ikke er ansvarlig for, i henhold til første ledd i denne paragrafen.

De ovennevnte begrensningene for entreprenørens ansvar gjelder ikke hvis han har vært skyldig i grov uaktsomhet.

Hvis en tredjepart reiser et krav om kompensasjon for tap eller skade overfor entreprenøren eller kjøperen, som omtalt i denne paragrafen, skal den andre parten straks varsles skriftlig om dette.

Entreprenøren og kjøperen skal være gjensidig forpliktet til å la seg stevne for retten eller voldgiftsdomstolen, som undersøker krav mot en av partene basert på skade eller tap som er påstått forårsaket av fabrikkanlegget. Relasjonen mellom entreprenøren og kjøperen skal imidlertid alltid anbringes i henhold til paragraf 78.

Generell ansvarsbegrensning

74. Med unntak av annet som er angitt i disse generelle betingelsene, skal ingen av partene ha ansvar overfor den andre. Dette gjelder for tap som den andre parten lider, som produksjonstap, driftstap og alle andre følgeskader eller indirekte tap.

Ansvarsbegrensningen som omtales i første ledd, skal imidlertid ikke gjelde hvis en part er skyldig i grov uaktsomhet. Ansvarsbegrensningen skal heller ikke gjelde for brudd på forpliktelsene som omtales i paragraf 6, eller ansvar for brudd på immaterielle rettigheter i henhold til paragrafene 68–72.

Grunn for erstatning (force majeure)

 1. Følgende omstendigheter skal utgjøre grunn for erstatning hvis de hindrer kontraktoppfyllelsen eller får oppfyllelsen til å bli urimelig bebyrdende: Arbeidstvister og alle andre omstendigheter partene ikke er herre over, som brann, naturkatastrofer og andre ekstreme naturhendelser, krig, mobilisering, innkalling til militærtjeneste eller lignende, rekvirering, pågripelse, handels- og valutarestriksjoner, opprør og borgerlige uroligheter, materiellmangel, restriksjoner i strømforsyning, og mangler eller forsinkelser i leveranser fra underentreprenører som er forårsaket av slike erstatningsgrunner.

Omstendighetene som er beskrevet ovenfor skal kun utgjøre grunn for erstatning hvis innvirkningen de har på kontraktoppfyllelsen ikke kunne vært forutsett på tidspunktet for kontraktinngåelsen.

 1. Parten som vil kreve erstatning i henhold til paragraf 75, skal uten forsinkelse gi den andre parten skriftlig varsel på mellomkomsten, og når slike omstendigheter opphører.

Hvis grunn for erstatning forhindrer kjøperen fra å oppfylle sine forpliktelser, skal han tilbakebetale kostnadene som entreprenøren pådro seg da han sikret og beskyttet fabrikkanlegget. Videre skal kjøperen tilbakebetale alle kostnader som entreprenøren har pådratt seg for personalet, underentreprenører eller utstyr som, med kjøperens samtykke, er satt i beredskap for å gjenoppta fabrikkanleggets drift.

 1. Til tross for andre bestemmelser i disse generelle

betingelsene, skal hver av partene ha rett til å si opp kontrakten ved skriftlig varsel til den andre parten hvis kontraktoppfyllelsen forhindres i mer enn seks måneder på grunn av en grunnene for erstatning som er omtalt i paragraf 75.

Tvister. Gjeldende lovgivning

 1. Tvister som har oppstått fra eller i forbindelse med kontrakten, skal avgjøres ved voldgift i henhold til gjeldende voldgiftslovgivning i entreprenørens hjemland. Hvis imidlertid det omtvistede beløpet ikke overskrider EUR 50 000 eksklusive moms, eller tilsvarende beløpet i valutaen som er oppgitt i kontrakten, skal tvisten avgjøres av en lovgivende forsamling i entreprenørens hjemland.
 2. Alle tvister som oppstår fra kontrakten, skal bedømmes i henhold til lovgivningen i entreprenørens hjemland.

