You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Vatten och avloppsvatten
  2. Ventilövervakning i ett backspolningssystem
  3. Applikationsrapport

Klar sikt för klart vatten

I Australien säkerställer MVQ-ventilgivaren tillförlitliga backspolningsprocesser på ett vattenreningsverk.

Lower MurrayWater är en regional vattenleverantör med huvudkontor i Mildura i delstaten Victoria i Australien. För att försörja cirka 80000 kunder på ett 14600 kvadratkilometer stort område tillförlitligt, behandlar vattenverket råvatten från Murray River i nio anläggningar för att producera dricksvatten.

Det obehandlade vattnet leds genom flera stationer, inklusive filtrering, innan det når dricksvattenkvalitet. Under processteget sker bortfiltrering av små suspenderade partiklar som inte redan tagits bort från vattnet med flockning, rening och sedimentering. Eftersom filtren sätts igen efterhand av partiklarna måste filtren rengöras med hjälp av backspolning. Detta är det enda sättet att upprätthålla funktionen och vattenflödet. "För att göra detta måste filtreringsprocessen stoppas och sedan leds redan filtrerat vatten genom filtret i motsatt riktning med en högre flödeshastighet för att ta bort fastnade partiklar", förklararMark Blows,teamchef för det elektriska underhållet på Lower Murray Water.

För att säkerställa att backspolningen sker i en fristående process och att inget smutsvatten når dricksvattnet som redan behandlats, är det viktigt att de erforderliga ventilerna öppnas och stängs korrekt. "Tidigare säkerställde vi detta med gränslägesbrytare för att kontrollera om ventilen är öppen eller stängd." När ett nytt backspolningssystem installerades på vattenreningsverket i Mildura, bestämde sig Lower Murray Water för att använda ventilgivaren MVQ101 från ifm istället för gränslägesbrytare.

Detektering av vad som händer i ventilen

Den smarta ventilgivaren MVQ101 är en positionsgivare som ger en transparent översikt över vad som händer i ventilen. MVQ överför inte bara de ändpositioner som nås via IO-Link. Tack vare kontinuerlig registrering av positionen kan användaren också hålla ett öga på den aktuella ventilpositionen, korrekt rapporterad i grader, samt även öppnings- och stängningstiderna. Långsammare rörelsemönster tyder till exempel på avlagringar i ventilen eller röret. Igensättningar eller avlagringar som förhindrar spjället från att stänga helt upptäcks av givaren med en ventilöppning redan på 0,1 grader och ett motsvarande meddelande genereras. Informationen står till hands via kopplingsutgångar och IO-Linkoch även på själva enheten, tack vare en tydlig statuslysdiod som syns från alla riktningar.

"I vattenledningssystem kan även en minimal ventilöppning, som inte kan registreras korrekt med konventionella gränslägesbrytare, vara tillräckligt för att i praktiken eliminera separeringen mellan dricksvatten och industriellt vatten", sägerMark Blows. "Med MVQ kan vi vara säkra före varje spolningsprocess att alla ventilerna verkligen är stängda och täta. De ytterligare diagnosmöjligheterna som faktiskt rörelsetid för ventilen hjälper oss att underhålla våra system baserat på det faktiska behovet. Detta förhindrar onödiga driftstopp och risken för reducerad dricksvattenkvalitet minimeras."

Hållbarhet beprövad under Australiens sol

En annan fördel: MVQ kräver minimalt med underhåll och är extremt hållbar. "Tidigare fick vi återkoppling om ventilpositionen från givare med mekaniska brytare. De många rörliga delarna var en potentiell felkälla som kunde leda till driftstopp. Med MVQ kan vi reducera antalet rörliga komponenter och även arbeta digitalt vilket i hög grad reducerar risken för driftstopp på grund av fel." Lower Murray Water använder också smarta ventilgivare utomhus i princip oskyddade mot det australiska klimatet. "Damm och regn har hittills knappt påverkat de MVQ som vi har installerat och inte heller direkt solljus och temperaturer mellan minus 2 and plus 45 grader Celsius."

Tack vare IO-Link är installation och byte av en MVQ riktigt enkel. Dessutom klarar MVQ till och med direkt påverkan av det australiska klimatet.

Utöver fördelarna med informationen och processtillförlitligheten uppskattar de medarbetarna på Lower Murray Water också den snabba installationsprocessen. "Installationen av givarna på ventilen är riktigt enkel precis som driftsättning och anslutning av styrenheten tack vare IO-Link." Tack vare den digitala kommunikationstekniken IO-Link kan upp till åtta MVQ anslutas till en enda IO-Link-master som skickar datapaket till IT-nivån samt till styrenheten. När byte utförs, reduceras implementeringstiden tack vare masterkopplingen eftersom parametrarna sparas på mastern och överförs automatiskt till den nya enheten när givaren byts. För Lower Murray Water innebär detta att en friktionsfri och tillförlitlig övervakning av backspolningsprocessen hela tiden är säkerställd.

Slutsats

När nu MVQ101 har installerats får Lower Murray Water en kontinuerlig och transparent översikt över ventilerna i backspolningssystemet på vattenreningsverket i Mildura. Den digitala överföringen av ventilpositionen, öppnings- och stängningstiden via IO-Link samt digitala och visuella larm på plats vid igensättning säkerställer dricksvattenkvaliteten och gör det möjligt för företaget att upptäcka underhållsbehov och utföra underhållsuppgifter i tid.