1. Homepage
  2. Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

GYLDIGHED / GENERELT

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. 

PRISER

Prisangivelser i kataloger, prislister etc. er orienterende og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.
Prisangivelser i tilbud er kun forpligtende mod afgivelse af endelig og bindende ordre senest 3 måneder fra tilbudsafgivelse.
Prisangivelser i tilbud og ordreanerkendelser er baseret på den i tilbudet/ordreanerkendelsen anførte vekselkurs (basiskurs).
Enhver prisangivelse er endvidere baseret på de på afgivelsestidspunktet gældende toldsatser samt øvrige offentlige/lovbestemte afgifter og byrder, i tilfælde af ændring af disse vil leveringsprisen blive reguleret tilsvarende. Alle priser er eksklusive moms.
Hvis intet andet er anført gælder priserne ab sælgers lager eksklusive gebyr og fragt.

LEVERING

Leveringstider regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:
ifm electronic´s modtagelse af købers ordre, såfremt ordren indeholder betingelse, som er afvigende fra ifm electronic´s tilbud, gælder den dato på hvilken sådanne uoverensstemmelser er endeligt afklaret parterne imellem.
ifm electronic´s modtagelse fra køber af sådanne komplette tekniske specifikationer, som måtte være nødvendige for leverancens gennemførelse
ifm electronic´s modtagelse af forskudsbetaling eller deponering, som måtte være aftalt parterne imellem.
De af ifm electronic opgivne leveringstider er baseret på leveringsoplysninger indhentet fra pågældende leverandør. Ifm electronic påtager sig ikke erstatningsforpligtelser for eventuelle forsinkelser, som er mere vidtgående end den pågældende fabrikants stan-dardbetingelser.
Endvidere er enhver ordre modtaget under forbehold af force majeure, jf. nedenfor.
I tilfælde af forsinket levering, og hvor dette skyldes forhold, der kan henregnes til køber eller som beskrevet i de foran anførte bestemmelser samt force majeure, er ifm electronic på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab og/eller andet indirekte tab, herunder eventuelle følgeskader.
Levering sker i henhold til Incoterms 2000 EXW, med mindre andet skriftligt aftales.

BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal erlægges kontant senest 30 dage efter fakturadato, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.
Såfremt betaling ikke erlægges rettidigt, forbeholder ifm electronic sig ret til at beregne morarente af den til enhver tid gældende restgæld fra forfaldsdag samt rykkergebyr.
Det solgte forbliver ifm electronic´s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

PRODUKTANSVAR

For skade på personer, der er en følge af fejl eller mangler ved leverede produkter, hæfter ifm electronic i henhold til gældende lov om produktansvar. Ifm electronic er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre med mindre det leverede produkt er til privat brug. Ifm electronic er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktansvar.

REKLAMATIONER

Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt senest 8 dage efter varemodtagelse.
ifm electronic´s ansvar for mangler omfatter ikke fejl, der skyldes en af køber foreskrevet konstruktion eller udførelse, ændringer foretaget af køber uden ifm electronic´s skriftlige afgivne indforståelse, fejlagtig reparation udført af køber eller på dennes foranledning, fejlagtig montering eller behandling, mangelfuld vedligeholdelse, eller andre forhold, der må tilregnes køber. Ej heller påtager ifm electronic sig forpligtelser for forringelser, der skyldes almindeligt slid eller ælde.
ifm electronic påtager sig intet ansvar og ingen erstatningspligt for eventuel personskade, skade på andet materiel eller ejendom, driftstab eller anden afledt skade uanset årsag.
ifm electronic er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for.
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig accept af ifm electronic.

GARANTI

Varer, som inden for garantiperioden fra leveringsdatoen viser sig at være behæftet med fremstillings- eller materialefejl, repareres eller ombyttes med nye ved fragtfri indsendelse til ifm electronic. Ifm electronic vælger selv mellem reparation og ombytning.
Såfremt køber inden for garantiperioden ønsker varer repareret eller ombyttet på sin adresse, forbeholder ifm electronic sig ret til at debitere køber for rejseomkostninger.
Garanti ydes på de vilkår som fremgår af ifm electronic´s katalog gældende på tidspunktet for indgåelse af aftale om køb.

FORCE MAJEURE

Ifm Electronic er ikke ansvarlig for tab som måtte opstå på grund af myndighedsbestemmelser, krigshændelser, strejker, lock-out, blokade, uroligheder, brand, import- og eksport forbud, transportproblemer, almindelig vareknaphed, forsinkelser med eller mangler fra underleverandører på grund af nævnte omstændigheder eller lignende, ej heller fra andre forhold udenfor ifm electronic´s kontrol som forhindrer, forsinker eller gør det vanskeligt for ifm electronic at opfylde sine forpligtelser.
Tab som måtte opstå af andre grunde som for eksempel interne eller eksterne dataanlæg ikke fungerer, skal kun erstattes, dersom klienten beviser, at skaden skyldes grov uagtsomhed udvist af ifm electronic.

VOLDGIFT

Tvist mellem køber i ifm electronic i forbindelse med leverancer, der er omfattet af ovenstående, afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 medlemmer, hvoraf hver part vælger 1 medlem. Voldgiftsretten fastsætter selv procedurereglerne og vælger eventuelt en jurist som opmand, der har den endelige afgørelse, såfremt enighed ikke kan opnås. Voldgiftsrettens afgørelse er bindende for begge parter og endelig. Voldgiftsretten fastlægger også fordeling af omkostningerne ved voldgiften mellem sagens parter. Voldgiftsrettens sæde er i København.