You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Általános szerződési feltételek

I. Általános rendelkezések

 1. A szállító és a megrendelő közötti jogi kapcsolatra a szállítások és/vagy szállító szolgáltatásai tekintetében (a továbbiakban: szállító) kizárólag ezek az előírások irányadóak. A vásárló általános szerződési feltételei csak olyan mértékben érvényesek, amennyit azokból a Szállító írásba foglalva elismer. A szállítások tekintetében a mindkét fél részéről egybehangzó írásbeli nyilatkozatok irányadóak.
 2. Árajánlatok, rajzok és egyéb dokumentumok (a továbbiakban: dokumentumok) tekintetében a szállító fenntartja a tulajdoni és szerzői jogokat. A dokumentumok csak a szállító előzetes hozzájárulásával adhatóak ki harmadik személynek, és ha a megbízást a szállító nem kapja meg, azokat kérésére azonnal vissza kell szolgáltatni. Az 1. és 2. mondat értelemszerűen alkalmazandó a vevő dokumentumaira is; ezek szintén hozzáférhetővé tehetők harmadik fél számára, akikre a szállító az engedélyét átruházta.
 3. A standard szoftver és firmware esetén a vásárló nem birtokol kizárólagos jogot a megállapodás szerinti funkciók változatlan formában az elfogadott berendezésen történő használatára. A vásárló kifejezett hozzájárulás nélkül egy biztonsági másolatot a standard szoftverről készíthet.
 4. Részszállítások megengedhetők, amennyiben azok elfogadhatóak a vevő számára.
 5. A "kártérítési igény" kifejezést a követelések költségek megtérítésére fejezet tartalmazza.

II. Árak, fizetési feltételek és felszámítás

 1. Az árak DAP paritással, eladó saját telephelyén történő átvétellel, szállítási díj és a mindenkor érvényes ÁFA nélkül értendőek.
 2. Amennyiben a szállító vállalta az összeszerelést és más irányú megállapodás nem született, úgy a megrendelő téríti a megállapodott díjazáson felül a szükséges járulékos költségeket, mint utazási és szállítási költségek, valamint kiküldetési díjak.
 3. A fizetés a szállító kifizetőhelyére teljesítendő, költségmentesen.
 4. A megrendelő csak olyan követeléseket tud felszámolni, melyek vitathatatlanul vagy jogerősen fennállnak.
 5. Forintban történő fizetés esetén, az euro pénznemben kifejezett árak a megrendelés napján érvényes, hivatalosan kiközölt MNB középárfolyamon kerülnek átváltásra. Amennyiben a megrendelés időpontjában még nem érhető el a tárgynapi középárfolyam, az esetben a megelőző nap kiközölt árfolyam az irányadó.

III. Tulajdonjog fenntartása

 1. A szállítmányok tárgyai a szállító tulajdonában maradnak, amíg a megrendelővel szemben támasztott összes üzleti kapcsolatból származó és őt megillető igények nem teljesülnek. Amennyiben a szállítót megillető minden dologi biztosíték értéke túllépi minden biztosított igény 20%-át, akkor a szállító a megrendelő kívánságára a dologi biztosítékok egy bizonyos részét kiadja; elállás esetén a szállítót megilleti a választás lehetősége különböző dologi biztosítékok közül.
 2. A tulajdonjog fenttartásának fennállása közben a megrendelőnek tilos az esetleges elzálogosítás vagy biztosíték jogának átruházása és a szokásos ügymenetben a viszonteladóknak történő átruházás is csak abban az esetben megengedett, hogy ha a viszonteladó a vevőétől megkapja a kifizetést vagy olyan kikötést tesz, hogy a tulajdon a vevőre csak akkor száll át, ha a fizetési feltételeket teljesítette.
 3. Ha a megrendelő a tulajdonjog megőrzésének tárgyát elidegeníti, akkor a továbbértékesítéssel kapcsolatos jövőbeni, szállítóval szembeni követeléseit minden kiegészítő joggal - beleértve az esetleges szaldo követeléseket is - átruházza a vevőre, minden további magyarázat nélkül. Ha a tulajdonjog megőrzésének tárgyát képező árukat más tételekkel együtt tovább értékesítik, anélkül, hogy a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képező árukra vonatkozóan egyedi árat állapítottak volna meg, az ügyfél a teljes árigénynek azt a részét ruházza át a szállítóra, amely megfelel a szállító által számlázott, a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képező áruk árának.
  1. A megrendelőnek megengedett, a még ki nem fizetett, még a szállító tulajdonát képező árut feldolgozni vagy más tárgyakkal összekeverni vagy összekötni. A feldolgozás a szállító részére történik. A megrendelő megörzi egy kereskedő gondosságával az eközben létrejövő új dolgokat a szállító számára. Az új dolgok is a szállító tulajdonában lévő árunak számítanak.
  2. A szállító és a vevő már most egyetértenek abban, hogy más, a szállítóhoz nem tartozó tárgyakkal való összekapcsolás vagy keverés esetén a szállító mindenképpen jogosult az új cikk társtulajdonára annak arányában, az összekapcsolt vagy összekevert áruk értékének tulajdonjog-fenntartása a fennmaradó áruk értékénél az egyesítés vagy keverés idején. Ebben a tekintetben az új tétel lefoglalt árunak tekintendő.
  3. A követelésről való lemondás szabályozása a 3. pont szerint az új dolgokra is érvényes. De a lemondás csak annak az összegnek a nagyságáig érvényes, ami egyenlő a szállító által kiszámlázott, feldolgozott áru értékével.
  4. Amennyiben a megrendelő a még ki nem fizetett árut ingatlannal vagy ingósággal kapcsolja össze, a szállító javára lemond róla anélkül, hogy további magyarázatra lenne szükség, valamint arról a követeléséről is lemond, miszerint az összekapcsolásért őt kártérítés illeti meg, és a biztonság kedvéért az összekapcsolt még a szállító tulajdonát képező áru és a többi maradék összekapcsolt áru értékének arányában.
 4. A megrendelő behajtás végett visszavonásig jogosult az átruházásból származó átruházott követelésekre. Fontos bizonyítékok megléte esetén, különösképpen fizetési késedelem, kifizetés megszüntetése, fizetésképtelenség okán indított eljárás, váltóóvás vagy a megrendelő fenyegető fizetésképtelensége, eladósodásra utaló jelek esetén, a szállítónak joga van, a megrendelő behajtási felhatalmazását visszavonni. Ezen kívül a szállító nyilvánosságra hozhatja a dologi biztosítékokról való lemondását, előzetes felszólítás után, méltányos határidő betartását figyelembe véve, az átruházott követeléseket felhasználhatja továbbá kérheti a megrendelő által nyilvánosságra hozott dologi biztosítékokról történő lemondást.
 5. Harmadik fél általi lefoglalás, elkobzás vagy más rendelkezés vagy beavatkozás esetén az ügyfélnek haladéktalanul értesítenie kell a szállítót. Ha a jogos érdek megalapozott, akkor a vevőnek haladéktalanul meg kell adnia a szállítónak a vevővel szembeni jogainak érvényesítéséhez szükséges információkat, és át kell adnia a szükséges dokumentumokat.
 6. A vevő kötelességszegése esetén, különösen a fizetés elmulasztása esetén, a szállító jogosult az áru visszavétele mellett az áru visszavétele mellett a szerződéstől is elállni, a szerződésre megállapított ésszerű határidő sikertelen lejárta után; a határidő megállapításának elengedhetetlenségére vonatkozó törvényi rendelkezések nem változnak. A vevő köteles a kiadásra. A tulajdonjog fenntartásának visszavétele vagy érvényesítése, vagy a lefoglalt áruk szállító általi lefoglalása nem jelenti a szerződéstől való elállást, hacsak a szállító ezt kifejezetten nem nyilatkozta.

