You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States

Chytrý zámek v Eefde

Řada globálních společností si klade za cíl údržbu světové úrovně – World Class Maintenance.

Vysoké standardy ve všech sektorech společnosti vedou ke zlepšování všech procesů. Tyto zásady jsou dodržovány také v infrastruktuře vodních cest v Nizozemsku.

Existuje velká potřeba inovací v oblasti řízení údržby a infrastruktury. V projektu "CAMINO" společnosti Fieldlab spolupracují různé strany na vývoji aplikací, které by přinesly 100% předvídatelnost údržby vodní infrastruktury za použití senzorů a datové analýzy. V souvislosti s tímto projektem zahájilo nizozemské ministerstvo "Rijkswaterstaat" se svým partnerem Mobilis TBI pilotní projekt v areálu zámku v Eefde; tento projekt testoval a používal nové nebo inovativní technologie, aby získal lepší přehled o stavu samotného zámku včetně jeho blízkého okolí. Účelem je zajistit 100% předvídatelnost prací pro údržbu infrastruktury. Konvenční řešení, jako jsou činnosti nápravné a preventivní údržby, již nestačí.

Základním problémem je údržba v pravý čas:
Právě včas, aby se předešlo tomu, že se něco pokazí, ale ne příliš brzy, aby se snížily náklady. To vyžaduje inteligentní přístup: inteligentní údržba, pro kterou se používají nové vývojové trendy, jako je použití senzorových systémů, modelů datové predikce, velkých dat a internetu věcí (IoT). Jedním z partnerů projektu je společnost ifm electronic jako poskytovatel řešení údržby v reálném čase.

Všichni účastníci přispívají svým know-how a zkušenostmi v oblasti údržby, monitorování a správy vodních systémů a struktur, technik měření a analýzy, jakož i datové architektury a ukládání dat.

Příklad: Zdymadlo v Eefde

Účelem projektu v Eefde je stvořit "chytrý zámek", který automaticky indikuje skutečný stav, analyzuje ho pomocí algoritmů a automaticky navrhuje zlepšení konstrukce nebo nutné údržby.

"Zapojení společnosti ifm electronic do tohoto projektu je pro nás velmi důležité, jelikož přispívá svým know-how a zkušenostmi."

Ruben Ogink, projektový manager ve Fieldlab CAMINO,
World Class Maintenance, komentuje: "Zámek Eefde je speciální projekt, v jehož průběhu se podle mého názoru může mnoho partnerů nepochybně hodně naučit. Zvláštností tohoto projektu v kontextu Fieldlab CAMINO není to, že existuje mnoho nových technologií, které se nikde jinde nepoužívají, ale spíše skutečnost, že tyto existující technologie jsou integrovány na jednom místě. Partneři se mohou hodně naučit z aplikace, ale samozřejmě také ze spolupráce.

Pozitivním vývojem projektu je již v současnosti skutečnost, že spolupracují různí partneři z různých oborů – například vláda, obchodní podniky a také vědecké instituce jako univerzita. Jsou to tedy investice pro všechny zúčastněné, kteří investují do vývoje svých vlastních řešení.

Společnost ifm electronic hraje v tomto projektu důležitou roli, protože přispívá mnoha znalostmi senzorů, aplikací těchto senzorů v jiných průmyslových odvětvích, a tedy spoustou zkušeností, které lze použít i zde. A to mne velmi uspokojuje. “

Selhání nepřipouštíme.

Zámek v Eefde hraje ve svém regionu důležitou roli. Představuje bránu z Ijsselu do kanálu Twente. Na tento dopravní kanál spoléhá mnoho společností.

Neplánované přerušení činnosti zámku by způsobilo značné problémy. Zámek byl postaven v roce 1933. Rijkswaterstaat (vládní úřad odpovědný za infrastrukturu) chce mít lepší kontrolu nad údržbou životně důležitých soustav zařízení.

Angelien van Boxtel, projektový manažer Rijkswaterstaat Netherlands, vysvětluje:
"Pokoušíme se naplánovat údržbu zámku co nejpřesněji, aby se na ni mohla připravit přeprava. V případě náhlých poruch nebo nepředvídané údržby by to nebylo možné."

