You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Zalety IO-Link
  3. Pytania / Glosariusz

IO-Link – pytania i glosariusz

FAQ

Technologia

Czym jest IO-Link?

IO-Link jest otwartą, znormalizowaną technologią, która pozwala użytkownikowi na skonfigurowanie połączenia punkt-punkt. IO-Link nie wymaga adresowania czujników. Komponenty IO-Link z firm będących członkami konsorcjum IO-Link są kompatybilne ze sobą.

Czy IO-Link to kolejna magistrala obiektowa?

IO-Link to nie magistrala obiektowa. W strukturze automatyzacji IO-Link jest poniżej topologii magistrali obiektowej. Mastery IO-Link służą do podłączania czujników do magistrali obiektowej i podłączonego sterownika (patrz rysunek).

Jak zintegrować czujniki IO-Link ze sterownikiem?

Przesyłane przez czujnik IO-Link dane procesowe mogą być odczytywane przez PLC bez dodatkowej konwersji. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale na temat integracji systemowej.

Co oznacza skrót IODD?

IODD to opis urządzenia IO-Link (z ang. IO-Link Device Description). Dla każdego urządzenia IO-Link istnieje własny plik IODD. W tym miejscu zapisywane są właściwości urządzenia oraz poszczególne informacje o czujniku, takie jak identyfikacja, dane procesowe i diagnostyczne. Są one niezbędne do zintegrowania czujnika z infrastrukturą IO-Link.

ifm udostępnia plik IODD dla każdego produktu IO-Link na swojej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty i pliki do pobrania”. Ponadto plik IODD każdego urządzenia IO-Link sprzedawanego przez ifm zostanie zapisany w firmowym oprogramowaniu do parametryzacji oraz w innych rozwiązaniach programowych dla urządzeń IO-Link i dostarczanych przez ifm narzędziach do konfiguracji portów.

Społeczność IO-Link oferuje również niezależną od producenta bibliotekę IODD: Do wyszukiwarki plików IODD

Przesyłanie mierzonych wartości

Jak czujniki IO-Link przekazują zmierzone wartości?

Przez IO-Link wartości mierzone i wartości procesowe są przekazywane w formie czysto cyfrowej – bez konwersji – z czujnika do sterownika PLC.

Jak wartość zmierzona przez IO-Link różni się od sygnału analogowego (4…20 mA)?

Cała transmisja mierzonych wartości jest cyfrowa. Nie ma żadnych konwersji zmierzonej wartości. W przypadku transmisji sygnału analogowego mierzona cyfrowo wartość jest przekształcana na sygnał analogowy w czujniku i przesyłana do sterownika PLC, gdzie jest ponownie przekształcana na sygnał cyfrowy. Ta zasada transmisji jest podatna na błędy i straty związane z konwersją. Aby poznać dodatkowe zalety, kliknij tutaj!

Przetwarzanie

Czy IO-Link potrafi wykryć przerwanie przewodu?

Tak. Podczas cyklu komunikacji moduł IO-Link master sprawdza wszystkie urządzenia IO-Link. Jeżeli urządzenie nie odpowiada, przerwanie przewodu jest wykrywane natychmiast i sygnalizowane niezależnie od zmierzonej wartości.

Czy czujniki IO-Link mogą sygnalizować usterki?

Tak, za pomocą zdarzeń. Czujnik (urządzenie) może wykryć i zasygnalizować nieprawidłowy stan pracy do modułu master. Wykonuje się to przez ustawienie bitu w interfejsie. Master odczytuje to zdarzenie i przesyła je do sterownika jako klasyczny kod błędu.

IO-Link master

Co to jest master IO-Link?

Master IO-Link nawiązuje połączenie pomiędzy jednym lub kilkoma urządzeniami IO-Link i systemem fieldbus, służąc jako bramka. Omówienie produktu: Urządzenia IO-Link master

Konfiguracja mastera IO-Link

Każdy port mastera musi być skonfigurowany przez użytkownika zgodnie z wymaganiami jego zastosowania: tryb portu mastera (DI, DO, IO-Link), wielkość danych procesu i długość słowa danych. Zalecenie: Należy włączyć identyfikację urządzenia na potrzeby kompatybilnych wymian w przyszłości. Oprogramowanie LR DEVICE ułatwia to zadanie przez skanowanie sieci w poszukiwaniu dostępnych masterów IO-Link i podłączonych urządzeń.

Przesyłanie i pobieranie parametrów urządzeń IO-Link

To, czy dany port będzie automatycznie wysyłał lub pobierał dane, zależy z jednej strony od ustawienia parametrów urządzenia IO-Link, a z drugiej strony od konfiguracji portu mastera. Parametryzacja urządzenia IO-Link i konfiguracja mastera wykonuje się za pomocą narzędzia technicznego, takiego jak LR DEVICE.
LR DEVICE na nośniku USB: QA0011
LR DEVICE do pobrania: QA0012

Korzyści bez istniejącej struktury IO-Link

Czy mogę odnieść korzyść z czujników IO-Link bez istniejącej infrastruktury IO-Link?

Na ogół czujnik IO-Link funkcjonuje również bez infrastruktury IO-Link. W tym przypadku działa on jako zwykły czujnik, dodatkowe informacje nie są dostępne. Jednak w połączeniu z modułem pamięci ustawianie parametrów czujników IO-Link może być znacznie uproszczone. Jeżeli system zostanie później zmodernizowany do IO-Link, wszystkie zalety IO-Link będą natychmiast dostępne.

Jakie zalety oferuje moduł pamięci?

W przypadku instalacji bez IO-Link moduł pamięci umożliwia przekazywanie parametrów do urządzeń zamiennych. W tym celu odczytuje on i zapisuje dane podłączonego czujnika IO-Link. Zapisane parametry można skopiować do czujników tego samego typu, posiadających ustawienia fabryczne.
Moduł pamięci ifm: E30398

Glosariusz

Aktuator

Urządzenie, które przekształca sygnały elektryczne na energię kinetyczną.

Port A/ Port B

Port A jest wyposażony w zintegrowane, niskoprądowe zasilanie urządzeń; Port B udostępnia drugie, izolowane zasilanie wyjść.

Dane acykliczne

Dane, które są przesyłane ze sterownika dopiero po żądaniu (np. dane parametrów, dane diagnostyczne).

Dane dwukierunkowe

Dane, które są przesyłane w obu kierunkach (do i z mastera IO-Link). W ten sposób można konfigurować czujnik i odczytywać jego konfigurację podczas pracy.

COM1-3

Szybkość transferu danych IO-Link. Między urządzeniem IO-Link a masterem IO-Link można przesłać do 32 bitów na cykl. W trybie COM1 są one przesyłane z prędkością 4,8 kBit/s, COM2 – 38,4 kBit/s, COM3 – 230,4 kBit/s.

Urządzenie

Urządzenie może być czujnikiem, aktuatorem lub urządzeniem hybrydowym. Jest ono uczestnikiem pasywnym i odpowiada tylko na żądania mastera.

DI / DO

Cyfrowe wejście / wyjście

DTM

Menedżer typu urządzenia (sterownik specyficzny dla producenta).

Konfiguracja wejść/wyjść poszczególnych portów za pośrednictwem IO-Link

Korzystając z IO-Link, użytkownik otrzymuje przez port zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe czujnika/ aktuatora. Typowe rozróżnienie portu jako wejścia/wyjścia już nie obowiązuje. W trybie standardowym bez IO-Link każdy port urządzenia zdolnego do obsługi IO-Link można nadal skonfigurować jako wejście lub wyjście.

Zdarzenie

Używając zdarzenia, urządzenie może zasygnalizować nieprawidłowy stan pracy do mastera. Wykonuje się to przez ustawienie bitu w interfejsie. Master odczytuje to zdarzenie z klasyfikującym je kodem błędu.

FDT

Narzędzie do urządzeń polowych (np. ifm Container)

Plik GSD

Plik główny urządzenia – master file, opisuje interfejs urządzenia, które ma być połączone z magistralą obiektową. Pliki GSD są dostępne jako pliki udostępniane przez producenta urządzenia.