IV. Szállítási határidők; késések

 1. A szállítási határidők betartása feltételezi a vevő által benyújtandó összes dokumentum, a szükséges engedélyek és jóváhagyások - különösen a tervek - időben történő kézhezvételét, valamint a vevő által teljesített fizetési feltételek és egyéb kötelezettségek betartását. Ha ezek az előfeltételek nem teljesülnek időben, a határidők megfelelően meghosszabbításra kerülnek; ez nem érvényes, ha a késésért a szállító felelős.
 2. Amennyiben a határidők nem betartása a következőkre vezethető vissza: a) vis major, pl. mozgósítás, háború, terrorcselekmény, zendülés vagy hasonló események (pl. sztrájk, kizárás), b) vírusok és harmadik felek egyéb támadásai a szállító informatikai rendszerével szemben, amennyiben azokat a szokásos védelmi intézkedéseknek való megfelelés ellenére hajtották végre, c) akadályok a külkereskedelmi törvény német, amerikai és egyéb vonatkozó nemzeti, EU vagy nemzetközi szabályozásai vagy más olyan körülmények miatt, amelyekért a szállító nem felelős, vagy d) ha a szállító beszállítói nem teljesítenek időben vagy megfelelően, a határidők megfelelően meghosszabbodnak.
 3. Ha a szállító nem teljesíti a vállalt határidőt, a vevő - feltéve, hogy hitelesen tudja bizonyítani, hogy kárt szenvedett - minden befejezett késedelmes hetéért 0,5% -os kártérítést követelhet, ami nem haladhatja meg összesen a késés által érintett szállítmányrész árának 5%-át.
 4. A vevőnek mind a szállítás késedelme miatti kártérítési igényi, mind a teljesítés helyett a 3. pontban meghatározott határokat meghaladó kártérítési igények kizártak minden késedelmes szállítás esetén, még a szállító által meghatározott lejárt szállítási határidőn túl is. Ez nem érvényes, ha szándékosság, súlyos gondatlanság vagy élet-, végtag- vagy egészségi sérülés esetén felelősség áll fenn. A megrendelő csak abban az esetben léphet vissza a szerződéstől törvényileg meghatározott keretek között, ha a szállító a késedelmes szállítást elismeri. A változtatás nem kapcsolható össze a fent említett szabályozásokkal, a megrendelő hátrányára.
 5. A megrendelő köteles a szállító kérésére megfelelő határidőn belül nyilatkozni arról, hogy a késedelmes szállítás miatt visszalép-e a szerződéstől vagy ragaszkodik-e a szállítmányhoz. 6. Amennyiben a küldemény vagy a kiszállítás a megrendelő kérésére több mint egy hónapot késik a szállíthatóság közlése után, akkor a megrendelőnek tárolási díj számítható fel minden további megkezdett hónapért, a szállítmány tárgyértékének 0,5%-a, összesen legfeljebb 5%. A szerződő feleknek jogában áll bizonyítani a magasabb vagy alacsonyabb tárolási költségeket.

V. Veszélyátruházás

 1. A kárveszély bérmentesített szállítmány esetén is a megrendelőre száll át következőképpen: a) szállításnál felállítás vagy összeszerelés nélkül, amennyiben a szállítmányt kiszállításra előkészítették vagy elhozták. A megrendelő kérésére és költségére a szállító biztosíthatja a szállítmányt egyéb szállítási rizikó ellen. b) olyan szállítmány esetén, melyet saját üzemben, az átvétel napján állítanak fel és szerelnek össze, valamint megállapodás esetén a próbaüzem után.
 2. Amennyiben a küldés, kiszállítás, a felállítás és összeszerelés kezdete és kivitelezése, az átvétel a saját üzemben történik vagy a próbaüzem a megrendelő hibájából késik vagy a megrendelő egyéb okokból késik az átvétellel, akkor a kárveszély a megrendelőre száll át.

VI. Rögzítés és szerelés

A felállítás és összeszerelés esetében , amennyiben írásban más megegyezés nem történt, a következő rendelkezések vannak érvényben:

