1. Αρχική σελίδα
  2. Τεχνική υποστήριξη
  3. Συνθήκες περιβάλλοντος
  4. China RoHs

China RoHS

China RoHS information about ifm products

 

Name and content of hazardous substances in products, EFUP

关于ifm产品的中国RoHS信息

 

产品中危险物质的名称和含量,EFUP