You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. IO-Link
  3. Fördelar

Försprång med IO-Link

Dra nytta av fördelarna

Med IO-Link-givare från ifm har användaren helt nya möjligheter.
Ytterligare givardata genereras som kan användas för att nå högre effektivitet och större kostnadsbesparingar. Processtransparens blir möjlig från maskinen till ERP och denna kan hjälpa dig att optimera din befintliga automation på bästa möjliga sätt. Därutöver ger IO-Link mycket mer.

Inga mätvärden går förlorade

All mätvärdesöverföring sker digitalt. En felaktig överföring och omräkning av analogsignaler ersätts. De digitalt överförda mätvärdena kan visas direkt i kontrollrummet.


Analogt eller digitalt med IO-Link
 

Tidigare:
Analogsignalerna digitaliseras via en A/D-omvandlare och skalas om i PLC:n.
Detta leder till försämrad noggrannhet hos det egentliga mätvärdet.

IO-Link:
Mätvärdena överförs digitalt från givaren till styrsystemet.
Det överförda värdet motsvarar därför alltid det uppmätta värdet exakt.

Nivån i trycktankarna detekteras med hjälp av hygieniska tryckgivare i PI-serien. Förluster vid överföring av mätvärdet och EMC-påverkan resulterade tidigare i stora felaktigheter / avvikelser vid detektering av tankens innehåll. Tack vare IO-Link kan den kontinuerliga detekteringen av tankens innehåll nu ske med högsta precision.

Fler mätvärden

För processtyrning i t.ex. kylkretsar registreras ofta flera processvärden som bearbetas i styrsystemet. En konventionell mätpunkt omfattar dessutom flera givare, t.ex. flödesgivare, mängdräknare och temperaturgivare. IO-Link-givarna kan registrera och digitalt överföra mer än ett processvärde. Givaren överför flödesmängden, total mängd och mediumtemperaturen exakt på digital väg via en standardledning med tre ledare. Extra givare behövs inte, vilket leder till kortare projekterings- och installationstider. Med hjälp av acykliskt överförda diagnosdata finns det möjlighet att utföra ett tillståndsbaserat underhåll, t.ex. min. och max. värden.

 

Störningssäkerhet

Ingen yttre påverkan på signalen

IO-Link-dataöverföringen baseras på en 24 V-signal och är därför särskilt okänslig för yttre påverkan. IO-Link-givarna ansluts med M12-stickkontakter av standardtyp. Skärmade ledningar och jord ansluten till dessa krävs inte.

För övervakning av systemtrycket i hydrauliksystemet, används tryckgivare av typ PN. Processignaler, händelser och parametrar överförs digitalt via IO-Link till mastern. Upp till 8 IO-Link-givare kan anslutas till mastern som överför dessa data till styrsystemet via PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP eller PROFIBUS.

 

Enkelt byte av givare

IO-Link-mastern sparar alla parametrar för de anslutna givarna. Efter byte sparas automatiskt de tidigare parametrarna i den nya givaren. Erforderliga givarinställningar behöver inte kontrolleras.

Nivågivaren LR används för mätning av nivån i ett hydraulikaggregat. Inställningen av alla parametrar samt programmeringen av kopplingspunkterna kan göras med två programmeringsknappar eller IO-Link. Vid byte läses parametrarna automatiskt in i givaren. De behöver inte längre anges manuellt.

 

Skyddad mot manipulering

Med den standardiserade inställningen av parametrar kan aktiveringsknappar på enheten spärras. På så sätt finns det inte längre risk för felaktig inställning genom operatörer. Dokumentationen av parametrarna kan göras när som helst.

ifm-tryckgivarna i PI-serien detekterar nivån i tankar. För att förhindra manipulering av givarens inställning med aktiveringsknapparna kan knapparna spärras med IO-Link.

 

Identifiering

Enhetsidentifieringen blir unik med hjälp av IO-Link. IO-Link-kompatibla givare har en unik beskrivning med hjälp av företagsspecifikt ID och enhets-ID. Detta säkerställer att användaren endast använder originalreservdelar.

Identifiering och avkänning av utbytesverktyg.
De optiska givarna O5D känner av om det valda verktyget finns i hållaren. IO-Link ser till att endast givare av samma typ används vid byte.

 

Identifiering av ledarbrott

På IO-Link sker överföringen av process- och servicedata parallellt. Ledarbrott eller kortslutning identifieras direkt av mastern. Hämtning av diagnosdata är möjligt även under pågående drift.

Magnetiskt induktiva inline-flödesgivare i SM-serien mäter exakt flödesmängden i en kylkrets. Om ett fel inträffar, överförs diagnosdata från mastern till styrsystemet. Den defekta givaren kan identifieras med ett unikt nummer.