1. Homepage
 2. Ogólne Warunki

Ogólne Warunki

Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady sprzedaży towarów ifm electronic sp. z o. o. (dalej: Sprzedający) wyłącznie w przypadku zakupów w sklepie internetowym www.ifm.com Sklep internetowy prowadzi firma ifm electronic sp. z o. o., na rzecz podmiotów zewnętrznych będących przedsiębiorcami i konsumentami (dalej: Kupujący). Łącznie zwanych Stronami, osobno zaś Stroną.

2. Pod pojęciem „Towary” należy rozumieć produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego (dalej: Towary), będące przedmiotem zamówień złożonych przez Kupującego i przyjętych przez Sprzedającego do realizacji (dalej: Umowa).

3. Informacje znajdujące się na stronach www.ifm.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Strona składająca zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie www.ifm.com składa ofertę zakupu danego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

4. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili ostatecznego przyjęcia zamówienia na warunkach określonych w niniejszych OWS.

II. Postanowienia dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za niezgodność towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Konsument powinien przesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy reklamowany towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Konsumentowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Konsumenta od Umowy – pełną należność za reklamowany produkt.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Konsumenta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty wyżej opisane będą ponoszone będą przez Konsumenta.

7. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie np. na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia oraz zwrot towaru przed upływem 14 dni. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Konsumenta i Sprzedawcy, adres, wskazanie numeru zamówienia, wskazanie danych niezbędnych do dokonania zwrotu należności oraz dane kontaktowe. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, uważana jest ona za niezawartą. Wskazane jest dołączenie dowodu zakupu towaru w celu usprawnienia procedury odstąpienia od Umowy. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy.

III. Zawarcie Umowy.

1. Kupujący jest zobowiązany do złożenia zamówienia drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie www.ifm.com.

2. Warunkiem ważności elektronicznego zamówienia jest wypełnienie wszystkich danych zawartych w formularzu.

3. Po potwierdzeniu przez Kupującego zamówienia drogą elektroniczną, jest ono obowiązujące i zostaje zarejestrowane przez Sprzedającego i przyjęte do realizacji.

4. Sprzedający stara się prezentować aktualną i pełną ofertę towarów, nie jest to jednak równoznaczne z posiadaniem wszystkich Towarów na stanie magazynowym. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny na stanie magazynowym Sprzedającego względnie znajduje się lub jest przewidziany do realizacji w najbliższym cyklu produkcyjnym. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny względnie znajduje się lub jest przewidziany do realizacji w najbliższym cyklu produkcyjnym, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia.

5. W przypadku gdy niedostępna jest tylko część zamówionych Towarów, Kupujący jest o tym informowany i podejmuje decyzję czy jest zainteresowany częściową realizacją zamówienia. Brak decyzji Kupującego w ciągu 2 dni roboczych spowoduje, że zamówienie nie będzie realizowane.

6. Zamówienia są przyjmowane przez całą dobę we wszystkie dni w roku. W przypadku złożenia zamówienia w niedzielę lub święta, uznawane one będzie za złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało faktycznie złożone.

7. Zamówienia będą realizowane jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim.

8. Wartość jednego zamówienia w przypadku Kupujących po raz pierwszy nie może przekroczyć kwoty 5.000 EURO, słownie pięć tysięcy EURO.

9. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia do realizacji zamówienia Kupującego i zawarcia Umowy. Odmowa przyjęcia zamówienia zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia i nie wymaga uzasadnienia.

10. Przyjęcie zamówienia do realizacji, z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt IX niniejszych OWS, nie wiąże Sprzedającego w szczególności w sytuacji, gdy z przyczyn nie możliwych do przewidzenia w chwili przyjmowania zamówienia, a niezależnych od Sprzedającego, w tym w szczególności z powodu Siły Wyższej albo zachowań Kupującego lub osób trzecich, wykonanie Umowy jest niemożliwe, nadmiernie utrudnione lub wiąże się dla Sprzedającego ze stratami.

