• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. IO-Link

IO-Link

Το IO-Link είναι ένα σύστημα επικοινωνίας σημείο προς σημείο συμβατό με όλους τους κατασκευαστές για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών σε ένα σύστημα αυτοματισμού.
Ένα σύστημα IO-Link αποτελείται από μία κύρια μονάδα IO-Link και μία ή περισσότερες συσκευές IO-Link. Η κύρια μονάδα IO-Link είναι η διασύνδεση προς το σύστημα ελέγχου ή το επίπεδο διαύλου πεδίου, και επικοινωνεί με τις συνδεδεμένες συσκευές IO-Link.
Με το IO-Link, τα σήματα μεταγωγής δυαδικών αισθητήρων, οι τιμές διεργασίας αναλογικών αισθητήρων και οι παράμετροί τους μεταδίδονται αξιόπιστα και καθαρά ψηφιακά μέσω ενός σήματος 24V. Έτσι αποφεύγονται ειδικά τα σφάλματα τιμών μέτρησης κατά τη μετάδοση και μετατροπή αναλογικών σημάτων.
Μέσω IO-Link μπορούν να μεταδοθούν ταυτόχρονα πολλαπλές τιμές διεργασίας ή παράμετροι από μια συσκευή μέσω ενός μη θωρακισμένου τυποποιημένου αγωγού.
Το IO-Link είναι διεθνώς τυποποιημένο και λειτουργεί με όλους τους διαδεδομένους διαύλους πεδίου και όλα τα συστήματα ελέγχου.