You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
 1. Strona startowa
 2. moneo: platforma IIoT
 3. Przykłady zastosowania

Konserwacja części eksploatacyjnych woparciu ozliczanie zwykorzystaniem moneo RTM

Zliczanie operacji wytłaczania za pomocą ministerownika LOGO!

Podczas montażu czujników ciśnienia wstacji roboczej części czujników są wytłaczane przez automatyczną wytłaczarkę. Tłocznik jest szczególnie narażony na zużycie. Stopień zużycia zależy przede wszystkim od liczby przetworzonych detali.

Sytuacja wyjściowa:

Przed wdrożeniem modułu moneo RTM części eksploatacyjne były serwisowane iwymieniane wstałych, 4-tygodniowych odstępach. Zdarzało się, że wytłaczarka ulegała uszkodzeniu, ponieważ określone części były wymieniane zbyt późno. Powodowało to dodatkowe koszty. Winnych przypadkach tłocznik mógł być zpowodzeniem używany przez dłuższy czas.

Cel projektu:

Celem było wdrożenie nowej strategii konserwacji. Zamiast stałego 4-tygodniowego okresu konserwacji, tłocznik miał być wymieniany wzależności od jego stanu. Do wykrywania izliczania liczby operacji tłoczenia zastosowano czujnik położenia iministerownik. Po wymianie konieczne było resetowanie licznika za pomocą wejścia.

Oprócz tego bieżący stan miał być wizualizowany wmoneo RTM, adział konserwacji miał otrzymywać automatyczne powiadomienie pocztą e-mail (ostrzeżenie/alarm) po osiągnięciu określonej wartości licznika, informujące owymaganej wymianie tłocznika.

Wdrożenie:

Oprogramowanie moneo zainstalowano na centralnym serwerze wistniejącej infrastrukturze IT firmy ifm prover gmbh, iaktywowano wymagane moduły oprogramowania, takie jak moneo RTM.

Do wykrywania operacji wytłaczania zamontowano czujnik położenia (IQ2002). Jest on tłumiony, gdy szuflada maszyny jest zamknięta.

Wykrywane operacje wytłaczania są zliczane wministerowniku LOGO! firmy Siemens. Sterownik LOGO! pełni dwie funkcje. Pierwszą funkcją jest stopniowe zwiększanie ilości po wykryciu zbocza narastającego wodpowiednim wejściu(I1). Druga funkcja polega na zerowaniu licznika przez ustawienie drugiego wejścia(I2).

Uniwersalny interfejs danych LR Agent łączy ministerownik LOGO! firmy Siemens zoprogramowaniem moneo RTM, zapewniając centralne rejestrowanie iwizualizowanie bieżącej wartości licznika. Wartość procesowa jest odczytywana cyklicznie zesterownika iprzesyłana do moneoRTM za pośrednictwem usługi IoTcore firmy ifm. Użytkownik może skonfigurować progi ireguły przetwarzania zgłoszeń tak, aby zapewnić automatyczne powiadamianie pracowników konserwujących oprzekroczeniu wartości licznika.

Rezultat:

Przejście na nową strategię konserwacji pozwoliło osiągnąć wszystkie cele.

Podsumowanie:

Moduł moneo RTM pomógł zoptymalizować procesy, wyeliminować przestoje ioszczędzić zasoby.

Struktura systemu

 1. Czujnik położenia (IQ2002)
 2. Uruchamiany kluczykiem przełącznik do resetowania licznika
 3. LOGO! firmy Siemens (6ED1052-1CC08-0BA1)

Kokpit

Kokpit zawiera wstępnie zdefiniowane wskaźniki do wizualizacji wartości aplikacji. Wskaźniki te mogą być udostępniane wszystkim użytkownikom moneo. Użytkownicy mogą również łatwo tworzyć własne kokpity, używając metody „przeciągnij iupuść”. Tutaj widoczna jest bieżąca wartość licznika wpostaci wykresu słupkowego. Sygnalizacja świetlna wyświetla bieżący stan. Format wyświetlania wartości procesowych można dostosować indywidualnie wzakresie wartości progowych.

 1. Bieżąca wartość licznika wpostaci wykresu słupkowego
 2. System sygnalizacji świetlnej dla wartości ostrzeżenia ialarmu

Zadania i zgłoszenia: zarządzanie wartościami progowymi

Progi alarmu iostrzeżenia ustawia się za pomocą wartości granicznych:

 • Wartość licznika < 4,800 = ok
 • Wartość licznika > 4800 = ostrzeżenie
 • Wartość licznika > 5000 = alarm

Zarządzanie zasadami przetwarzania zgłoszeń

Kreator reguł przetwarzania zgłoszeń ułatwia definiowanie działań, które należy podejmować wprzypadku wystąpienia ostrzeżeń ialarmów. Wtym przypadku dział utrzymania ruchu jest powiadamiany okonieczności wymiany po wyzwoleniu progu ostrzeżenia. Jeżeli tłocznik nie zostanie wymieniony, awartość licznika nie zostanie zresetowana wzdefiniowanym czasie między ostrzeżeniem aalarmem, to po osiągnięciu progu alarmu zostanie wysłane dodatkowe powiadomienie e-mail do odpowiedzialnych osób wdziale produkcji.

 1. Definicja wartości progowych (5) i źródeł danych (6)
 2. Definiuje, jaka zasada jest stosowana
 3. Definiuje pilność ostrzeżenia lub alarmu
 4. Definiuje odbiorców wiadomości e-mail
 5. Definicja odnośnych wartości progowych
 6. Definicja odnośnych źródeł danych

E-mail generowany przez moneo zawiera już informacje zgłoszenia:

 • Zakłócone źródło danych
 • Wartość przekroczona lub nieosiągnięta
 • Pilność zgłoszenia
 • Znacznik czasowy