Κινητά μηχανήματα εργασίας για τις σκληρότερες συνθήκες

Οι απαιτήσεις προς τα συστήματα ελέγχου και τους αισθητήρες κατά τη χρήση π.χ. σε μηχανήματα εργοταξίου, δημοτικά οχήματα, γεωργικά και δασικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις λιμένων και γερανών είναι ιδιαίτερα υψηλές. Οι συσκευές και τα μηχανήματα εκτίθενται μόνιμα σε σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος όπως θερμότητα, κρύο, υγρασία, λάσπη, σκόνη, κρούσεις και κραδασμούς, συχνά και σε αστραπές και κεραυνούς.

Εφαρμογές: