You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. Kestävä kehitys
  2. Talous

Talous - taloudellinen vahvuus

Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Yhdistyneet kansakunnat on "Agenda 2030 for Sustainable Development" -ohjelmansa puitteissa valmistellut ja julkaissut globaalit kestävyystavoitteet - Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals => SDG). Tärkeimpiä kestävyyskohteita koskevien 17 päätavoitteen ja alitavoitteiden pohjalta luotiin kansainvälisen kestävyysdebatin avulla maailmanlaajuinen, konkreettisia tavoitteita sisältävä toimenpidekehys, joka yhdistää kaikki kolme kestävyysulottuvuutta. Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) auttavat niin kansainvälisellä, kansallisella kuin yritystasollakin sopeutumaan 21. vuosisadan haasteisiin.

ifm noudattaa myös "Agenda 2030" -ohjelmaa ollakseen aktiivisesti mukana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme erityisesti identifioineet ne avaintavoitteet, joiden saavuttamiseen voimme parhaiten vaikuttaa (liike-)toimillamme ja sitoutumisellamme.

Lue lisää ifm:n kestävän kehityksen aktiviteeteista ja valituista tavoitteista.

Kasvaa menestyksekkäästi, mutta turvallisesti:

ifm-ryhmän yritysfilosofiassa on keskeiseksi ohjenuoraperiaatteeksi ankkuroitu pyrkimys taloudelliseen tasapainoon, ja se on alusta lähtien myös näkynyt kaikessa toiminnassamme. Työntekijät, asiakkaat, toimittajat, innovatiiviset ratkaisut ja luonnon ja teknologian harmonia ovat ifm:lle kestävän kehityksen avainasioita. Taloudellinen tasapaino voidaan saavuttaa vain taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vahvuuden menestyksekkäällä yhdistämisellä.

Yritysfilosofia ja menettelytapaohjesääntö sekä vakiinnutetut johtorakenteet ja -järjestelmät varmistavat yrityksen vastuullisen hallinnon ja ohjauksen - lyhyesti sanottuna: "Hyvä omistajaohjaus". Tämän takana seisovat ifm-ryhmän sisällä sekä hallitus että kaikki johtohenkilöt. Lisäksi rakenteita ja järjestelmiä optimoidaan jatkuvasti riskipainotteisten sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla.

Tämän varmistamiseksi tänään ja tulevaisuudessa ifm:llä on identifioitu kolme oleellista kestävyystavoitetta (SDG):

Nämä siksi, että tämän kehyksen puitteissa pystymme parhaiten vaikuttamaan (liike-)toimillamme ja sitoutumisellamme. Samalla näemme edellä mainitut kestävyystavoitteet menestystekijöinä kestävälle liiketoiminnallemme.

Korkeatasoinen koulutus

ifm kouluttaa nuoria tavoitteenaan tarjota heille varma, mielenkiintoinen ja haastava työpaikka - ifm:n yritysperiaate.

ifm:llä me näemme työntekijämme yrityksemme kestävän kehityksen keskeisenä menestystekijänä. Siksi tarjoamme heille laajan valikoiman houkuttelevia koulutusmahdollisuuksia, jotka otetaan vastaan suurella mielenkiinnolla. Toisen sukupolven perheyrityksenä kannamme erityistä huolta perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta. Siksi ifm tukee laajasti työssä käyviä vanhempia "New Work" -hankkeen puitteissa sekä tarjoaa lomahoitopaikkoja lapsille. ifm tekee yhteistyötä myös esim. päivähoitokeskusten kanssa.

Jotta tavoittaisimme nuoria ja saisimme heidät kiinnostumaan meistä ja teknologioistamme jo varhaisessa vaiheessa, olemme järjestäneet erilaisia koulutus- ja tutkimuspaikkoja sekä mahdollisuuksia työharjoitteluun tai palkattuun työhön opiskelun ohella. Menestyksekäs yhteistyö koulujen ja yliopistojen kanssa vahvistaa ifm:n ponnistelut ja pitkäaikaisen menestyksen.

Kunnollinen työ...

Viime vuosina sellaiset tekijät, kuten varma työpaikka ja kestävät arvot ovat alkaneet saada enemmän merkitystä ja huomiota.

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen tunnustamisella ja menettelytapaohjesääntömme noudattamisella on olennainen rooli kunnollisen työn varmistamisessa - sekä itse yrityksessä että sen liikekumppaneilla. Osana tätä ifm on jo usean vuoden ajan sertifioitu eettisen SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) -auditoinnin mukaisesti.

Pohjimmiltaan sekä sosiaaliset että muut kestävän kehityksen kannalta olennaiset arvot ovat osa strategista johtamismatriisiamme. Tämän toimintakehyksen on tarkoitus palvella yhtenäisenä ja kestävänä suunnannäyttäjänä ja ohjenuorana kaikille ifm-ryhmän yrityksille. Lisäksi kaikki työntekijät ja ulkoiset osapuolet voivat käyttää ilmiantojärjestelmää raportoidakseen nimettömänä mahdollisista rikkomuksista, jotka käsitellään sitten luottamuksellisina.

... ja taloudellinen kasvu

Vastuullisen riskinoton rinnalla vakiintuneet suunnitteluprosessit ja kokonaisvaltainen (yritys-) turvallisuus näyttelevät tärkeää roolia kestävässä talouskasvussa. Kuukausittaisten talousindikaattoreiden lisäksi myös ilmaantuvat riskit ja mahdollisuudet identifioidaan ja arvioidaan ja valitaan tulosten perusteella tarvittavat toimenpiteet. Sen lisäksi, että tehtäviä ja nykyisiä haasteita voidaan tällä tavalla hallita, voidaan erityisesti varmistaa yrityksen pitkäaikainen menestys.

ifm:n kestävää ja laaja-alaista talouskasvua voidaan kuvata monenlaisilla indikaattoreilla.

Ilmaston suojelemiseen tähtäävät toimenpiteet

ifm vaatii ja edistää ekologisesti valveutuneita päätöksiä ja menettelytapoja.

Tuotteidemme käytön kautta pyrimme parantamaan kokonaisenergiatehokkuutta ja resurssien käyttöä. Ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä tähtäävän julistuksemme ja siihen liittyvän ilmastostrategiamme perusteella ryhdymme yritysryhmänä aktiivisiin toimenpiteisiin taistellaksemme ilmastonmuutosta vastaan. Muiden asioiden lisäksi toteutetaan liiketoiminta-aktiviteetteihin liittyviä projekteja kestävän huomisen edistämiseksi. Tällaisia esimerkkejä ovat mm. siirtyminen 100% vihreään sähköenergiaan (2020), yhteistyö alueellisen partnerin kanssa (südmail, ilmastoneutraalisuuskirje) ja kestävää pakkausta koskevat optimointitoimenpiteet. Lisäksi haluamme hyödyntää koronapandemiasta johtuvaa matkustuskäyttäytymisen muutosta ja muuttuneita kommunikointikanavia (online / kasvokkain tapahtuvat kokoukset) mahdollisuutena alentaa pitkällä tähtäimellä CO2 -päästöjä liikematkojen ja kokousten osalta. Ensimmäisten hybridiautojen hankkiminen ja sisäisten kuljetusprosessien parantaminen auttavat myös osaltaan tähän. Ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi luotamme sertifioituun EMAS/ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristönhallintajärjestelmäämme.

Vaikka ifm on identifioinut kolme pääkestävyystavoitetta, ne liittyvät kiinteästi muihin YK:n globaaleihin ympäristötavoitteisiin. Näihin kuuluvat:

Työterveyden ja työturvallisuuden hallinta:

Työturvallisuus (safety at work), joka varmistaa kunnolliset työskentelyolosuhteet ja terveydenhuollon, on ifm:lle itsestäänselvyys ja auttaa osaltaan luomaan miellyttävän työskentely-ympäristön.

Puhtaan veden ja saniteettitilojen laitteistot:

Veden kulutus tuotettua yksikköä kohden aleni 25 % aikavälillä 2013 - 2022 (Saksa, Lake Constancen alueella sijaitsevat toimipaikat)

 

Energiatehokas teknologia:

ifm-tuotteet ja ratkaisut auttavat osaltaan parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään resurssien kulutusta.

Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri:

ifm kehittää innovatiivisia ratkaisuja kohtuullisilla tutkimus- ja kehityskustannuksilla.

Kestävät ifm-tuotteet:

Resursseja säästävät, ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat tuotteemme tarjoavat hyvää laatua ja pitkän kestoiän. ifm-tuotteiden käyttäminen tukee kestävän kehityksen toimintoja kaikilla teollisuudenaloilla.

Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot:

Perusperiaate on, että ifm ei kehitä, valmista tai myy tuotteita, jotka suoraan palvelevat sotilaallisia tarkoitusperiä.