HMI

Urządzenie służące do obsługi i nadzoru systemu automatyki (interfejs człowiek-maszyna).

Koncentrator (Hub)

W odróżnieniu od bramek koncentratory umożliwiają połączenia między dwoma identycznymi interfejsami; znane jako koncentratory (huby) USB.

Urządzenie hybrydowe

Urządzenie łączące funkcje czujnika i aktuatora.

IEC 61131

Norma międzynarodowa IEC 61131 zajmuje się podstawami programowalnych sterowników logicznych. W części 9 opisano IO-Link pod nazwą jednoprzewodowego cyfrowego interfejsu komunikacyjnego dla małych czujników i aktuatorów (SDCI).

IODD

Opis urządzenia elektronicznego (opis urządzenia wejściowo-wyjściowego).

Urządzenie IO-Link

Urządzenie polowe, które jest monitorowane i sterowane przez master IO-Link.

IO-Link master

Ustanawia połączenie między magistralą obiektową wyższego poziomu i urządzeniem IO-Link. Master IO-Link monitoruje urządzenia IO-Link i steruje nimi.

MES (system realizacji produkcji)

MES jest poziomem wielowarstwowego, zorientowanego na proces systemu zarządzania produkcją. Od podobnie wydajnych systemów planowania produkcji, tj. systemów ERP (Enterprise Resource Planning) odróżnia go bezpośrednie połączenie z rozproszonymi systemami automatyzacji procesów. System MES pozwala na zarządzanie i sterowanie procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym. Obejmuje to konwencjonalne pozyskiwanie i przygotowanie danych, jak np. pozyskiwanie danych produkcyjnych (PDA), pozyskiwanie danych o maszynach (MDA) i danych o pracownikach, a także wszystkie inne procesy mające bezpośredni wpływ na proces produkcji.

Port

Kanał komunikacji IO-Link.

Serwer ustawiania parametrów

Master IO-Link zgodny ze specyfikacją 1.1 może funkcjonować jako serwer parametryzacji dla urządzenia IO-Link.

Połączenie punkt-punkt

Połączenie punkt-punkt to bezpośrednie, natychmiastowe połączenie między dwoma punktami, miejscami lub urządzeniami.

Czujnik

Urządzenie, które wykrywa i konwertuje wartości fizyczne na wielkości elektryczne.

SIO

Standardowe wejście/wyjście: Tryb ten jest wykorzystywany do obsługi konwencjonalnych urządzeń cyfrowych podłączonych do portów mastera IO-Link oraz czujników IO-Link używanych bez struktury IO-Link.

PLC

PLC jest komputerem przemysłowym używanym do sterowania maszyną lub systemem i zaprogramowanym cyfrowo. Użytkownik programuje sterownik PLC zgodnie z wymaganiami własnego systemu. Sygnały z urządzeń peryferyjnych są odczytywane lub dostarczane przez moduły wejścia/wyjścia lub moduły master magistrali obiektowej i zdecentralizowane moduły slave magistrali obiektowej.

Urządzenie podrzędne slave

Element magistrali, który nie komunikuje się niezależnie, a tylko odpowiada na żądania modułu master.

Czas konwersji

Czas konwersji jest sumą czasu, jaki przetwornik analogowo-cyfrowy potrzebuje na zapisanie wartości mierzonej i czasu potrzebnego na przetworzenie wartości mierzonej oraz informacji diagnostycznych i informacji z monitorowania przerwania przewodów w module.

Dane cykliczne

Dane, które są przesyłane automatycznie i w regularnych odstępach czasu (dane procesowe, stan wartości).

Czas cyklu

W kontekście sterowników czas cyklu oznacza przetwarzanie programu od odczytu wejść do udostępnienia na wyjściach. W kontekście systemów komunikacyjnych czas cyklu to czas, w którym wszystkie dane zostały wymienione ze wszystkimi uczestnikami, aby cykl mógł rozpocząć się ponownie. W przypadku IO-Link różni się on zależnie od szybkości transmisji. W przypadku COM3 pełny cykl transmisji wynosi 0,46 ms. W przypadku COM2 czas cyklu wynosi 2,3 ms.