1. Startsida
  2. Företaget
  3. ifm whistleblowing system

ifm:s visselblåsarsystem

Kära kollegor, kunder, leverantörer och affärspartner!

En levande företagskultur har varit viktig för företagsgruppen ifm ända sedan starten. Den bör formas av förtroende och moraliskt handlande och bör återspeglas i samspelet mellan de anställda och även i samarbetet med våra kunder och affärspartner.
Ett öppet, uppskattande och jämlikt interagerande med våra anställda och affärspartner har varit en väsentlig del i ifm:s företagskultur sedan grundandet 1969.

Detta grundläggande sätt att uppföra sig fastslogs i ifm:s företagsfilosof 1990 av grundarna Robert Buck och Gerd Marhofer. De värderingar som definierades då är de samma som gäller än idag och kommer så att göra även i framtiden. Det är på dessa pelare som vi som företagsgrupp har vuxit och som både dagens och framtidens verksamhet baseras på. Våra grundare definierade, kodifierade och införlivade dessa värderingar under en tid då begrepp som bolagsstyrning och efterlevnad ännu inte fanns i allmänhetens medvetande.

De värderingar som etablerades då och som fortfarande gäller idag är grundbulten i ifm:s globala uppförandekod som vi inom ifm förbinder oss till över hela världen. Vår uppförandekod är stadgan för våra verksamheter och vår framgång – som vi inom ifm är övertygade om.

Vår uppförandekod sammanfattar kärnan av värderingarna i ifm:s företagsfilosofi och överför dem till dagens förhållanden. Dessa värderingar och deras efterlevnad är garantin för oss inom ifm att vi ses och uppskattas av våra affärspartner som ett moraliskt företag, både då och nu.

I enlighet med ifm:s uppförandekod står vi för följande värderingar:

  • Vi inom ifm följer tillämpliga lagar, riktlinjer och standarder.
  • Vi inom ifm behandlar varandra och våra affärspartner på ett respektfullt sätt. Religion, kön, ålder, hudfärg eller etnicitet har ingen betydelse för våra verksamheter.
  • Vi inom ifm erkänner uttryckligen FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi inom ifm och även våra affärspartner tar avstånd från barn- och tvångsarbete.
  • För oss på ifm är interaktionen med våra affärspartner av högsta vikt. Vi upprätthåller ett intensivt utbyte och en förtroendefull interaktion med våra kunder och leverantörer. Alla anspråk på att erhålla eller bli beviljad en otillbörlig fördel ska alltid avvisas av oss.
  • Vi inom ifm står upp för en rättvis konkurrens.
  • Vi inom ifm utvecklar och säljer de bästa produkterna för en automatiserad värld, men inte för militära och vapentekniska syften.
  • Vi inom ifm förbinder oss till integritetsmeddelandet och hanterandet av konfidentiella uppgifter.
  • Vi inom ifm tar i beaktande krav på arbetarskydd och miljöskydd så att vi och våra barn får en hållbar framtid, både idag och imorgon.

Vi värnar om dessa moraliska värderingar och deras efterlevnad eftersom vi alltid har gjort det som vi menar och säger.

Vi stöder denna kultur genom intern utbildning inom områdena efterlevnad, riskhantering och interna styrsystem. Vi etablerar tydliga riktlinjer som förser oss med både inriktning och visshet i vår dagliga verksamhet. Dessutom utförs granskningar av vår interna revision och externa granskare vilket säkerställer att dessa bestämmelser efterlevs.

Företagskulturen inom ifm har för övrigt alltid inneburit att anställda kan rapportera direkt och konfidentiellt om eventuella överträdelser av våra riktlinjer, både till linjechefen och direkt till oss i egenskap av styrelsemedlemmar. Våra anställda kan även vända sig direkt till vår övervakningsansvarige vid konfidentiella ärenden.

Våra affärspartner kan när som helst vända sig direkt till sin kontakt vid ifm för att påpeka brister som inte är i linje med ifm:s värderingar.

EU-kommissionen avser att förbättra skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden genom minimistandarder för rapporteringskanaler inom hela EU. Redan i dagsläget har några EU-länder stiftat lagar i syfte att skydda visselblåsare och som ska implementeras och efterlevas av alla företag som är verksamma i respektive land. Vi inom ifm vill tillgodose dessa morgondagens EU-krav redan idag. Därför tillfogar vi ifm:s visselblåsarsystem till de ovannämnda rapporteringskanalerna. Systemet gör det möjligt för alla som vill rapportera om missförhållanden att göra detta anonymt eller med sitt namn. På detta sätt ger vi inom ifm också en möjlighet att vända sig till oss för dem som inte känner till rätt kontaktperson för ett ärende eller som är osäkra vad gäller eventuella risker som rapporteringen kan medföra.

Oavsett vilken möjlighet du väljer – antingen direktkontakt, anonymt eller genom en rapport i eget namn – gäller följande för vårt nya visselblåsarsystem: Vi kommer att följa upp samtliga rapporter med högsta diskretion och tillbörlig omsorg. Om ärendet bekräftas kommer vi att vidta motsvarande motåtgärder.

Ni hjälper oss inom ifm att bli bättre!
Vi i egenskap av hela styrelsen för företagsgruppen ifm vill tacka er för ert förtroende och stöd för vår ambition att ”växa framgångsrikt och i trygghet” tillsammans med er.

ifm stiftung & co. kg

(från vänster till höger) Martin Buck (styrelseordförande och en av två vd:ar), Benno Kathan (styrelsemedlem), Christoph von Rosenberg (styrelsemedlem), Michael Marhofer (styrelseordförande och en av två vd:ar) och dr Thomas May (styrelsemedlem).