 1. A megrendelő köteles saját költségére és időben rendelkezésre bocsátani a következőket
  1. mindennemű föld-, építési- és egyéb szakmán kívül eső másodlagos munkálatokat, beleértve az ehhez szükséges szak-, segédmunkát, építőanyagokat és eszközöket.
  2. az összeszereléshez és üzembehelyezéshez szükséges eszközöket és anyagokat, úgy mint állványok, emelők és egyéb berendezések, üzemanyagok és kenőanyagok c)áramot és vizet a felhasználás helyén, beleértve csatlakozókat, fűtést és világítást, d)az összeszerelés helyén megfelelő méretű, száraz, zárható tároló helyeket a géprészet, műszerek, anyagok, szerszámok részére, az összeszerelő személyzet számára pedig megfelelő munkaterületet és pihenőterületet, beleértve a megfelelő körülményű vizesblokkokat. Egyébként a megrendelőnek kötelessége olyan intézkedéseket hozni az építési területen a szállító és az összeszerelő személyzet tulajdonainak védelmében, melyeket saját tulajdona védelmében is hozna. e) védőruhát és védőberendezéseket, melyeket az összeszerelés körülményei tesznek szükségessé. Az összeszerelési munkálatok megkezdése előtt a megrendelőnek felszólítás nélkül rendelkezésre kell bocsátania a szükséges adatokat a rejtve vezetett áram-, gáz- és vízvezetékek vagy egyéb berendezések helyéről, valamint a szükséges statikai adatokat is.
 2. A felállítás és összeszerelés megkezdése előtt el kell helyezni a munkálatok megkezdéséhez szükséges beállításokat és eszközöket a felállítás és összeszerelés helyén, továbbá a felépítés megkezdése előtt minden előzetes munkának olyan állapotban kell lennie, hogy a felállítást vagy összeszerelést szerződés szerint megkezdhessék és megszakítás nélkül végezhessék. Az odaszállítás útvonalának és a felállítás- vagy összeszerelés helyének simának és rendezettnek kell lennie.
 3. Amennyiben a felállítás, összeszerelés vagy üzembehelyezés a szállítón kívül eső körülmények miatt késik, úgy a megrendelőnek kell állnia megfelelő mértékben a többletköltségeket mind a várakozási időért, mind pedig a szállító vagy összeszerelő személyzet extra utaztatásáért.
 4. A megrendelő köteles a szállító felé hetente haladéktalanul igazolni az összeszerelő személyzet munkaidejének időtartamát, továbbá a felállítás, összeszerelés vagy üzembehelyezés befejezését.
 5. Amennyiben a szállító követeli a szállítmány átvételét a teljesítés után, ezt a megrendelőnek két héten belül kell megtennie. Az átvétel azonnal megtörténtnek nyilvánítandó, ha a megrendelő a két hetes határidőt elhúzza, vagy ha a szállítmányt - adott esetben egy megbeszélt teszt szakasz lezárása után- használni kezdik.

VII. Átvétel

A megrendelő nem tagadhatja meg a szállítmányok átvételét csekély mértékű hiány esetén.

VIII. Hibák, hiányosságok

A szállító az anyaghibákért az alábbiak szerint felel:

 1. Mindazokat az alkatrészeket vagy szolgáltatásokat, amelyek lényeges hibát mutatnak, a szállító választása szerint ingyenesen meg kell javítani, újra kell szállítani vagy újonnan kell nyújtani, feltéve, hogy a hiba oka már az áru kockázatvállalásának átadásakor fennállt.
 2. A kiegészítő teljesítés iránti igények elévülnek a törvényes elévülési idő kezdetétől számított 12 hónap elteltével; Ugyanez vonatkozik a visszalépésre és a csökkentésre is. Ez az időszak nem érvényes:
  • ha a törvény a BGB 438. § 1. bekezdésének 2. pontja (épületek és épületekhez szükséges cikkek) és a 634a. Cikk (2) bekezdésének (építési hibák) szerint hosszabb időszakokat ír elő,
  • szándékosság esetén,
  • a hiba rosszhiszemű elhallgatása esetén, valamint
  • minőségi garancia be nem tartása esetén.

A vevő költségtérítési igényei a német polgári törvénykönyv 445a. §-a szerint (az eladó igénybevétele) a törvényes elévülési idő kezdetétől számított 12 hónapon belül szintén lejárnak, feltéve, hogy az ellátási lánc utolsó szerződése nem fogyasztási cikkek vásárlása. A határidők lejártának felfüggesztésére, akadályozására és újrakezdésére vonatkozó jogi szabályozás változatlan marad.

 1. A hibákat a vevőnek haladéktalanul írásban kell benyújtania.
 2. Hiánykövetelések esetén az ügyfél a kifizetéseket visszatarthatja a felmerült lényeges hiányhoz képest megfelelő mértékben. Az ügyfélnek nincs visszatartási joga, ha a hibával kapcsolatos igénye lejárt. Ha a hibák bejelentése téves, a szállító jogosult a vevőnél a felmerült költségek megtérítését követelni.
 3. A szállítónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ésszerű határidőn belül pótlást biztosítson.
 4. Ha a pótlás sikertelen, az ügyfél - a 10. sz. kártérítési igény sérelme nélkül - elállhat a szerződéstől vagy csökkentheti a díjazást.
 5. Szavatossági igénynek nincs helye a következő esetekben: megegyezett minőségtől való jelentéktelen eltérés, használhatóság jelentéktelen sérülése, természetes elhasználódás vagy károk, melyek a kockázat átszállása után következnek be helytelen vagy gondatlan kezelés, túlzott igénybevétel, alkalmatlan működési erőforrások, nem megfelelő beépítés, nem megfelelő építési terület vagy különleges külső behatások következtében, amelyekre a szerződés nem rendelkezik, valamint nem reprodukálható szoftverhibák esetén. Amennyiben a megrendelő vagy harmadik fél szakszerűtlen változtatásokat vagy karbantartási munkálatokat eszközöl, ezekre vagy azok következményeire nem vonatkozik kártérítési igény.
 6. A megrendelő nem támaszthat követelést a pótláshoz szükséges kiadások esetén, különös tekintettel a szállítási-, út-, munka-, és anyagköltség esetén, amennyiben a kiadások emelkednek, mert a szállítás tárgyát utólagosan az ügyfél telephelyétől eltérő helyre szállították, kivéve ha a szállítmány helye a rendeltetésszerű használatának megfelelő hely. Ez megfelelően vonatkozik a vevő által a BGB 445a. §-ának megfelelően megtérített igényekre is (az eladó igénybevétele), feltéve, hogy az ellátási lánc utolsó szerződése nem fogyasztási cikkek vásárlása.
 7. A vevőnek a beszállítóval szemben a BGB 445a. § (az eladó visszkeresete) alapján érvényesíthető visszkereseti követelése csak annyiban áll fenn, amennyiben az ügyfél nem kötött olyan megállapodást a vevőjével, amely meghaladná a törvényben előírt szavatossági követeléseket.
 8. A vevő anyagi hibából eredő kártérítési igényének nincs helye. Ez nem érvényes a hiba rosszhiszemű elhallgatása, a minőségi garancia betartásának elmulasztása, élet-, test- vagy egészségkárosodás, valamint a szállító szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegése esetén. A bizonyítási tehernek az ügyfél kárára történő megváltoztatása nem kapcsolódik a fenti előírásokhoz. A jelen VIII. cikkben meghatározottaktól eltérő, anyagi hiba miatt felmerülő további igényeknek nincs helye.

