1. Homepage
 2. Downloads

Operating system V02.00.xx - V02.02.xx

Operating system for PDM360 NG for programming under CODESYS 2.3

V02.00.xx - V02.02.xx

 • Benaming
 • Grootte
 • SHA-256
 • Type
 • Beschrijving
 • Benaming Operating system V02.02.00
 • Grootte 166,3 MB
 • SHA-256
  Data-hash SHA-256

  dc7483df966fe1485a613f6b8e18ba52bfd62ae2c6a4798b6a4249ce15f9a967

 • Type .zip
 • Beschrijving Operating system for programming under CODESYS 2.3
 • Benaming Operating system V02.01.00
 • Grootte 165,3 MB
 • SHA-256
  Data-hash SHA-256

  f34ffc439bee91ce168b7fda7742b9cfb1cb60409e4d01d65092bb670a2973b2

 • Type .zip
 • Beschrijving Operating system for programming under CODESYS 2.3
 • Benaming Operating system V02.00.01
 • Grootte 165,3 MB
 • SHA-256
  Data-hash SHA-256

  5ab11c06e4c06ecdf5360e7b246862e29f09a1eaa81c20bc336accebe37b20c8

 • Type .zip
 • Beschrijving Operating system for programming under CODESYS 2.3