You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
 1. Strona startowa
 2. moneo: platforma IIoT
 3. Przykłady zastosowania

Weryfikowalne zapewnienie jakości wzastosowaniach higienicznych: monitorowanie czyszczenia CIP

ifm prover gmbh produkuje czujniki procesowe, wykorzystywane na przykład do mierzenia natężenia przepływu, prędkości przepływu lub przewodności mediów. Wtestach praktycznych winstalacjiCIP czujniki są kontrolowane pod kątem prawidłowego działania, dokładności ijakości produkcji.

Sytuacja wyjściowa: tylko częściowe monitorowanie przez sterownik przemysłowy

InstalacjaCIP może być użytkowana zróżnymi mediami, ciśnieniami itemperaturami wcelu testowania czujników wwarunkach jak najbardziej zbliżonych do zastosowania klienta. Do sterowania systemem wykorzystywany jest standardowy sterownik przemysłowy, przez co monitorowanie za pomocą czujników może być stosowane jedynie wograniczonym zakresie.

Cel projektu: monitorowanie instalacji woparciu odane bez integracji PLC

Za pomocą platformy moneo zamierzano wdrożyć kompleksowe rozwiązanie do monitorowania instalacji, zapewniające również możliwość dostępu do danych historycznych iich szczegółowej analizy. Wpierwszej fazie rozbudowy wdrożono monitorowanie przewodności itemperatury. Konieczne było jednak uwzględnienie monitorowania także innych parametrów pomiarowych, takich jak poziom, przepływ iciśnienie.

Wdrożenie: moneo RTM oraz IO-Link

Ze względu na istniejącą infrastrukturęIT owysokiej wydajności, na centralnym serwerze firmy ifm prover gmbh zainstalowano moneo iaktywowano licencję aplikacji moneo RTM. Dane zczujników są przesyłane do moneo przez master IO-Link, połączony przez VLAN.

Rezultat: zalety moneo RTM wmonitorowaniu CIP

Kompleksowe iciągłe zbieranie danych pozwala na nieprzerwane, precyzyjne analizowanie procesu CIP. Pozyskane informacje mogą być używane do doraźnej optymalizacji procesów itym samym do długofalowego zwiększenia oraz utrzymania jakości dzięki wydajnemu wykorzystaniu zasobów. Zuwagi na przechowywanie danych historycznych możliwe jest długoterminowe śledzenie skuteczności optymalizacji procesu i jego podtrzymywanie. Ponadto zastosowane rozwiązanie wdziedzinie oprogramowania zapewnia użytkownikowi pełną swobodę windywidualnym konfigurowaniu wyświetlaczy ilogiki przetwarzania zgodnie z wymaganiami. Łatwy wobsłudze interfejs pozwala robić to bardzo intuicyjnie.

Podsumowanie: funkcje iusługi moneo RTM tworzące wartość dodaną w monitorowaniu CIP

Rozwiązanie moneo RTM umożliwiło spełnienie wszystkich celów:

 • dostosowanie do indywidualnego zastosowania klienta zwykorzystaniem jednej platformy oprogramowania,
 • monitorowanie ianaliza procesu czyszczenia BEZ ingerencji wsterownik PLC,
 • ciągłe rejestrowanie danych iprzechowywanie wbazie danych,
 • redundantny system, zapewniający dodatkowe zabezpieczenie procesu.
 • Identyfikacja potencjalnych oszczędności
 • Obliczone wartości: za pomocą modelowania danych wartości zczujników mogą być przetwarzane na informacje istotne dla procesu – obliczone wartości
 • Zintegrowane zarządzanie alarmami: szybka reakcja na zmianę parametrów procesu dzięki zintegrowanemu zarządzaniu alarmami

Struktura systemu

 1. Master IO-Link (AL1350)
 2. Czujnik przewodności na wlocie
 3. Temperatura medium (LDL200) na wylocie
 4. Temperatura medium (TCC501) na wylocie

Kokpit

Kokpit pozwala użytkownikowi na uzyskanie przeglądu istotnych wartości procesowych wodniesieniu do instalacji CIP. Może on tworzyć dostosowany kokpit, używając metody „przeciągnij iupuść”, oraz zintegrować grafikę instalacji, aby lepiej wizualizować punkty pomiarowe. Zapewnia to czytelne odwzorowanie stanu systemu na podstawie wszystkich czujników.

 1. Przewodność (LDL200) na wlocie
 2. Przewodność (LDL200) na wylocie
 3. Różnica wartości przewodności (wartość obliczona)
 4. Temperatura medium zczujnika przewodności (LDL200) na wlocie
 5. Temperatura medium na wylocie zczujnika temperatury (TCC501) iprzewodności (LDL200)

Analiza

Analiza wykorzystuje dane historyczne iporównuje wartości procesowe zróżnych punktów wczasie. Możliwe jest na przykład zmierzenie czasu, przez jaki przewodność na wlocie iwylocie osiągały ten sam poziom. Pomaga to operatorowi maszyny woptymalizacji procesu. Umożliwia na przykład zoptymalizowanie kosztownych procesów płukania kwasami izasadami.

 • Wyświetlanie istotnych wartości zczujników na wykresie analizy
 • Wizualizacja czasu poszczególnych procesów czyszczenia
 • Zależność wartości procesowych na wlocie iwylocie
 • Wnioski dotyczące zanieczyszczeń wsystemie

Temperatura jest decydującym czynnikiem wprocesach czyszczenia, ale także istotnym czynnikiem kosztowym. Każdy stopień, który można zaoszczędzić, przynosi znaczne oszczędności wciągu roku. Wanalizie można wygodnie ocenić krzywe temperatury czujników.

 1. Temperatura czujnika przewodności (LDL200) na wlocie
 2. Temperatura czujnika przewodności (LDL200) na wylocie

Zadania i zgłoszenia: wartości progowe rozpoczęcia/zatrzymania

Operator maszyny może złatwością monitorować system za pomocą wartości progowych. Dla każdej wartości procesowej można zdefiniować niezależne progi. Wkonkretnym przykładzie monitorowana jest wartość procesowa bieżącej różnicy między przewodnością na wlocie iwylocie. Jeśli różnica stanie się zbyt duża, operator maszyny otrzyma ostrzeżenie lub komunikat alarmowy.

 • Zintegrowana funkcja alarmu do monitorowania wartości granicznych
 • Automatyczne generowanie zgłoszeń wprzypadku alarmu
 • Konfigurowalne zgłoszenia ze zdefiniowanymi odbiorcami
 • Strategie eskalacji alarmów
 • Wczesne wykrywanie uszkodzeń iusterek
 • Możliwość wykorzystania wstępnie zdefiniowanego kreatora do skonfigurowania strategii alarmów
 • Klient może przetworzyć wygenerowane zgłoszenie alarmowe wdowolnym momencie przed zamknięciem
 • Do zgłoszenia można dodać komentarze, na przykład przyczynę błędu lub strategię konserwacji
 • Czas naruszenia wartości progowej można wyświetlić wanalizie danych za pomocą przycisku analizy

Obliczone wartości

Ta funkcja umożliwia powiązanie wartości procesowych iwykorzystanie ich do obliczeń. Wkonkretnym przykładzie obliczona wartość pozwala na szybkie wykrycie różnicy przewodności na dopływie iodpływie.

 1. Przewodność na dopływie
 2. Przewodność na odpływie
 3. Obliczenie bezwzględnej różnicy między dwiema wartościami wejściowymi
 4. Wynik obliczenia