Tryckluftsmätare för övervakning av energikonsumtion

Läckage är en signifikant energiförlustkälla i tryckluftsystem, ofta förloras som mycket som 20-30% av kompressorns effektivitet. Läckage kan leda till problem med systemets drift och kan orsaka att systemtrycket fluktuerar. Detta kan i sin tur leda till att systemet fungerar mindre effektivt och man kan tappa i produktivitet. Onödiga störningar kan uppstå och minska körtiden. Underhållsintervallet ökar. ifms SD luftflödesgivare sörjer för detektering och eliminering av dyra läckage.

Utökade funktioner med IO-Link data

Implementerandet av tryckluftsövervakningssystem är kostnadseffektiva. IO-Link sänder multipla processvärden i en enkel kabel såsom flöde, temperatur och totalisatorvärden vilket tar bort multipla kostsamma analogkort. Eftersom givaren kan skicka multipla processvärden, eliminerar det extra röranslutningar, ett antal kontakteringspukter och minskar lagerhållning. Det man sparar i minskad energiförlust jämfört med totala installationskostnaden räknar man hem fort.

Vakumgivare övervakar sugkoppar

PN7-serie vakumgivare detekterar önskat vakuum för säker drift av sugkopparna. Om minimumvärdet inte nås stannar sugkopparna i sitt utgångsläge för att undvika skador på arbetsstycken och system. Högtrycksnätverket av tryckluft 12 Bar (175 psi) och lågtrycksnätverket 6Bar (87 psi) övervakas.

Övriga funktioner med IO-Link data

Om PN7 vakuumgivaren behöver bytas ut, kan den nya enheten automatiskt få inställningarna överförda via IO-Link, de kan sparas i IO-Link mastern. Detta spara tid och eliminerar fel i inställning av kopplingspunkter. Vakuumgivaren kan också användas som en på/av-switch eller analog funktionalitet via IO-Link, den tillåter både digitala och analogliknande applikationer. IO-Link minskar kostnader och lagerhållning.

Kollisionskontroll på montageplattformen

Optiska distansgivare, serie O1D, detekterar om montageplattformen är tom på karosser. Innan karossen är förflyttad och i rätt område, kommer den att sänkas ned och endast då kommer karossen att positioneras säkert. Positioneringen av O1D är kritisk och ofta kan den inte parametriseras utan att stoppa linjen om applikationen ändras.

Utökade funktioner med IO-Link data

Fjärrparameterisering är en nyckel i den här applikationen. O1D avståndsgivaren är monterad i en svåråtkomlig position och kan inte justeras utan att stoppa produktionslinjen. Då olika produktionsmodeller ändras, tillåter IO-Link givarens parametrar att fjärrstyras via PLCn. Inget nödvändigt linjestopp!