IX. Iparjogvédelem és a szerzői jog; jogi hibák

 1. Eltérő megállapodás hiányában a szállító csak a kézbesítés helyének országában köteles teljesíteni az ipari tulajdonjogok és harmadik felek szerzői jogainak (a továbbiakban: tulajdonjogok) megsértésére vonatkozó előírásokat. Ha egy harmadik fél a szállító által teljesített és a szerződésnek megfelelően felhasznált szállításokkal a tulajdonjogok megsértése miatt indokolt követeléseket támaszt az ügyféllel szemben, a szállító a vevővel szemben a VIII.cikk 2.pontjában meghatározott időtartamon belül az alábbiak szerint felel:
  1. A szállító saját választása szerint és saját költségén vagy megszerzi a szóban forgó szállítások használati jogát, megváltoztatja azokat, hogy a tulajdonjog ne sérüljön, vagy kicseréli azokat. Ha ez a szállító számára ésszerű feltételek mellett nem lehetséges, akkor a vevő jogosult a törvényes elállási vagy árcsökkentési jogokra.
  2. A szállító kártérítési kötelezettsége a XII. cikk szerint alakul.
  3. A szállító fent említett kötelezettségei csak akkor állnak fenn, ha a vevő haladéktalanul írásban értesíti a szállítót a harmadik fél által hivatkozott követelésekről, nem ismeri el a jogsértést, és a szállító fenntartja a jogot, hogy megtegyen minden védekezési intézkedést és egyezségi tárgyalást. Ha az ügyfél a kár csökkentése érdekében vagy más fontos okból beszünteti a szállítmány használatát, köteles felhívni a harmadik fél figyelmét arra, hogy a használat megszüntetése nem jár a tulajdonjog megsértésének elismerésével.
 2. A vevő követelései visszautasításra kerülnek, amennyiben ő felelős a tulajdonjogok megsértéséért.
 3. A vevő követelései teljességgel kizártak, ha a tulajdonjog megsértését a vevő speciális követelményei, a szállító által előre nem látható alkalmazás vagy az a tény okozza, hogy a szállítást a vevő megváltoztatta, vagy olyan termékekkel együtt használták, amelyeket nem szállító szállítja.
 4. A tulajdonjogok megsértése esetén a VIII. cikk 4., 5., 8. és 9. pontjának rendelkezései megfelelően alkalmazandók az ügyfél 1a) pontjában szabályozott követeléseire.
 5. Egyéb jogi hiányosságok esetén a VIII. cikk rendelkezései az iránydóak.
 6. A vevőnek a jelen IX. cikkben szabályozottaktól eltérő jogi hiányosság miatti további igényei vagy követelései a szállítóval és helyette eljárókkal szemben kizárásra kerülnek.

X. Teljesítés fenntartása

 1. A szerződés azzal a fenntartással tekinthető teljesítettnek, amennyiben a német, amerikai továbbá egyéb felhasználható nemzeti, EU-s vagy nemzetközi külgazdaságjogi előírások alapján vagy egyéb szankciók által nincs korlátozva, akadályozva.
 2. A megrendelő köteles minden információt és dokumentumot felmutatni, melyek export vagy import esetén szükségesek lehetnek.

XI. Lehetetlenség, szerződés kiigazítás

 1. Ha a kézbesítés lehetetlen, az ügyfél jogosult kártérítést követelni, kivéve, ha a szállító nem felelős a lehetetlenségért. A vevő kártérítési igénye azonban a szállítás azon részének 10% -ára korlátozódik, amelyet a lehetetlenség miatt nem lehet megfelelően felhasználni. Ez a korlátozás nem vonatkozik, ha szándékosság, súlyos gondatlanság vagy élet-, végtag- vagy egészségi sérülés esetén felelősség áll fenn; ez nem jelenti a bizonyítási teher megváltoztatását az ügyfél kárára. Az ügyfélnek a szerződéstől való elállási joga nem változik.
 2. Ha a IV. Cikk 2. pontjának a) –c) alpontjai szerinti események jelentősen megváltoztatják a szállítás gazdasági jelentőségét vagy tartalmát, vagy jelentős hatást gyakorolnak a szállító működésére, a szerződés jóhiszeműen megfelelően kiigazításra kerül. Ha ez gazdaságilag nem igazolható, a szállítónak jogában áll elállni a szerződéstől. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szükséges exportengedélyeket nem adják ki vagy nem lehet felhasználni. Ha élni kíván ezzel az elállási jogával, haladéktalanul értesítenie kell az ügyfelet, miután felismerte az esemény terjedelmét, még akkor is, ha a szállítási idő meghosszabbításáról eredetileg megállapodtak az ügyféllel.

XII. Egyéb kártérítési igények; korlátozások

 1. Hacsak a jelen általános szabályzat másként nem rendelkezik, kizárják az ügyfél kártérítési igényeit - a jogi okoktól függetlenül - különösen a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegése és a jogellenes károkozás.
 2. Ez nem érvényes, ha a felelősség a következő: a) a termékfelelősségi törvény szerint, b) szándék esetén, c) a tulajdonosok, törvényes képviselők vagy vezetők súlyos gondatlansága esetén, d) rosszindulat esetén, e) egy feltételezett garancia be nem tartása esetén, f) az élet, a test vagy az egészség vétkes károsodása miatt, vagy g) az alapvető szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése miatt. A lényeges szerződéses kötelezettségek megsértése miatti kártérítési igény a szerződésre jellemző, előre látható kárra korlátozódik, hacsak a fent említett esetek egyike nem áll fenn.
 3. A bizonyítási tehernek az ügyfél kárára történő megváltozása nem kapcsolódik a fenti előírásokhoz.

XIII. A joghatóság helye és az alkalmazandó jog

 1. Ha az ügyfél kereskedő, a szerződéses viszonyból közvetlenül vagy közvetetten felmerülő minden jogvitában kizárólag a szállító székhelye található. Ugyanakkor a szállítónak joga van pert indítani az ügyfél üzleti helyén is.
 2. Ez a szerződés, beleértve annak értelmezését is, a német jog hatálya alá tartozik, kivéve az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Árukereskedelmi Szerződéseinek Egyezményét (CISG).

XIV. A szerződés kötelező jellege

A szerződés fennmaradó részei akkor is kötelező érvényűek, ha az egyes rendelkezések jogilag nem érvényesek. Ez nem érvényes, ha a szerződés betartása ésszerűtlen nehézségeket jelentene az egyik fél számára.