Trvalé sledování technického stavu

Aby byl zajištěn plynulý provoz při otevírání a zavírání zámku a s cílem zabránit neplánovaným prostojům, bylo nainstalováno řešení údržby podle stavu. V této souvislosti nainstaloval projektový partner ifm electronic na motory a převody vrat zámku diagnostickou jednotku ke sledování vibrací. Bezprostředně hrozící poškození ložisek vede ke změnám jejich vibračních charakteristik. Tuto skutečnost detekují senzory a signalizují, jakmile jsou dosaženy prahové hodnoty. Výměnu součástí tak lze naplánovat a provést dříve, než závada způsobí náhlý prostoj.

Ruud Schoenmakers, správce investičního majetku ve společnosti Mobilis TBI, Nizozemsko, vysvětluje:
"100% předvídatelnost, to je to, co chceme. To znamená, že preventivní nebo nápravná údržba jsou otázkou minulosti. Měříme všechny údaje, abychom optimálně naplánovali a realizovali potřebné práce údržby. Když měříme údaje, shromažďujeme data a získáváme z nich informace, abychom mohli provádět údržbu v pravý čas, nazýváme to prediktivní údržbou. Správný časový okamžik je určován řadou prediktivních a pevných, měřitelných faktorů, jako je výkonnost objektů, součástí a systémů, charakteristiky poruch, chování při postupné degradaci, ale také faktory, jako jsou povětrnostní podmínky, hladiny vody a dostupnost personálu a také provozní hodiny zámků. Na základě těchto měřitelných a objektivních faktorů si můžeme zvolit optimální okamžik pro údržbu, abychom se vyhnuli nepříjemným překvapením."

Dříve se obvykle prováděla pravidelná údržba. Ta však byla nákladná a nemohla zcela minimalizovat riziko neplánovaných prostojů. Kromě toho byly v případě pochybností vyměňovány součásti, jejichž opotřebení ještě nedosáhlo koncového stupně. To opět způsobovalo zbytečně vysoké náklady. S prediktivní údržbou jsou minimalizovány náklady a maximalizována provozní spolehlivost.

Žádný zásah do stávající soustavy zařízení

Pro provozovatele bylo důležité ponechat historický komplex zámku nedotčený. Proto společnost ifm electronic nainstalovala řešení, aniž by zasahovala do stávající soustavy zařízení nebo jakkoli ovlivnila její provoz. Vibrační diagnostika udělala takříkajíc "hladce" ze současného vybavení autonomní systém.

Ruben Boom, projektový manažer Smart Industry, ifm Netherlands, prohlašuje:
"Senzory jsme umístili pomocí elektromagnetu na kryty motorů a převodových ústrojí namísto toho, abychom je šroubovali k závitovým děrám, které bychom museli vrtat. Protože pro zákazníka bylo důležité, neprovádět žádné změny na stávajícím stroji. Jednou ze silných stránek společnosti ifm electronic je, že díky našim dlouholetým zkušenostem a know-how dokážeme vyhovět i takovým zvláštním požadavkům našich zákazníků."

Kromě vibrací se pomocí senzorů určuje teplota zařízení a vlhkost a tyto parametry se zahrnují do vyhodnocování stavu. Naměřené hodnoty a alarmy jsou přenášeny do řídící stanice, kde se data vyhodnocují a analyzují, prostřednictvím rádiové brány. Synchronní monitor ifm DS2505 navíc monitoruje hostitele levého a pravého řetězce u vrat zámku.

Závěr

Monitorování vibrací je pouze jedním malým modulem v rámci řešení World Class Maintenance. Na základě získaných údajů však pomáhá lépe porozumět procesům, optimalizovat je a v budoucnu tyto poznatky využít v dalších projektech, aby se vodní infrastruktura stala stoprocentně předvídatelnou a aby se předešlo poruchám.

Ruud Schoenmakers:
"Kromě údržby existujícího zámku buduje TBI momentálně také nový zámek. Věci, které se zde naučíme, můžeme použít při návrhu a implementaci nového zámku. Zjištění, která zde na technické úrovni učiníme, mají proto velký dopad na nové objekty, ale také na úkol obnovy, který přichází z úřadu Rijkswaterstaat."

Tento projekt "chytrého zámku" ukazuje, jak mohou všichni partneři od sebe navzájem získávat a jak mohou vylepšit vlastní know-how.