Generelle lisensvilkår for permanent leveranse av ifms standardprogramvare

Innledning

Du kjøper standardprogramvare fra ifm for å bruke den til dine eller dine kunders programmer.

Del 1 – kontraktsinnhold

 1. Denne kontraktens innhold er datamaskinprogrammets permanente bestemmelse som omtales i den tilhørende produktbeskrivelsen, som inkluderer den tilknyttede brukerdokumentasjonen («kontraktsprogramvaren») mot vederlag, og vederlagsfri overdragelse av bruksrett for programvaren som er omtalt i del 2. Maskinvare- og programvaremiljøet som er nødvendig for å bruke kontraktsprogramvaren, er også angitt i produktbeskrivelsen.
 2. Kontraktsprogramvaren og brukerdokumentasjonen er tilgjengelig på nettstedet. Hvis programvaren er beskyttet av en lisensnøkkel, skal du motta lisensnøkkelen utelukkende til bruk for programvaren, som angitt i disse vilkårene, denne produktbeskrivelsen og brukerdokumentasjonen.
 3. Kontraktsprogramvarens funksjonalitet er som det fremgår av produktbeskrivelsen. Spesifikasjonene i denne skal forstås som en tjenestebeskrivelse, og kan ikke fortolkes til å utgjøre en garanti. En garanti innvilges kun hvis den uttrykkelig har blitt angitt som det. Installasjons- og konfigurasjonstjenester er ikke en del av disse vilkårene.

Del 2 – tildeling av rettigheter

 1. Med mindre annet er angitt (f.eks. ved demoversjoner), innvilges du en ikke-eksklusiv rett til å bruke kontraktsprogramvaren for et ubegrenset tidsrom, i den grad dette innvilges i disse vilkårene og produktbeskrivelsen. Kontraktsprogramvaren kan kun brukes på én enhet eller én virtuell datamaskin pr. innkjøpt lisens. Tillatt bruk inkluderer installasjon av kontraktsprogramvaren, innlasting av minne og bruk i henhold til erklært formål. Du skal ikke under noen omstendigheter ha rett til å tilgjengeliggjøre den innkjøpte kontraktsprogramvaren for leie eller på andre måter underlisensiere den, reprodusere den offentlig eller tilgjengeliggjøre den via kablede eller trådløse kommunikasjonsmidler, eller tilgjengeliggjøre den for tredjeparter til gjengjeld for betaling, eller kostnadsfritt, f.eks. gjennom Application Service Providing (ASP) eller Software as a Service (SaaS). Dette skal ikke ha noen innvirkning på paragrafens rettsgyldighet. 4.
 2. Du skal ha rett til å opprette en sikkerhetskopi for kontraktsprogramvaren, hvis dette anses som nødvendig for varig bruk. Du forplikter deg til å føye tydelig til ordet «Sikkerhetskopi» i tillegg til en copyrighterklæring som henviser til ifm på sikkerhetskopien du har opprettet.
 3. Du skal ha rett til å dekompilere og kopiere kontraktsprogramvaren i den grad det er tillatt ved lov.
 4. Du skal ha rett til å la en tredjepart bruke permanent den innkjøpte kopien til kontraktsprogramvaren ved å overføre lisensbevis og dokumentasjon. I så fall skal du slutte å bruke programmet, slette programmets installerte kopier fra datamaskinene, og slette alle kopier på andre datalagringsmedier eller overføre disse kopiene til oss, forutsatt at du ikke er lovpålagt å oppbevare slike kopier for en lengre periode. På vår anmodning er du forpliktet til å bekrefte skriftlig at de nevnte tiltakene er utført i sin helhet eller, hvis nødvendig, legge frem grunner for en lengre oppbevaringsperiode. I tillegg skal du være uttrykkelig enig med tredjeparten i å overholde anvendelsesområdet for tildeling av rettigheter i henhold til del 2.
 5. Hvis du bruker kontraktsprogramvaren på en måte som kvalitativt (når det gjelder den tillatte brukens karakter) eller kvantitativt (når det gjelder antall innkjøpte lisenser) overskrider de ervervede bruksrettighetene, er du forpliktet til umiddelbart å erverve de gjenstående rettighetene. Hvis du ikke gjør dette, skal vi ha rett til å forsvare våre rettigheter i henhold til denne kontrakten.
 6. Copyrighterklæringer, serienummere eller andre detaljer som bidrar til å identifisere programmet, må ikke fjernes fra kontraktsprogramvaren, og heller ikke endres.