11. OWS stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Kującego u Sprzedawcy. Dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie www.ifm.com oznacza, iż Kupujący lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu, zapoznał się z  treścią OWS i przedstawioną treść w całości akceptuje. 

IV. Ceny, faktury i zapłata.

1. Cena sprzedaży poszczególnych Towarów jest podana w aktualnym cenniku zamieszczonym na stronie internetowej e-Shopu i jako cena w walucie obcej EUR jest każdorazowo przeliczana po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

2. Ceny kalkulowane są według stanu prawnego z dnia zawarcia Umowy. Ceny nie obejmują podatków, ceł i innych opłat publicznoprawnych. Jeżeli ulegną zmianie przepisy prawne, w szczególności przepisy podatkowe lub celne, Sprzedający jest uprawniony do zmiany ceny oznaczonej w  Umowie, w ten sposób, iż do ceny zostaną doliczone odpowiednio dodatkowe kwoty wynikające ze zmienionych lub nowo wprowadzonych podatków, ceł lub innych opłat. Jeżeli Kupującemu przysługują ulgi celne, Kupujący poinformuje o tym Sprzedawcę w chwili podpisania umowy, co należy odnotować w umowie sprzedaży.

3. Podane ceny poszczególnych Towarów nie obejmują kosztów ich doręczenia do strony dokonującej zakupu.

4. Cena sprzedaży Towarów określona w umowie sprzedaży może zostać podwyższona, jeżeli zmieni się jeden z określonych wyżej w ust. 1 składników ceny sprzedaży.

5. O ewentualnych różnicach pomiędzy ceną sprzedaży z dnia złożenia zamówienia, Sprzedający zawiadomi Kupującego w terminie 7 dni przed realizacją zamówienia.

6. Cena jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Sprzedający umożliwia następujące formy płatności za zamówiony Towar:

 • Przelew / wpłata gotówkowa na rachunek bankowy

8. W przypadkach, gdy płatność za zamówiony Towar oraz koszty jego doręczenia następuje przed odbiorem przesyłki, płatność taka stanowi przedpłatę, która z chwilą odbioru przesyłki zostaje zaliczona na poczet ceny zakupu oraz kosztów doręczenia.

9. Płatności należy dokonywać w walucie podanej na fakturze VAT. Sprzedający jest uprawniony do wystawiania faktur VAT bez nazwiska i imienia oraz podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT w imieniu Kupującego.

10. Za moment otrzymania zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą należnej ceny.

11. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu płatności, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych. Kupujący zobowiązany jest zrekompensować Sprzedającemu wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z windykacją przeterminowanych należności. 

V. Zastrzeżenie prawa własności.

1. Dostarczony Towar pozostaje własnością Sprzedającego, aż do momentu uiszczenia za niego przez Kupującego pełnej ceny.

2. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedający uprawniony jest, według swojego wyboru, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, do żądania zwrotu wydanych, a nie zapłaconych w całości Towarów lub do żądania zapłaty ceny.

3. W przypadku żądania zwrotu Towaru, Kupujący zobowiązany jest do jego zwrotu na własny koszt i ryzyko (zwrot obejmuje opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, ubezpieczenie na czas transportu oraz inne wynikłe koszty) do miejsca wskazanego przez Sprzedającego, w terminie14 dni od chwili skierowania żądania.

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedającego, Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji innych Umów zawartych z Kupującym, a Kupujący nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikłą ze wstrzymania ich realizacji. 

VI. Warunki realizacji zamówienia.

1. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia poprawnie złożonego zamówienia w terminie 48 godzin.

2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez Sprzedającego kompletności danych przesłanych w zamówieniu, oraz na skontaktowanie się drogą elektroniczną z Kupującym celem potwierdzenia przesłanych danych oraz ilości oraz ceny zamawianego Towaru.