Elektromos eszközök csomagolása / ártalmatlanítása

Csomagolás

Az ifm által használt csomagolás megfelel a megfelelő és ártalmatlan újrahasznosítás ökológiai követelményeinek. Amennyiben az ügyfélnek van csomagolása az ifm-től, az ügyfél az áru átvételével megerősíti, hogy a csomagolási rendelet vagy a csomagolási törvény szerint képes azt újrahasznosítani, és vállalja, hogy a csomagolást a csomagolási rendelet vagy csomagolási törvény szerint megsemmisíti. Ebben az esetben az ügyfél kötelessége minden olyan típusú csomagolás újrahasznosítása, amelyet nem adott vissza, az újrahasznosítási csomagolási rendelet vagy a csomagolási törvény előírása szerint úgy, hogy az ifm kérésére bármikor tájékoztatást tudjon nyújtani az újrahasznosításra szánt csomagolás típusáról és mennyiségéről - és a kötelezettségnek való megfelelésről bármikor írásban megerősítést tud adni. Az ifm bármikor jogosult - ésszerű időn belüli előzetes értesítés után - meggyőződni a kötelezettség betartásáról a helyszínen, az ügyfélnél. Ha az ügyfél nem kívánja sajét maga elvégezni a fenti szabályozásnak megfelelően a megsemmisítést, erről az áru átvételét követően azonnal írásban nyilatkoznia kell az ifm-nek. Ebben az esetben az ifm lehetőséget ad az ügyfélnek arra, hogy a csomagolást visszaküldje az ifm-nek a csomagolási rendeletben vagy a csomagolási törvényben foglalt kötelezettségeknek megfelelően. A csomagolás visszaszállításának költségeit azonban az ügyfél viseli.

Elektromos készülékek ártalmatlanítása

A használat befejezése után az ügyfél köteles a leszállított termékeket a saját költségén megfelelő módon ártalmatlanítani, a törvényi előírásoknak megfelelően, különös tekintettel az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény (ElektroG) rendelkezéseire. Az ügyfél így mentesíti az ifm-t az ElektroG 19. § (1) bekezdésével összhangban gyártóként történő visszavételi kötelezettségei alól, valamint harmadik felek esetleges kapcsolódó követelései alól. Az ügyfélnek kell szerződés szerint köteleznie a kereskedelmi harmadik feleket, akiknek átadja a szállított termékeket, hogy a felhasználás befejezése után saját költségükön, a törvényi rendelkezésekkel összhangban, különösen az ElektroG rendelkezéseivel összhangban ártalmatlanítsák, és abban az esetben, ha a a termékeket tovább adják a megfelelő kötelezettség továbbadásáról gondoskodjanak. Ha az ügyfél megszegi kötelezettségét, hogy átruházza ügyfeleire az ártalmatlanítás felelősségét, akkor a vásárló köteles a felhasználás befejezése után a saját költségén visszavenni a termékeket, és azokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, különös tekintettel - az ElektroG - ártalmatlanítani.

Jótállási feltételek az ifm katalógusban szereplő termékeire

A következőkben leírt jótállási feltételek az ifm katalógusában található hardver termékekre vonatkoznak.

A termék jellemzői a dokumentációban, mindenekelőtt a specifikációban találhatók.

 1. Az ifm a termékek működéséért a szállítástól számított 60 hónapig vállal garanciát, amennyiben a specifikációban meghatározottak szerint használták őket.
 2. A vevőnek haladéktalanul, legkésőbb a szállítást követő egy hónapon belül ellenőrizni kell a termék esetleges hibáit, és adott esetben írásban kell kifogást emelnie.
 3. Reklamáció esetén a vevő köteles  a terméket a hiba felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül hibaleírással és az ifm cikkszám megadásával együtt az illetékes kirendeltségre visszaküldeni. Az ifm megvizsgálja a terméket, és a vevő kérésére vizsgálati jegyzőkönyvet küld.

Kirendeltségünk címe:

ifm electronic Kft.

9022 Győr, Szent Imre út 59. I. emelet

 1. Jogos reklamáció esetén a vevő díjmentesen kap egy másik eszközt. Ezen kívül az ifm a vételár összegéig megtéríti a vevőnek a hiba miatt felmerülő költségeit. További követeléseket nem teljesítünk, kivéve, ha ezekre kötelező érvényű törvényi jótállási előírások vonatkoznak.

Álláspont: 2020

Elállási jog

Önnek jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani ezt a szerződést.

Az elállási időszak tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem fuvarozó, birtokba vette az árut. Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket (ifm electronic Kft, 9028 Győr, Szent Imre út 59.; Tel .: 96 / 518-397; Fax: 96 / 518-398; e-mail: info.hu@ifm.com) egy nyilatkozat (pl. levélben, faxon vagy e-mailben küldött levél) útján a jelen szerződés alóli felmondásról. Erre a célra használhatja a mellékelt ellállási űrlapot, de ez nem kötelező.

Az elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha az elállási idő lejárta előtt elküldi az elállási jogának gyakorlásáról szóló értesítését.

Az elállás következményei

Ha eláll a szerződéstől, akkor a kifizetett összeget megtérítjük Önnek, amelyet addig teljesített, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek más szállítási típus választásából erednek, mint az általunk kínált legolcsóbb szokásos szállítás ), amelyet legkésőbb a szerződés felmondásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizennégy napon belül kell visszafizetnünk. Ehhez a törlesztéshez ugyanazokat a fizetési módokat fogjuk használni, mint amelyeket az eredeti tranzakcióhoz használt, hacsak nem kifejezetten másról állapodik meg velünk; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg nem bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Az árut haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell adnia vagy át kell adnia nekünk attól a naptól számítva, amikor értesített minket a szerződés felmondásáról. A határidő teljesül, ha az árukat a tizennégy napos időszak lejárta előtt küldi el.

Ön viseli az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit.

Csak akkor kell fizetnie az áruk értékvesztéséért, ha ez az értékvesztés az áru jellegének, tulajdonságainak és működőképességének ellenőrzését teszi szükségessé.

Az ifm standard szoftverének tartós használatára vonatkozó általános feltételek

Preambulum

Ön egy standard szoftvert vásárol az ifm-től annak érdekében, hogy azt az Ön vagy ügyfelei alkalmazásaihoz használja.

1. § A szerződés tárgya

 1. Jelen szerződés tárgya a mindenkori termékleírásban megnevezett számítógépes program ellenérték fejében, valamint ingyenesen történő tartós használata a hozzátartozó felhasználói dokumentációval („szerződéses szoftver") együtt és a 2. §-ban megadott használati jogok engedélyezése. Szintén a termékleírásban van meghatározva az a hardveres és szoftveres környezet, amelyben a szerződéses szoftver használható.
 2. A szerződéses szoftver és a felhasználói dokumentáció a honlapon érhető el az Ön számára. Abban az esetben, ha a szoftvert licenckulcs védi, akkor a licenckulcsot kizárólag a szoftver olyan módon történő használatára kapja meg, amint az jelen feltételekben, a termékleírásban és a felhasználói dokumentációban pontosan meghatározásra került.
 3. A szerződéses szoftver állapota és funkcionalitása véglegesen a termékleírásban van meghatározva. Az ott megadott adatok feladatleírásként értelmezendők, és nem garanciaként. Garanciát csak abban az esetben vállalunk, ha arról kifejezetten nyilatkozunk. A telepítési és konfigurációs szolgáltatások nem képezik jelen feltételek tárgyát.