Del 3 – Garanti

 1. Hvis kontraktsprogramvaren er tilgjengeliggjort mot betaling, skal vi garantere for den avtalte kvaliteten til kontraktsprogramvaren i henhold til følgende bestemmelser, og at du kan bruke denne programvaren uten brudd på tredjeparters rettigheter.
  Garantien skal ikke gjelde for mangler som skyldes bruken av kontraktsprogramvaren i et maskinvare- eller programvaremiljø som ikke er forenlig med kravene som er angitt i disse vilkårene og denne produktbeskrivelsen, eller for endringer og modifikasjoner du har gjort med programvaren uten å rett til å gjøre dette, i henhold til loven eller disse betingelsene eller ved vårt skriftlige forhåndsvarsel.
 2. Du forplikter deg til å undersøke kontraktsprogramvaren for synlige mangler omgående etter mottakelse, og varsle oss om slike mangler; hvis ikke dette blir gjort, skal slike mangler i garantien utelukkes. Det samme skal gjelde for tilfeller der slike mangler viser seg på et senere tidspunkt.
 3. Ved materialfeil skal vi i begynnelsen ha rett til å gi påfølgende ytelser, dvs. etter vårt eget valg utbedre mangelen («korrigering») eller erstatte den. Hvis det gis en erstatningsvare, kan du motta en nyere programvareversjon, med mindre dette fører til urimelig forringelse. Ved mangler med eiendomsretten, skal vi etter eget valg bringe til veie en rettsgyldig måte å bruke kontraktsprogramvaren på eller modifisere den på en slik måte at den ikke lenger krenker tredjepartsrettigheter.
 4. Vi skal ha rett til å levere garantiytelser på din eiendom. Vi skal også oppfylle vår forpliktelse til å rette på mangler ved å gjøre oppdateringer tilgjengelig for nedlasting gjennom et automatisk installasjonsprogram på nettstedet, og ved å tilby telefonstøtte, slik at du kan få hjelp til å løse eventuelle installasjonsproblemer som måtte oppstå.
 5. Dette påvirker ikke din rett til å redusere innkjøpsprisen eller oppheve kontrakten, hvis forsøkene på å sørge for utbedring eller erstatningslevering mislykkes to ganger. Retten til å oppheve kontrakten utelukkes ved ubetydelige mangler. Hvis du krever kompensasjon for skader eller unødvendige kostnader, skal ansvaret vårt være underlagt del 4.
 6. Med unntak av krav for skader, skal garantikrav på grunnlag av materialfeil være underlagt en foreldelsesfrist på to år. Hvis en databærer selges, skal foreldelsesfristen starte når kontraktsprogramvaren blir levert. Ved salg som innebærer nedlasting fra internett, skal foreldelsesfristen starte etter varsling og aktivering av tilgangsdata for nedlastingsseksjonen. Skadekrav og krav om godtgjørelse for unødvendige kostnader skal være underlagt del 4.
 7. Hvis det finnes en vedlikeholdskontrakt mellom partene, skal tidsfristen for å avhjelpe mangler fastsettes av de angitte periodene.

Del 4 – Garanti

 1. Med mindre annet er avtalt i individuelle tilfeller, skal vi i henhold til del 4 være ansvarlige.
  I forbindelse med del 4, skal vi uten begrensninger være ansvarlige
 • ved forsett eller grov uaktsomhet;
 • ved skade på liv eller helse;
 • i samsvar med bestemmelsene til den tyske produktansvarsloven; og
 • med forutsatt garanti.
 1. Ved brudd på forpliktelsene på grunn av mindre uaktsomhet der den nevnte forpliktelsen er vesentlig for kontraktoppfyllelsen (hovedforpliktelse), skal vårt ansvar begrenses til tilsvarende skader som er forutsigelige og representative for denne type virksomhet.
 2. Ytterligere ansvar for vår del skal utelukkes.
 3. Ansvarsbegrensningen som er nevnt ovenfor, skal også gjelde det personlige ansvaret for våre ansatte, representanter og organer.

Del 5 – Sikkerhetstiltak, retten til å utføre revisjoner

 1. Du skal iverksette egnede tiltak for å beskytte kontraktsprogramvaren og, hvis aktuelt, tilgangsdataene på nettet, for at ikke uautoriserte tredjeparter skal få tilgang. Det er spesielt viktig at alle kopier til kontraktsprogramvaren og tilgangsdataene oppbevares på et trygt sted.
 2. På anmodning skal du la oss verifisere riktig bruk av kontraktsprogramvaren, og spesielt om du bruker programmet både kvalitativt og kvantitativt innenfor det anvendelsesområdet som de ervervede lisensene gir adgang til. For dette formålet skal du sørge for at vi får informasjon, la oss kontrollere relevante dokumenter og filer, og gjøre det mulig for oss eller et revisjonsfirma som vi har utnevnt, å undersøke det anvendte maskinvare- og programvaremiljøet. Vi kan gjennomføre revisjonen i dine lokaler i løpet av normal arbeidstid, eller få den gjennomført av en tredjepart som er bundet av taushetsplikten. Vi skal sørge for at slike beskjeftigelser i dine lokaler får minst mulig innvirkning på din forretningsvirksomhet. Hvis det etter revisjonen viser seg at antall anvendte lisenser overskrider antall ervervede lisenser med mer enn 5 % (fem prosent), eller hvis det er annen bruk som ikke er i tråd med kontrakten, skal du dekke revisjonens kostnader; ellers skal kostnadene dekkes av oss.

Del 6 – diverse

 1. Basert på denne kontrakten, skal du kunne overdra til tredjeparter krav mot oss ved kun å følge vårt skriftlige samtykke. Dette skal ikke ha noen innvirkning på rettsgyldigheten til del 2 para. 4.
 2. Alle forretningsvilkår som kan være i strid med disse lisensvilkårene, skal ikke anvendes.
 3. Partene er klar over at kontraktsprogramvaren kan være underlagt eksport- eller importrestriksjoner. Det kan spesielt være forpliktelser for innhenting av tillatelse, eller bruken av programvaren eller tilknyttede teknologier utenlands som kan være underlagt restriksjoner. Gjeldende kontrollbestemmelser for eksport og import for Forbundsrepublikken Tyskland, Den europeiske union og Amerikas forente stater, i tillegg til alle andre gjeldende forskrifter som må følges. Vår kontraktsoppfyllelse er gjenstand for forbehold om at det ikke er noen hindringer for oppfyllelse på grunn av nasjonale og internasjonale bestemmelser for eksport og import, lover eller andre lovbestemmelser.
 4. Denne kontrakten skal være underlagt lovgivningen i det landet hvor ifm har hovedkontor. Anvendelsen av CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) av 11. April 1980 (FNs salgskonvensjon) skal utelukkes.
 5. Jurisdiksjonen finner sted der ifm har virksomhet.

Programvarelisenser med åpen kildekode

Vi informerer herved kjøperen om at flere av ifm groups produkter inneholder komponenter med åpen kildekode. Avhengig av produktet, er disse komponentene med åpen kildekode underlagt General Public License, versjon 1,2 eller 3 (General Public License 3 i kombinasjon med GNU Compiler Collection Runtime Library Exception, versjon 3.1), Lesser General Public License, versjon 3, Berkeley Software Distribution (BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause)», Academic Free License, versjon 2.1, MIT-License (MIT), Python Software Foundation License 2.0, Perl Artistic License og Artistic License 2.0, Microsoft Public License, Apache Software License, versjon 1.0, 1.1 og 2.0, ISC License, libpng License og zlib License eller andre lisenser som det fremgår av opplysningene til det respektive produktet. Dette betyr at kjøperen kun kan fremskaffe disse komponentene (og alle andre avledede deler) i henhold til de tidligere nevnte lisensene. Noen av dem krever kildekoden for å kunne offentliggjøres til tredjeparter. Kjøperen forplikter seg til å overholde den respektive lisensen når han bruker, behandler og viderefører komponentene med åpen kildekode. De relevante lisenstekstene er angitt i det produktrelaterte, medfølgende materiellet (f.eks. bruksanvisning, installasjonsveiledning, nedlastinger eller annen informasjonsmateriell).

Generelle vilkår og betingelser for vedlikehold av programvare (tjenester)

Partene har inngått en avtale om levering av programvare. Vikårene og betingelsene nedenfor gjelder levering av vedlikeholdstjenester for programvare av ifm electronic gmbh (heretter omtalt som «tjenesteleverandør») angående programvaren som leveres til kunden. Avvikende vilkår og betingelser for kunden er uttrykkelig ikke godkjent.

1. Definisjoner

Tjenesteleverandør:

Ifm electronic gmbh eller et tilknyttet selskap til ifm electronic gmbh.

Hovedkontrakt:

Særavtale mellom kunden og tjenesteleverandøren for levering av programvare.

Kunde:

Fysisk eller juridisk person som gir tjenesteleverandøren i oppdrag å levere kontraktstjenester.

Programvare:

Datamaskinprogrammet som er angitt i hovedkontrakten.

Oppdatering:

Ny programversjon av en programvare som brukes til å fjerne feil i den forrige programversjonen.

Oppgradering:

Ny programversjon for en programvare som inneholder nye eller forbedrede funksjoner for programvaren.

2. Kontraktsinnhold

Tjenesteleverandøren leverer vedlikeholdtjenester for programvare angående programvaren som leveres til kunden. Levering av tjenestene som omtales her avhenger av hovedkontraktens inngåelse.

3. Godtgjørelse

Det er ingen spesiell godtgjørelse som skyldes for tjenestene som tjenesteleverandøren har utført med mindre annet er gjensidig avtalt.

4. Generelle forpliktelser (som skal oppfylles), kundens medvirkning

Kunden skal gi tjenesteleverandøren all informasjon som er nødvendig for å evaluere og behandle den respektive tjenesteforespørselen på riktig måte uten å bli bedt om å gjøre dette.

Kunden er også forpliktet til å installere oppdateringene som tjenesteleverandøren har tilgjengeliggjort, og kun bruke programvarens siste versjon eller versjonen forut for siste versjon. Dette skal ikke gjelde hvis det er urimelig, for eksempel fordi den siste eller foregående programvarevesjonen er defekt, og dette ville forringe kundens arbeidsoperasjoner.

5. Tjenesteomfang og tidspunkter for tjenester

Tjenesten ytes av tjenesteleverandøren ved hjelp av e-post eller over telefon på tysk eller engelsk.

Tidspunkter for tjenester:

De aktuelle tidspunktene for tjenestene som er tilgjengelige på tjenesteleverandørens landspesifikke hjemmeside gjelder, f.eks. https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt for Tyskland.

Tjenesteleverandøren er forpliktet til å svare på en tjenesteforespørsel innen responstidene som er angitt nedenfor. Responstid refererer til tiden det tar å svare når tjenesteleverandøren har åpnet en tjenestehenvendelse som beskriver en spesifikk og reproduserbar hendelse («henvendelse opprettet»). Responstider måles under den respektive tjenestens periode.