3. Jeżeli Kupujący potwierdzi wszystkie dane dotyczące zamówienia, a zamawiany towar jest dostępny, Sprzedający poinformuje drogą elektroniczną o ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia. Przesłana wiadomość będzie zawierała wszystkie istotne postanowienia zawieranej Umowy (w szczególności cenę zamówionych Towarów oraz koszt ich przesyłki oraz termin doręczenia przesyłki wraz z potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania przez Kupującego zamieszczonych na stronie internetowej e-Shopu w formacie „.htm” OWS ).

4. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie może ono już zostać w żaden sposób zmodyfikowane. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Kupującego zostanie wysłany zamówiony Towar wraz z dokumentem sprzedaży (paragonem/ fakturą VAT).

VII. Termin i sposób realizacji zamówienia.

1. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji ostatecznie zaakceptowanego zamówienia w terminie do 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia, termin ten może zostać przedłużony,  aksymalnie jednak do 6 tygodni.

2. Przesyłki realizowane przez firmę kurierską w trybie normalnym doręczane są zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych od chwili ich nadania, natomiast przesyłki doręczane przez firmę kurierską w trybie ekspresowym doręczane są do 48 godzin.

3. W momencie odbioru przesyłki Kupujący, ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby, która doręcza przesyłkę. Jeżeli
przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu Towaru, Towar jest inny niż zamawiany lub przesłany Towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego drogą elektroniczną.

VIII. Gwarancja i rękojmia.

1. Jeżeli Towar posiada obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy jest to wyraźnie zaznaczone w opisie danego towaru zamieszczonym na stronie www.ifm.com oraz każdorazowo na fakturze, z zaznaczeniem czasu na jaki udzielona została gwarancja.

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta i mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej przed złożeniem zamówienia.

3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Kupujący może wykonywać wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi z uwzględnieniem postanowień OWS.

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez okres 2 lub 5 lat od daty dokonania zakupu. Długość okresu odpowiedzialności Sprzedającego jest uzależniona od typu zakupionego Towaru, a informacja na ten temat jest podana zarówno na stronie ww.ifm.com jak i każdorazowo na fakturze.

5. W przypadku niezgodności Towaru z umową reklamowany Towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy, należy odesłać, na koszt Sprzedawcy, za pomocą pocztowej przesyłki poleconej, na adres: ifm electronic  sp. z o. o.; ul. Węglowa 7; 40-105 Katowice.

6. Określając sposób realizacji zobowiązań Sprzedającego, Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

7. W przypadku gdy Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od Umowy. Od Umowy nie można jednak odstąpić jeżeli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna.

8. Sprzedający przedstawi pisemnie swoje stanowisko wobec żądań Kupującego w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia niezgodności Towaru z Umową. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 30 dni. Jeżeli w ciągu 30 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań strony dokonującej zakupów, oznacza to, iż zgłoszone żądanie zostało uznane za uzasadnione.

9. W każdym przypadku gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedający.

IX. Odpowiedzialność.

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego jedynie za rzeczywiste straty, wynikłe z rażącego niedbalstwa Sprzedającego lub które Sprzedający wyrządził Kupującemu umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWS lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedający nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości Umowy lub zamówienia.

3. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Towarem, Kupujący powinien o tym poinformować Sprzedającego, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego z tego tytułu.

4. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Kupującemu nie przysługują względem Sprzedającego jakiekolwiek dalej idące roszczenia ani roszczenia oparte na innych podstawach.

5. W przypadku jeżeli uchybienie terminowi dostawy Towarów lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie innego zobowiązania wynikającego z Umowy, będzie następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w świetle postanowień niniejszych OWS, w tym, jeżeli uchybienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający nie jest wówczas zobowiązany do wykonania Umowy w terminach lub warunkach w niej określonych.

6. Niedotrzymanie przez Sprzedającego dodatkowego terminu dostawy Towarów lub innego zobowiązania wynikającego z Umowy, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w świetle niniejszych OWS, nie zwalnia Kupującego z obowiązku wykonania Umowy, w tym z obowiązku odbioru Towarów, zapłaty ceny lub innych świadczeń.

7. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o ewentualnych roszczeniach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Sprzedającego, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 dni od chwili gdy, zgodnie z Umową, zobowiązanie miało być wykonane. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kupującego. 

X. Siła Wyższa.

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z powodu bezpośredniego działania siły wyższej.

2. Dla celów niniejszej Umowy „siła wyższa” oznacza nadzwyczajne, zewnętrzne wydarzenie, któremu nie można zapobiec, i które znajduje się poza zwykłą kontrolą Stron będące wydarzeniem powodującym niemożność wykonania przez Strony ich zobowiązań wynikających z Umowy lub powodujące niewykonalność tych zobowiązań ze względów ekonomicznych, w szczególności w okolicznościach wojny, buntu, strajków, niepokojów społecznych, trzęsienia ziemi, pożaru, powodzi, wybuchu, huraganu lub działań władzy państwowej, sztormu, katastrofy morskiej, lotniczej lub wypadku drogowego.

3. Siła wyższa lub występujące u Sprzedającego lub jego dostawców i podwykonawców przerwy w ruchu zakładu, które chwilowo uniemożliwiają Sprzedającemu bez jego własnej winy dostarczenie Towaru w terminie przewidzianym w Umowie, zmieniają uzgodnione terminy o okres  trwania zakłóceń uwarunkowanych tymi okolicznościami. Jeśli wskazane powyżej zakłócenia doprowadzą do zwłoki w dostarczeniu Towaru o okres przekraczający 90 dni, to Kupujący może odstąpić od Umowy. 

XI. Rozstrzyganie sporów.

1. We wszelkich ewentualnych sprawach spornych, jakie mogą powstać lub wyniknąć w przyszłości pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z Umowy zawartej na podstawie niniejszych OWS, sądem właściwym będzie wyłącznie Sąd w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

2. Gdyby jedno lub więcej postanowień niniejszych OWS okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie powoduje to naruszenia ważności lub skuteczności innych postanowień niniejszych OWS, które nadal pozostają w mocy. W takim wypadku w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

3. Do niniejszych OWS jak również Umów zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie.

4. Postanowienia OWS mają zastosowanie zarówno wobec Kupujących z terytorium Polski jak i Kupujących spoza jej granic. 

XII. Postanowienia końcowe

1. Uzupełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie zawartych w nim danych do celów związanych z realizacją oraz rozliczeniem zamówienia.

2. Dane osobowe strony, która złożyła zamówienie będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

3. Kupujący, który złożył zamówienie i dokonał zakupów Towarów u Sprzedającego ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres: info.pl@ifm.com.

4. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zasadami w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”.

5. Przeniesienie przez Kupującego jakichkolwiek praw lub obowiązków z Umowy, w tym również z OWS, na osobę trzecią może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą drugiej Strony.

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

I. DEFINICJE

 1. Określenia: „OWSiD”, „OWS” „Warunki”, „niniejsze Warunki” „niniejszym”, „poniżej”, „powyżej” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. 
 2. Określenie „towar handlowy” „towar” oznacza produkty, będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego. 
 3. Określenie „Sprzedający” lub „Strona Sprzedająca” oznacza ifm electronic spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. 
 4. Określenie „Kupujący” lub „Strona Kupująca” oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny nabywający od Sprzedającego towar handlowy na cele związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub w związku z nią. Sprzedaż na rzecz konsumentów następuje wyłącznie przez sklep internetowy.
 5. Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie. 


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podane poniżej Warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
 2. Warunki niniejsze obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot. 
 3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego. 
 4. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” Strony Kupującej, lub innych warunków lub dokumentów
  o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki. 


III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty. 
 2. Przedstawiciele Firmy Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawicieli Firmy przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa. 