2. § Jogok biztosítása

 1. Ellentétes rendelkezés hiányában (például demóverziók esetén) Ön nem kizárólagos, időben nem korlátozott jogot szerez a szerződéses szoftver használatára a jelen feltételekben és a termékleírásban engedélyezett mértékben. A szerződéses szoftver minden megvásárolt licenc esetében csak egy készüléken vagy egy virtuális gépen használható. Az engedélyezett használat magában foglalja a szerződéses szoftver telepítését, a munkamemóriába történő betöltését, valamint a rendeltetésszerű használatát. Ön semmilyen esetben nem jogosult a megvásárolt szerződéses szoftvert bérbe adni vagy más módon ahhoz allicencet engedélyezni, azt vezetékes vagy vezeték nélküli úton a nyilvánosság számára megjeleníteni vagy hozzáférhetővé tenni, vagy harmadik félnek díj ellenében vagy díjmentesen rendelkezésre bocsátani, például a Service Providing alkalmazás segítségével vagy „Software as a Service” formában. A 4. szakasz változatlanul fennáll.
 2. Önnek jogában áll biztonsági másolatot készíteni, amennyiben az a jövőbeli használat biztosításához szükséges. Az elkészített biztonsági másolaton látható módon fel kell tüntetni a „Biztonsági másolat" megjegyzést, valamint az ifm szerzői jogi megjegyzését.
 3. Önnek jogában áll a szerződéses szoftvert a törvényben meghatározott kereteken belül dekompilálni és sokszorosítani.
 4. Önnek jogában áll a szerződéses szoftver megvásárolt másolatát a licencjegy és a dokumentáció átadásával harmadik félnek hosszú távra átengedni. Ebben az esetben Ön teljes mértékben lemond a program használatáról, a program minden telepített másolatát eltávolítja a számítógépeiről, és töröl vagy részünkre átad minden más adathordozón található másolatot, amennyiben Ön a törvény értelmében nem köteles azokat hosszabb ideig tárolni. Felszólításunkra Ön írásban igazolja számunkra a megnevezett intézkedések teljes körű végrehajtását vagy adott esetben nyilatkozik a hosszabb idejű tárolás okairól. Továbbá harmadik féllel nyomatékosan megállapodást köt jelen 2. § szerint a biztosított jogok terjedelmének figyelembevételéről.
 5. Amennyiben a szerződéses szoftvert olyan terjedelemben használja, amely túllépi a megvásárolt használati jogokat minőségi (az engedélyezett használat típusa tekintetében) vagy mennyiségi (a megvásárolt licencek darabszáma tekintetében) szempontból, akkor Ön haladéktalanul megvásárolja az engedélyezett használathoz szükséges használati jogokat. Amennyiben Ön ezt elmulasztja, akkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy érvényesítsük a bennünket megillető jogokat.
 6. A szerzői megjegyzéseket, a sorozatszámokat, valamint egyéb, a program azonosítására szolgáló ismertetőjeleket tilos a szerződéses szoftverről eltávolítani vagy azokat módosítani.

3. § Szavatosság

 1. A szerződéses szoftver díjazás ellenében történő átadása esetén a következő rendelkezések szerint szavatoljuk a megállapodott tulajdonságokat, valamint azt, hogy Ön a szerződéses szoftvert harmadik fél jogainak megsértése nélkül használhatja.

A szavatosság nem vonatkozik az olyan hiányosságokra, amelyeknek az az oka, hogy a szerződéses szoftvert olyan hardver- és szoftverkörnyezetben használják, amely nem felel meg a jelen rendelkezésekben, valamint a termékleírásban megadott követelményeknek, vagy az olyan változtatásokra és módosításokra, amelyeket Ön végzett a szoftveren anélkül, hogy Ön erre a törvény vagy jelen rendelkezések értelmében, vagy előzetes írásos hozzájárulásunk alapján jogosult volna.

 1. Az átvételt követően Ön köteles haladéktalanul ellenőrizni, hogy a szerződéses szoftver tekintetében nem tapasztalhatók-e nyilvánvaló hiányosságok, és amennyiben igen, akkor köteles bennünket arról haladéktalanul tájékoztatni, mert ellenkező esetben az ilyen hiányosságokra nem vonatkozik a szavatosság. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha később jelentkezik ilyen hiányosság.
 2. Lényeges hiba esetén eleinte jogosultak vagyunk Az utólagos teljesítésre, azaz saját belátásunk szerint a hiányosság elhárítására ("későbbi javítás") vagy egy csere szállítására. A csere szállítás keretében Ön átveheti a a szoftver új verzióját, kivéve, ha ez elfogadhatatlan minőségi romláshoz vezet. Jogi hibák esetén saját belátásunk szerint jogi szempontból hibátlan lehetőséget biztosítunk Önnek a szerződéses szoftver használatára vagy módosítására oly módon, hogy a továbbiakban ne sértse harmadik fél jogát.
 3. Jogunkban áll a szavatossági szolgáltatást Önöknél elvégezni. A kijavítási kötelezettségünknek abban az esetben is eleget teszünk, ha a honlapunkon letöltésre előkészítünk egy automatikus telepítő programmal ellátott frissítést, és az Ön számára telefonos terméktámogatást kínálunk az esetlegesen jelentkező telepítési problémák megoldásához.
 4. Önnek továbbra is fennáll az a joga, hogy ha a kijavítás vagy a csere két alkalommal sikertelen marad, akkor választása szerint csökkentheti a vételárat vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiányosságok esetén nincs helye az elállási jognak. Amennyiben Ön kártérítést vagy a hiábavaló költségek megtérítését érvényesíti, akkor a 4. § iránymutatása szerint felelünk.
 5. A kártérítési igények kivételével az anyaghibák miatti szavatossági igények két év elteltével elévülnek. Adathordozón történő értékesítés esetén az elévülés a szerződéses szoftver kézbesítésével kezdődik, értékesítés esetén az internetről történő letöltés útján, a letöltési terület hozzáférési adatainak értesítése és aktiválása után. A kártérítés iránti igényekre és a hiábavaló költségek megtérítése iránti igényekre a 4. § vonatkozik.
 6. Amennyiben a felek között karbantartási szerződés van érvényben, akkor a hiányosságok elhárítási határidejére az ebben a karbantartási szerződésben megadott idők vonatkoznak.