Følgende responstider gjelder når hendelsens prioritet defineres av kunden:

Prioritet Definisjon Reaksjonstid
høy Hendelsen har alvorlig innvirkning på forretningsdrift eller aktiviteter, eller forretningsdriften kan ikke gjennomføres. Hendelsen krever umiddelbar handling, fordi det kan resultere i betydelige tap eller den totale forretningsdriften kan bli berørt. 4h
middel På grunn av feilen, fungerer ikke en forretningstransaksjon som planlagt. Hendelsen har liten innvirkning på forretningsdriften. 8h
lav Hendelsen har liten eller ingen innvirkning på forretningsdriften. 24h

Hendelse: En hendelse innenfor betydningen av disse vilkårene og betingelsene sies å inntreffe hvis programvaren, når den brukes i henhold til kontraktens formål, det avtalte omfanget av tjenestene, og systemkravene som er beskrevet av leverandøren, ikke sørger for funksjonene som er beskrevet i produkt-/servicebeskrivelsen under denne kontraktens vilkår.

Måten tjenestene besørges er etter tjenesteleverandørens rimelige forgodtbefinnende. Tjenesten kan også være i form av retningslinjer eller instruksjoner til kunden. Kunden må holde seg til slike instruksjoner.

6. Nye programdeler

Tjenesteleverandøren skal fortsette å arbeide med å utvikle programvaren som er lisensiert til kunden, og skal inkorporere fremtidige nyheter i oppdateringer og oppgraderinger.

Tjenesteleverandøren kan når som helst erstatte programvaren som er lisensiert til kunden med oppdateringer eller oppgraderinger etter eget rimelige forgodtbefinnende.

Tjenesteleverandøren skal gi kunden bruksrettigheter til slike oppdateringer og oppgraderinger i henhold til den underliggende hovedkontrakten.

7. Ansvar

Tjenesteleverandøren skal i henhold til lovreglene være ansvarlig for kundens tap eller skader som er forårsaket med forsett eller ved grov uaktsomhet, eller som følge av fravær av en garantert egenskap, hvis det oppstår fra et straffbart brudd på hovedplikter, resulterer i skader på liv eller helse, eller der ansvaret antas å være underlagt produktansvarsloven.

Hovedplikter inkluderer først og fremst de kontraktforpliktelsene som må oppfylles for at kontrakten skal fullbyrdes; som kontraktspartneren setter sin lit til blir oppfylt; og hvis den blir misligholdt av den andre parten, kan det sette kontraktens formål på spill.

Hvis en hovedplikt misligholdes, og forutsatt at skaden kun er forårsaket av mindre uaktsomhet, skal ansvaret begrenses til de tap som er typiske og forutsigbare, og som derfor må forventes i forbindelse med levering av programvaren i henhold til kontrakten.

Hvis skaden som kunden har lidt skyldes datatap, skal tjenesteleverandøren ikke være ansvarlig for dette.

For alle andre områder – uavhengig av det særskilte rettsgrunnlaget – skal ansvaret utelukkes.

8. Kontraktsvilkår og oppsigelse

Denne avtalen er lenket til hovedkontraktens vilkår, og avsluttes automatisk når hovedkontrakten utløper eller på annen måte bringes til opphør. Hvis hovedkontrakten forlenges, skal denne avtalen også forlenges automatisk.

Følgende gjelder for ifm moneos programvare- produkter:

Sammen med kjøpet av programvaren, har kunden rett til (kostnadsfri) service frem til slutten av det kalenderåret som de motsvarende moneo-modulene ble innkjøpt, og det neste året. Retten til service utløper ved slutten av det neste året. Kunden kan enten inngå en ny servicekontrakt eller bestille individuelle tjenester etter behov. Dette forutsetter at kunden samtykker i forpliktelsene som skal oppfylles og medvirkningen som er omtalt i paragraf 4,

9. Endelige bestemmelser

Hvis særskilte paragrafer i denne kontrakten er eller blir delvis eller helt juridisk ubrukelige, skal denne kontraktens gjenstående bestemmelser ikke berøres.

Denne kontrakten skal være underlagt lovgivningen i det landet hvor ifm har hovedkontor. Anvendelsen av CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) av 11. April 1980 (FNs salgskonvensjon) skal utelukkes.

Jurisdiksjonens eksklusive sted for tvister som har oppstått fra eller i forbindelse med avtalen, skal være på ifm’s forretningskontor.

Fra og med: des. 2020