You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
 1. moneo: IIoT-alusta
 2. Käyttöesimerkkejä

Todistettava laadunvarmistus hygienisissä sovelluksissa: pesuprosessivalvonta

ifm prover gmbh valmistaa prosessiantureita, joita yritykset käyttävät mm. virtausmäärien, virtausnopeuksien tai aineiden johtokyvyn mittaamiseen. Antureiden toiminta, tarkkuus ja valmistuslaatu tarkastetaan CIP-laitteistossa suoritettavissa käytännön testeissä.

Lähtötilanne: vain rajoitettu valvonta ohjausjärjestelmän avulla

CIP-laitteistoa voidaan käyttää erilaisilla aineilla, paineilla jä lämpötiloilla antureiden testaamiseksi mahdollisimman lähellä asiakkaan sovellutusta olevissa olosuhteissa. Järjestelmän ohjauksessa käytetään teollisuudessa yleistä ohjausjärjestelmää, mikä tarkoittaa, että antureilla tehtävä valvonta voidaan toteuttaa vain rajoitetusti.

Projektin tavoite: Dataan perustuva laitoksen valvonta ilman integrointia ohjausjärjestelmään.

moneo-alustan avulla oli tarkoitus toteuttaa kattava laitoksen valvontaratkaisu, joka mahdollistaa myös pääsyn käsiksi historiadataan ja sen syvällisemmän analysoinnin. Ensimmäisessä laajennusvaiheessa oli tarkoitus valvoa johtokykyä ja lämpötilaa. Lisämittausparametrien, kuten pinnankorkeus, virtaus ja paine, lisääminen myöhemmin piti kuitenkin ottaa myös huomioon.

Toteutus: moneo RTM ja IO-Link

Ennestään olemassa olevan tehokkaan IT-infrastruktuurin vuoksi moneo asennettiin ifm prover gmbh:n keskuspalvelimelle ja RTM-sovellus lisensioitiin. Anturidata lähetetään moneo-sovellukseen VLAN-verkkoon liitetyn IO-Link -masterin kautta.

Tulos: nämä ovat moneo RTM -sovelluksen edut CIP-valvonnassa

Kattava ja jatkuva datan kerääminen mahdollistaa CIP-prosessin jatkuvan ja tarkan analysoinnin. Saatua informaatiota voidaan tarvittaessa käyttää prosessien optimointiin ja siten pitkäaikaiseen laadun ylläpitämiseen ja parantamiseen resurssien tehokkaan käytön avulla. Datahistorian tallennuksen ansiosta prosessien optimoinnin tehokkuutta voidaan seurata pitkältä ajanjaksolta ja ohjata sitä kestävän kehityksen suuntaan. Lisäksi käytettävä ohjelmisto tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden suunnitella näyttöjä ja arviointirutiineja yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Käyttäjäystävällisen ohjelmarakenteen ansiosta tämä voidaan tehdä hyvin intuitiivisesti.

Lopputulos: nämä moneo RTM -sovelluksen ominaisuudet ja palvelut tuovat lisäarvoa CIP-valvontaan

moneo RTM -sovelluksella voit saavuttaa kaikki tavoitteet:

 • Sovitus yksilölliseen asiakassovellukseen yhdellä ohjelmistoalustalla
 • Pesuprosessin valvonta ja analysointi ILMAN ohjausjärjestelmän väliintuloa
 • Jatkuva datan tallennus ja tietokantamuisti
 • Kahdennettu järjestelmä prosessien lisäturvavalvontaa varten
 • Säästöpotentiaalien identifionti
 • Lasketut arvot: antureiden mittausarvojen muuntaminen prosessirelevantiksi informaatioksi datamallinnuksen avulla - lasketut arvot
 • Sisäänrakennettu hälytysten hallinta: nopea reagointi muuttuviin prosessiparametreihin sisäänrakennetun hälytysten hallinnan avulla

Järjestelmärakenne

 1. IO-Link -master (AL1350)
 2. Johtokykyanturi tuloputkessa
 3. Aineen lämpötila (LDL200) lähtöputkessa
 4. Aineen lämpötila (TCC501) lähtöputkessa

Kojelauta

Kojelauta antaa käyttäjälle yleiskuvan CIP-laitteiston oleellisista prosessiarvoista. Käyttäjä voi luoda räätälöidyn kojelautanäkymän (drag & drop -toiminto) ja integroida laitoksen pohjapiirroksen mittauspisteiden paikallistamista varten. Näin on mahdollista saada selkeä esitys kaikkien antureiden tiloista.

 1. Johtokyky (LDL200) tuloputkessa
 2. Johtokyky (LDL200) lähtöputkessa
 3. Johtokykyarvojen erotus (laskettu arvo)
 4. Aineen lämpötila (johtokykyanturi LDL200) tuloputkessa
 5. Aineen lämpötila (lämpötila-anturin TCC501 ja johtokykyanturin LDL200) lähtöputkessa

Analyysi

Analyysi käytettää historiadataa ja vertailee eri pisteistä ajan kuluessa saatavia prosessiarvoja. Voidaan esimerkiksi mitata, kuinka kauan kesti ennen kuin tulo- ja lähtöputkesta mitatut johtokykyarvot saavuttivat saman tason. Tämä auttaa koneoperaattoria optimoimaan prosessejaan. Esimerkiksi hapoilla ja emäksillä tehtävät kalliit huuhteluprosessit voidaan optimoida.

 • Relevanttien anturiarvojen näyttö analyysitaulukossa
 • Yksittäisten pesuprosessien aikojen visualisointi
 • Tulo- ja lähtöputkesta mitattujen prosessiarvojen korrelointi
 • Päätelmät järjestelmässä olevien epäpuhtauksien perusteella

Lämpötila on, paitsi määräävä tekijä pesun kannalta, myös kustannustekijä. Jokainen aste, joka voidaan säästää, tuo vuoden mittaan huomattavia säästöjä. Analyysissä antureiden lämpötilakäyriä voidaan arvioida mukavasti.

 1. Johtokykyanturin (LDL200) lämpötila tuloputkessa
 2. Johtokykyanturin (LDL200) lämpötila lähtöputkessa

Tehtävät & tiketit: start/stop raja-arvot

Koneoperaattori voi valvoa järjestelmää helposti raja-arvojen kautta. Jokaiselle prosessiarvolle voidaan määritellä yksilölliset raja-arvot Esimerkissä valvotaan tulo- ja lähtöputken välistä johtokykyeroa. Jos ero kasvaa liian suureksi, koneen käyttäjä saa siitä varoitus- tai hälytysviestin.

 • Integroitu hälytystoiminto raja-arvovalvontaan
 • Automaattinen tiketin luominen hälytyksen yhteydessä
 • Konfiguroitavat tiketit määrätyille vastaanottajille
 • Toimintastrategiat hälytystapauksia varten
 • Vaurioiden ja virhetoimintojen varhainen tunnistus
 • Hälytysstrategiat voidaan konfiguroida esimääriteltyjen velhojen (avustimien) avulla
 • Asiakas voi hallinnoida luotua tikettiä milloin tahansa ennen sen sulkemista.
 • Tikettiin voidaan lisätä kommentteja, kuten esim. vian aiheuttaja tai kunnossapitostrategia
 • Raja-arvon ylityksen ajankohta voidaan tarkistaa data-analyysissä analyysipainikkeen avulla

Lasketut arvot

Tämän toiminnon avulla prosessiarvoja voidaan linkittää ja käyttää laskutoimituksiin. Esimerkissä laskettu arvo mahdollistaa tulevan ja lähtevän virtauksen johtokykyeron nopean tunnistamisen.

 1. Johtokyky, tuleva virtaus
 2. Johtokyky, lähtevä virtaus
 3. Kahden tuloarvon absoluuttisen eron laskeminen
 4. Laskutoimituksen tulos