4. § Felelősség

 1. Amennyiben egyedi esetben nem született ezzel ellentétes szabályozás, akkor a felelősségünket a 4. § szabályozza.

Jelen 4. § értelmében felelősségünk korlátlan

 • szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén,
 • emberélet, testi épség és egészség megsértése esetén,
 • a termékfelelősségről szóló törvény előírásai szerint, valamint
 • a vállalt garancia mértékéig.
 1. A szerződés céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükséges kötelezettség kissé gondatlan megszegése esetén (sarkalatos kötelezettség) felelősségünk az előrelátható és a kérdéses vállalkozás típusára jellemző kár mértékére korlátozódik.
 2. Ezen túlmenő felelősség nem áll fenn.
 3. A fenti felelősségkorlátozás a munkatársaink, képviselőink és szerveink személyes felelősségére is érvényes.

5. § Óvintézkedések, audit jog

 1. Ön a szerződéses szoftvert, valamint szükség esetén az online hozzáférés hozzáférési adatait a megfelelő intézkedésekkel biztosítja illetéktelen harmadik fél általi hozzáféréstől. Elsősorban a szerződéses szoftver összes másolatát, valamint a hozzáférési adatokat kell védett helyen tárolni.
 2. Kérésünkre lehetőséget biztosít a számunkra, hogy ellenőrizzük a szerződéses szoftver szabályszerű használatát, elsősorban abban a tekintetben, hogy Ön a programot minőségi és mennyiségi szempontból az Ön által megvásárolt licencek keretén belül használja-e. Ebben a vonatkozásban Ön tájékoztatást nyújt számunkra, betekintést enged a releváns dokumentumokba és nyilvántartásokba, valamint lehetőséget biztosít az alkalmazott hardver- és szoftverkörnyezet általunk vagy egy általunk megnevezett és az Ön számára elfogadható könyvvizsgáló társaság által történő ellenőrzésére. Az ellenőrzést Önöknél az Önök rendes nyitvatartási idejükben hajthatjuk végre vagy hajtathatjuk végre titoktartásra kötelezett harmadik féllel. Ügyelni fogunk arra, hogy a lehető legkevésbé zavarjuk az Ön ügymenetét ezzel a helyszínen végzett tevékenységgel. Amennyiben az ellenőrzés azzal az eredménnyel zárul, hogy a megvásárolt licencek darabszámát több mint 5 %-kal (öt százalékkal) lépik túl, vagy hogy azokat másképpen és nem a szerződésnek megfelelően használják, akkor az ellenőrzés költségeit Ön állja, ellenkező esetben mi álljuk a költségeket.

6. § Egyebek

 1. A velünk szembeni igények csak az írásos hozzájárulásunkkal ruházhatók át harmadik félre. A 2. § 4. szakasz változatlanul fennáll.
 2. Ezzel ellentétes üzleti feltételek nem alkalmazhatók.
 3. A felek tudatában vannak, hogy a szerződéses szoftverre kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozhatnak. Elsősorban engedélyezési kötelezettségek állhatnak fenn, ill. a szoftver és az azzal kapcsolatos technológiák használatára külföldön korlátozások vonatkozhatnak. Ön betartja a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok alkalmazható kiviteli és behozatali ellenőrzési előírásait, valamint minden egyéb vonatkozó előírást. A szerződés általunk történő teljesítésének az a feltétele, hogy a teljesítés nem ütközik akadályokba a kiviteli és behozatali jog nemzeti és nemzetközi előírásai alapján, valamint egyéb törvényi előírások szerint.
 4. Jelen szerződés esetében azon ország joga alkalmazandó, ahol az ifm székhelye található. Az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1980.4.11-én elfogadott, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezmény (ENSz adásvételi jog) alkalmazása kizárt.
 5. Jogvita esetén az ifm székhelye szerinti bíróság illetékes.

Nyílt forráskódú szoftverek licencei

Felhívjuk a megrendelő figyelmét, hogy az ifm csoport különböző termékei nyílt forráskódú komponenseket tartalmaznak. Ezekre a nyílt forráskódú komponensekre a terméktől függően a következők vonatkoznak: General Public License Version 1, 2 vagy 3 (General Public License 3 és a GNU Compiler collection Runtime Library Exception Version 3.1 kombinációja), a Lesser General Public License Version 3, Berkeley Software Distribution (BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause)”, az Academic Free License Version 2.1, MIT-License (MIT), Python Software Foundation License 2.0, Perl Artistic License és Artistic License 2.0, Microsoft Public License, Apache Software License Version 1.0, 1.1 és 2.0, ISC License, libpng License és a zlib License vagy más olyan licencek, amelyek a mindenkori termékhez tartozó információkban vannak megadva. Ez azt jelenti, hogy a megrendelő ezeket a komponenseket (és adott esetben további, ebből származtatott részeket) csak a fent megadott licencek iránymutatása szerint bocsáthatja rendelkezésre, és amelyek részben a forráskód nyilvánosságra hozatalát követelik meg harmadik féllel szemben. A megrendelő köteles figyelembe venni a mindenkori licencet a nyílt forráskódú komponensek felhasználása, feldolgozása és továbbadása során. Az irányadó licencszövegeket a termékre vonatkozó kiegészítő anyagokban fel kell tüntetni (például felhasználói kézikönyvben, telepítési útmutatóban, letöltésekben vagy további információs anyagokban).

Általános szoftverkarbantartási feltételek (szerviz)

A felek szoftverengedményezési megállapodást kötöttek egymással. Az alábbi feltételek az ifm electronic gmbh (a továbbiakban röviden „szolgáltató“) általi szoftverkarbantartási szolgáltatások teljesítésére vonatkoznak az ügyfél részére engedményezett szoftver tekintetében. Az ügyfél ettől eltérő üzleti feltételeit kifejezetten nem fogadjuk el.

1.           Fogalommeghatározások

Szolgáltató

ifm electronic gmbh vagy egy az ifm electronic gmbh vállalattal kapcsolt vállalat.

Főszerződés

Külön megállapodás az ügyfél és a szolgáltató között a szoftver engedményezéséről.

Ügyfél

Természetes vagy jogi személy, aki megbízza a szolgáltatót a szerződéses szolgáltatások teljesítésével.

Szoftver

A főszerződésben megnevezett számítógépi program.

Frissítés

Egy szoftver új programverziója, amellyel elháríthatók az addigi programverzió fennálló hibái.

Verziófrissítés

Egy szoftver új programverziója, amely a szoftver új vagy fejlesztett funkcióit tartalmazza.

2.           A szerződés tárgya

A szolgáltató szoftverkarbantartási szolgáltatásokat teljesít az ügyfél részére engedményezett szoftver tekintetében. Az itt megadott szolgáltatások teljesítése a főszerződés megkötésétől függ.