IV. DOSTAWA

 1. Zamówienia uważa się za ważnie złożone w przypadku pisemnej akceptacji złożonej oferty.
 2. Terminy dostaw będą określane w ofercie Sprzedającego, jednak są one terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć towar w uzgodnionych terminach.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne
  od Sprzedającego. 
 4. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę względnie odstąpić od umowy. 
 5. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody. 
 6. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa
  do żądania odszkodowania lub kar umownych. 
 7. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo. Określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego. 
 8. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio. 
 9. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub, jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania za szkodę jako poniósł w wyniku niezrealizowania dostaw przez Sprzedającego. 
 10. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu lub jeśli nie zostanie odebrana przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający wg własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania wyrobów na ryzyko Kupującego. Sprzedający ma prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru,
  a po przekroczeniu tego terminu ma prawo sprzedaży lub dowolnego dysponowania towarem. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności za towar.

 

V. WYSYŁKA

 1. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili.


VI. CENY

 1. Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami netto (bez podatku VAT). W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, który Kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną netto.
 2. Cena nie zawiera kosztów dostawy na terenie kraju. Cena nie zawiera rozładunku produktów. Cena kosztów dostawy każdorazowo jest umieszczona w ofercie
 3. Ceny po dokonaniu zamówienia oraz zawarciu umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany półproduktów przedmiotu sprzedaży lub usług towarzyszących np. spedycji.
  W przypadku zmiany ceny Sprzedający poinformuje o tym na piśmie Kupującego. 


VII. PŁATNOŚCI

 1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko
  w sytuacji ich dokonania w całości. 
 2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego. 
 3. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty. 
 4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba
  że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę, jako zadatek. 
 5. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia. 
 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić
  od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy. 
 7. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń. Zapis ten nie wyklucza stosowania umownej kompensaty


VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży. 
 2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń
  w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego. 
 3. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości. 
 4. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący. 


IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący. 
 2. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody. 
 3. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant
  w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego. 
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień między Stronami.
 5. Sprzedający nie ponosi jednak ww. odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń i instrukcji Sprzedającego. 
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.
 7. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za utracone korzyści oraz jakąkolwiek inną szkodę, jaką Strona poniesie w wyniku niezrealizowania umowy/warunków lub zrealizowania jej w sposób nienależyty. 


