• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Για AS-i και IO-Link: Παθητικός διανομέας ισχύος για υγιεινές εφαρμογές

  • Η συμπαγής βαθμίδα πεδίου τροφοδοτεί έως 8 κύριες μονάδες IO-Link ή συνδρομητές AS-i
  • Το υλικό του περιβλήματος πληροί τις απαιτήσεις υγιεινής για την παραγωγή τροφίμων
  • Τροφοδοσία τάσης μέσω τυπικών καλωδίων τροφοδοσίας M12, κωδικοποίηση A
  • Ανίχνευση υπερέντασης για κάθε θύρα

Δύο επιλογές

Ο παθητικός διανομέας ισχύος μπορεί να λειτουργήσει είτε σε δίκτυα AS-i, είτε σε δομές IO-Link. Αυτό συμβάλλει στη μείωση του κόστους αποθήκευσης, ιδιαίτερα σε εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται και οι δύο τεχνολογίες. Μπορούν να συνδεθούν έως 8 συνδρομητές - είτε έξυπνοι αισθητήρες AS-i, είτε ενεργοποιητές ή κύριες μονάδες IO-Link - μέσω τυπικών υποδοχών σύνδεσης M12.

Συμπαγής σχεδιασμός για απαιτητικές εφαρμογές

Το ειδικό υλικό του περιβλήματος και η υψηλή προστασία από εισροή επιτρέπουν τη λειτουργία σε περιοχές με συχνές και εντατικές διεργασίες καθαρισμού, π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων. Η βαθμίδα σηματοδοτεί την υπερβολική ροή ρεύματος ανά θύρα μέσω μιας κόκκινης LED. Έτσι μπορούν να αποφευχθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στην υποδομή, σε ενεργοποιητές ή ακόμα και στην εγκατάσταση.

Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη

Διανομέας ισχύος AS-i ή IO-Link

Αυτοί οι διανομείς ισχύος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υγιεινές εφαρμογές χάρη στα χρησιμοποιούμενα υλικά και τον καινοτόμο σχεδιασμό του περιβλήματός τους. Οι 4-οδικοί ή 8-οδικοί διανομείς ισχύος χρησιμοποιούνται είτε για την τροφοδοσία έως 8 συνδρομητών AS-i, π.χ. κεφαλές βαλβίδων, αισθητήρες περιστροφής ενός τετάρτου, ελεγκτές κινητήρων, κτλ., είτε για την τροφοδοσία ισχύος σε κύριες μονάδες IO-Link. Η ανίχνευση υπερέντασης σηματοδοτεί με κόκκινη αναλαμπή της LED στη σχετική σύνδεση M12 ότι πραγματοποιείται λήψη περισσότερων από τα επιτρεπόμενα 4,4 A ανά κανάλι.