 

3.           Díjazás

A szolgáltató szolgáltatásaiért külön díjazás nem válik esedékessé, amennyiben ezzel ellentétes megállapodás nem született.

 

4.           Általános (teljesítési) kötelezettségek, együttműködés az ügyfél részéről

Az ügyfél köteles felszólítás nélkül a szolgáltató rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely a mindenkori szervizmegkeresés szakszerű felméréséhez és végrehajtásához szükséges.

Továbbá köteles az ügyfél telepíteni a szolgáltató által a rendelkezésére bocsátott frissítéseket, és köteles a szoftvert kizárólag a legfrissebb vagy a mindenkori, ezen verzió előtti állapotban használni. Ez a rendelkezés nincs érvényben, ha az nem várható el tőle, például azért, mert a mindenkori legfrissebb vagy az utolsó korábbi szoftververzió hibás, ill. hibásak, és ezáltal negatívan befolyásolná az ügyfél munkamenetét.

 

5.           A szerviz terjedelme, szervizidők

A szolgáltató általi szerviz e-mailen vagy telefonon keresztül történik német vagy angol nyelven.

Szervizidőszak:

Az aktuális szervizidők vannak érvényben, amelyek a szolgáltató adott országra vonatkozó honlapján tekinthetők meg, például Németország esetben https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt.

A szolgáltató köteles a szerviz iránti megkeresésre az alábbiakban meghatározott reakcióidőn belül reagálni. Reakcióidő alatt a konkrét és reprodukálható üzemzavarra vonatkozó szervizjegy szolgáltató általi létrehozása („jegy létrehozása“) és a reakció közötti időt értjük. A reakcióidők mérése a mindenkori szervizidőszak alatt történik.

A következő reakcióidők vannak érvényben, azonban az üzemzavar prioritását az ügyfél határozza meg:

Prioritás Definíció Reakcióidő
nagy Az üzemzavar súlyos hatással van az üzleti folyamatokra vagy üzleti tevékenységekre, ill. az üzleti folyamatok nem hajthatók végre. Az üzemzavar azonnali intézkedést követel meg, mivel az üzemzavar jelentős veszteségeket okozhat vagy a teljes üzletmenetet megzavarhatja. 4h
közepes Az üzemzavar miatt egy üzleti folyamat nem a tervezettnek megfelelően működik. Az üzemzavar csekély hatással van az üzletmenetre. 8h
csekély Az üzemzavar csekély hatással van vagy semmilyen hatással nincs az üzletmenetre. 24h

Üzemzavar: Jelen feltételek értelmében akkor áll fenn üzemzavar, ha a szoftver a szerződés szerinti használat során a megállapodott szolgáltatási terjedelem és a szolgáltató által meghatározott rendszerfeltételek szerint jelen szerződés futamideje alatt nem teljesíti a termék-/szolgáltatásleírásban meghatározott funkciókat.

A szolgáltató saját belátása szerint határozza meg a szervizszolgáltatás teljesítésének módját. A szervizszolgáltatás adott esetben az ügyfélnek adott eljárási utasítások formájában is történhet. Az ügyfélnek követni kell az ilyen eljárási utasításokat.

 

6.           Új programrészek

A szolgáltató folyamatosan dolgozik az ügyfélnek használatra átadott szoftver továbbfejlesztésén, és a továbbfejlesztéseket beépíti a frissítésekbe vagy verziófrissítésekbe.

A szolgáltató az ügyfél részére használatra engedményezett szoftvert saját belátása szerint bármikor helyettesítheti frissítésekkel vagy verziófrissítésekkel.

A szolgáltató használati jogokat biztosít az ügyfélnek az ilyen frissítésekhez és verziófrissítésekhez a kiindulási alapot jelentő főszerződés iránymutatása szerint.

 

7.           Felelősség

A szolgáltató a törvényi rendelkezések szerint felel az ügyfél olyan káraiért, amelyeket szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okoztak, amelyek egy garantált tulajdonság hiányának következményei, amelyek oka a lényeges szerződéses kötelezettségek jogsértő megszegése, amelyek az egészség, testi épség vagy az élet jogsértő károsításának következményei, vagy amelyek iránt a termékfelelősségről szóló törvény felelősséget ír elő.

A lényeges szerződéses kötelezettségek olyan szerződéses kötelezettségek, amelyek teljesülése teszi lehetővé a megállapodás szabályszerű teljesítését, és amelyek betartásában a szerződéses partner rendszeresen bízhat, és amelyek megszegése a másik oldalon a szerződéses cél elérését veszélyezteti.

A lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén a felelősség – ha a kár oka csupán egyszerű gondatlanság – az olyan károkra korlátozódik, amelyekkel a szerződés tárgyát képező szoftver használata esetén jellemző módon számolni kell.

Amennyiben az ügyfél kárai az adatok elvesztéséből erednek, akkor azokért a szolgáltató nem felel.

Egyebekben a felek a felelősséget – legyen annak bármilyen jogalapja – kizárják.

 

8.           Szerződéses futamidő és felmondás

              Jelen megállapodás a főszerződés futamidejéhez kapcsolódik, és a főszerződés futamidejének lejárta vagy egyéb módon történő megszűnése esetén automatikusan megszűnik. Amennyiben a főszerződés meghosszabbításra kerül, akkor jelen megállapodás is automatikusan meghosszabbodik.

              Az ifm moneo szoftvertermékekre a következők vonatkoznak:

A szoftver megszerzésével az ügyfél jogot szerez a (díjmentes) szervizre annak a naptári évnek a végéig tartó időszakra, amelyben a megfelelő moneo modulokat megszerezte és a következő évre. Ezen következő év végén megszűnik a szervizszolgáltatások iránti jogosultság. Ekkor az ügyfélnek lehetősége van új szervizszerződést kötni, vagy igény esetén egyedi esetben díjazás ellenében szervizszolgáltatásokat igényelni. Ennek előfeltétele az ügyfél 4. pontban megadott szolgáltatási és együttműködési kötelezettségének betartása.

 

9.           Záró rendelkezések

              Amennyiben jelen szerződés egyes cikkelyei jogilag érvénytelenek vagy azzá válnak – részben vagy egészben – akkor az nem érinti jelen szerződés többi rendelkezésének érvényességét.

              Jelen szerződés vonatkozásában azon ország jogát kell alkalmazni, amelyben az ifm székhelye található. A felek kizárják a nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló 1980.04.11-i ENSZ-egyezmény (CISG) alkalmazását.

A megállapodásból eredő vagy azzal összefüggő jogviták esetén az illetékes bíróság kizárólag az ifm székhelye szerint illetékes bíróság.

Állapot: 2020. dec.