X. GWARANCJA, REKLAMACJE

 1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawany towar handlowy na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania przedmiotu umowy Kupującemu
  i kończy z upływem czasu wskazanym na fakturze.
 3. Kupujący traci uprawnienia gwarancji udzielonej przez Sprzedającego, co do całości towaru w sytuacji nie przestrzegania warunków gwarancji szczegółowo wskazanych
  w dokumentach załączonych do towaru, w szczególności takich jak: obowiązkowe przeglądy techniczne, praca urządzeń we właściwych warunkach, obsługa urządzeń przez osoby uprawnione, wykonywanie czyszczenia itp.
 4. Kupujący lub przewoźnik mają obowiązek zbadania towaru w momencie jego wydania pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych. 
 5. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad. 
 6. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym to wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić przy odbiorze towaru od przewoźnika. 
 7. Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Unii Europejskiej. Wywiezienie towaru za granicę Unii Europejskiej skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będę wykonywane poza granicą Unii Europejskiej. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza granicą Unii Europejskiej obciążają Kupującego. W sytuacji, jeżeli Kupujący chce, aby Sprzedający wykonał naprawę za granicą Unii Europejskiej, naprawa taka będzie naprawą odpłatną w każdym zakresie, w tym odpłatne są części, robocizna, dojazd i inne. Naprawa zostanie wykonana po wcześniejszym wpłaceniu przez Kupującego zaliczki na poczet przyszłej naprawy
  w wysokości szacunkowych kosztów naprawy. 
 8. Sprzedający dokona naprawy gwarancyjnej (jeżeli towar jest objęty gwarancją)
  w czasie do tego odpowiednim przy uwzględnieniu czasu zorganizowania części zamiennych oraz czasowej możliwości zorganizowania ekipy serwisowej. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji. 
 9. Gwarancja nie obejmuje spalenia się urządzenia lub pożaru z jakiejkolwiek przyczyny. 
 10. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie produkty użytkowane oraz montowane
  w warunkach standardowych. Gwarancja zostaje wyłączona jeżeli produkty zostaną zamontowane w warunkach niestandardowych. Za warunki niestandardowe uważa się zamontowanie w miejscach narażonych na niekorzystne warunki klimatyczne lub pogodowe. Koszty wszelkiego rodzaju napraw oraz dostaw urządzeń do serwisu lub punku naprawczego dla sprzętu zamontowanego, używanego lub eksploatowanego
  w warunkach niestandardowych pokrywa Kupujący. Sprzedający nie pokrywa kosztów, wyciągania i montowania z/w pomieszczeń zamkniętych, wyciągania i wkładania do pomieszczeń znajdujących się pod powierzchnią ziemi. Ryzyko montażu, użytkowania oraz eksploatacja urządzenia w warunkach niestandardowych obciąża Kupującego,
  w tym również w zakresie gwarancji, która w takich warunkach jest wyłączona.
 11. Gwarancja nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów niezwiązanych w sposób bezpośredni z montażem towaru jak wstrzymania/przestoju produkcji Kupującego lub jego Kupującego,
 12. Rękojmia jest wyłączona mocą niniejszych Warunków/umowy. 
 13. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi usterkę lub wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Sprzedającego okaże się, że Towar nie jest uszkodzony albo wada lub uszkodzenie nie podlegają naprawie w ramach uprawnień
  z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia za wykonaną naprawę oraz pokrycia kosztów transportu przedmiotu podlegającego gwarancji do siedziby Sprzedającego oraz z tejże siedziby do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego lub pokrycia kosztów transportu w obie strony
  w przypadku, gdy naprawa z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wykonana. Jeżeli nie było możliwości transportu towaru i naprawa winna zostać wykonana w miejscu, gdzie znajduje się urządzenie koszt dojazdu serwisu do urządzenia z siedziby Sprzedającego do miejsca, gdzie znajduje się towar pokryje Kupujący. Kupujący pokryje również koszt pracy serwisu, zużytych materiałów i wymienionych części wg aktualnego cennika Sprzedającego.


XI. ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY

 1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny, strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego, ponosi Kupujący. 
 2. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z winy Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20% zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowną po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego. 


XII. KARY UMOWNE

 1. Kupujący zapłaci sprzedającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących
  po jego stronie, lub w przypadku odstąpienie od umowy przez Sprzedającego
  z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 
 2. Żadna ze stron Warunków/Umowy nie odpowiada wobec drugiej za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, utratę produkcji, utratę umów ani za jakiekolwiek inne szkody, bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniosła strona przeciwna. 
 3. Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności następujących obowiązków: 
  • nie rozpowszechniania, nie ujawniania ani nie wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu przepisów wyżej wymienionej ustawy; oraz 
  • nie nakłaniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej) będącego stroną umowy ze Sprzedającym do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec Sprzedającego. 
 4. Kupujący nie będzie podejmować działań, o których mowa powyżej, w okresie 5 lat
  po wykonaniu niniejszej umowy 
 5. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Zlecającemu. 
 6. Kupujący będzie podejmował wszelkie starania w celu zapobieżenia publikacji lub ujawnieniu jakichkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa określoną powyżej. Ochrona Sprzedającego określona w niniejszym punkcie przysługuje mu dodatkowo i niezależnie od ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności postanowienia niniejszego artykułu nie uchybiają przepisom prawa lub jakimkolwiek zobowiązaniom umownym przyznającym szerszą ochronę. 


