1. Strona startowa
  2. Od monitorowania drgań do Przemysłu 4.0
  3. Monitorowanie drgań

Monitorowanie drgań – wczesne wykrywanie powstałych uszkodzeń i unikanie kosztów szkód następczych.

Dlaczego monitorowanie drgań?
Każda maszyna popada w drgania podczas pracy. Mogą one szybko przekroczyć dopuszczalny poziom np. z powodu niewyważenia, niewspółosiowości lub rezonansów. Wzrost amplitudy drgań ma niekorzystny wpływ na stan maszyny i skraca jej żywotność.

Wynik: nieoczekiwane awarie i krótsza żywotność.

Rozwiązanie z systemem efector octavis:
W normach przemysłowych jako podstawę oceny stanu maszyny ukończonej przyjmuje się ogólną prędkość drgań. Norma ISO 10816 klasyfikuje maszyny, a ISO 14694 – wentylatory; obie zawierają zalecane wartości graniczne naprężeń wywoływanych przez drgania.

System efector octavis sprawdza, czy nie doszło do przekroczenia dopuszczalnego stopnia drgań maszyny. Dzięki wczesnemu wykryciu uszkodzenia można wymienić uszkodzone podzespoły i uniknąć szkód następczych.

Monitorowanie prędkości drgań.

Czujnik drgań VK monitoruje online{ogólne drgania maszyn i urządzeń{zgodnie z normą ISO 10816. Czujnik mierzy prędkość drgań w obr./min. na nieobracającej się powierzchni podzespołu i załącza alarm, jeśli drgania maszyny są zbyt silne.

Wykrywanie nieprawidłowego wyważenia i wstrząsów – na czas.

Drgania maszyny mogą szybko przekroczyć dopuszczalny poziom z powodu niewyważenia, niewspółosiowości lub uszkodzenia łożysk.

Wynik: nieoczekiwane awarie i krótsza żywotność. Czujnik VN zapewnia stałe wykrywanie, wskazywanie i rejestrowanie drgań i wstrząsów.

Monitorowanie maksymalnie 4 punktów pomiarowych.

Czujnik typu VSA / VSP umożliwia również pomiar drgań maszyny w niedostępnych miejscach. Elektronika diagnostyczna typu VSE pozwala na monitorowanie i rejestrację wskazań nawet z 4 punktów pomiarowych. Łatwa diagnostyka sieciowa dzięki interfejsowi Ethernet i interfejsowi sieciowemu.