XIII. PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
 2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej. 
 3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 4. Miejscem wykonania umów pomiędzy Stronami są Katowice.
 5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Katowicach.


XIV. UWAGI DODATKOWE

 1. Sprzedający rezerwuje sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych wynikających
  z rozwoju osiągnięć technicznych w stosunku do proponowanych w aktualnej ofercie sprzedaży. 
 2. Prawa majątkowe do wszelkich dóbr niematerialnych, objętych ochroną ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim, w szczególności utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia, nazw pochodzenia, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, informacji co do prawidłowego stosowania wynalazków, innych wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym bezpośrednio nadające się do stosowania w działalności gospodarczej i naukowej, informacji o charakterze organizacyjnym i innych, udostępnionych Kupującemu przez Sprzedającego w wyniku wykonywania obowiązków niniejszej umowy, stanowią własność Sprzedającego. Własność Sprzedającego stanowią przedmioty, na których przekazane dobro zostało utrwalone, Kupujący nie ma prawa do ich wykorzystania
  w innych celach, ani do ich kopiowania, powielania czy udostępniania osobom trzecim aniżeli użytkowanie zakupionego towaru. Dokumenty te nie przenoszą tytułu własności, ani nie implikują przyznania żadnej licencji. Rysunki oraz inne dokumenty pozostające własnością Sprzedającego, mają być na żądanie Sprzedającego natychmiast zwrócone wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami.
 3. Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów, a także nie udostępniać ani nie przekazywać innym podmiotom jakichkolwiek elementów, informacji oraz dokumentacji technicznej, na podstawie której zostało wykonane zamówienie przez Kupującego urządzenia. 
 4. Wszystkie referencje sprzedaży oraz sporządzone dokumenty, dostępne klientom, podlegają zwrotowi na żądanie Sprzedającego wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami. Jeżeli zamówienie nie zostało złożone w siedzibie Sprzedającego, wszystkie one muszą być niezwłocznie zwrócone bez takiego żądania. 
 5. Po dokonaniu sprzedaży urządzeń Sprzedający ma prawo wpisać sprzedane urządzenie i dane dotyczące klienta na standardową listę referencyjną, obejmującą nazwę i typ urządzenia, datę sprzedaży, nazwę klienta i kraj. Złożenie zamówienia w ifm electronic jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie tych danych na liście referencyjnej. Wszelkie zastrzeżenia mogą być zgłoszone przez klienta na piśmie.
 6. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone.

Warunki gwarancyjne dla produktów ifm

Warunki gwarancji dla produktów ifm

 • Czas ochrony gwarancyjnej oraz zakres gwarancji wskazane w warunkach gwarancji obowiązują dla produktów z katalogu ifm.
 • Opis produktu dostępny jest wyłącznie w dokumentacji, w szczególności w specyfikacji produktu.
 • Ifm gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie swoich produktów przez okres 60 miesięcy od daty dostarczenia produktu, o ile produkt używany jest zgodnie ze specyfikacją.
 • Nabywca ma obowiązek sprawdzić produkt pod kątem możliwych wad niezwłocznie po otrzymaniu towaru, nie później niż w ciągu miesiąca od daty dostawy, oraz poinformować sprzedawcę owykrytych defektach w formie pisemnej.
 • W przypadku reklamacji nabywca ma obowiązek zwrócić produkt do ifm electronic sp. z o. o. (do właściwego oddziału ifm) wskazując kod produktu ifm, niezwłocznie po wykryciu wady, lecz nie później niż miesiąc od zdarzenia wraz z opisem usterki. Ifm electronic gmbh rozpatrzy reklamację oraz wyśle raport poreklamacyjny do nabywcy na jego wcześniejsze żądanie.
 • W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć nabywcy nowy produkt wolny od wad. Ponadto, ifm pokryje koszty klienta poniesione wskutek wystąpienia defektu do wysokości ceny zakupu produktu. Dalsze roszczenia są wyłączone, o ile obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego nie stanowią inaczej.