1. Domovská stránka
  2. O společnosti
  3. ifm whistleblowing system

Oznamovací systém ifm

Vážené kolegyně a kolegové,
vážení zákazníci a dodavatelé,
vážení obchodní partneři,

ve skupině ifm měla dynamická firemní kultura vždy velký význam. Měla by být prostoupena důvěrou a čestným chováním a projevovat se ve vztazích mezi zaměstnanci i partnerských vztazích s našimi zákazníky a obchodními partnery.
Otevřené, rovnocenné vztahy se zaměstnanci a obchodními partnery jsou nedílnou součástí firemní kultury už od založení společnosti ifm v roce 1969.

V roce 1990 zakladatelé firmy shrnuli tato základní pravidla chování do firemní filozofie ifm. Tehdejší hodnoty platí i dnes a budou platit i do budoucna. Jsou základními kameny, na kterých skupina ifm vyrostla a na kterých stojí naše současné i budoucí působení. Naši zakladatelé tyto hodnoty definovali, kodifikovali a praktikovali už v dobách, kdy o správu a řízení a dodržování předpisů ve společnostech ještě nebyl takový veřejný zájem.

Z tehdy stanovených a dnes stále platných hodnot vychází etický kodex ifm, který společnost uplatňuje a dodržuje po celém světě. Etický kodex ifm představuje zásady naší činnosti, základ našeho úspěchu a podstatu našeho přesvědčení.

Etický kodex ifm shrnuje nejdůležitější hodnoty naší firemní filozofie a přenáší je do současnosti. Tyto hodnoty a jejich dodržování jsou pro nás jako společnost ifm zárukou, že jsme byli a budeme našimi obchodními partnery vnímáni a uznáváni jako čestná společnost.

Podle etického kodexu ifm se hlásíme k těmto hodnotám:

  • Jako společnost ifm dodržujeme platné právní předpisy, zásady a normy.
  • Jako společnost ifm se k sobě navzájem a k našim obchodním partnerům chováme uctivě. Na naši činnost nemají žádný vliv hlediska náboženství, pohlaví, věku, barvy pleti ani etnického původu.
  • Jako společnost ifm se výslovně hlásíme k Všeobecné deklaraci lidských práv OSN. My jako společnost ifm i naši obchodní partneři odmítáme dětskou a nedobrovolnou práci.
  • Jako společnost ifm přikládáme velký význam kontaktům s našimi obchodními partnery. Máme čilé a důvěryhodné vztahy se zákazníky i dodavateli. Odmítáme jakýkoliv náznak využívání nebo poskytování neoprávněných výhod.
  • Jako společnost ifm zastáváme princip čestné hospodářské soutěže.
  • Jako společnost ifm vyvíjíme a prodáváme kvalitní výrobky pro automatizaci, ale nikoli pro vojenské a zbrojní účely.
  • Jako společnost ifm dodržujeme zásady ochrany osobních údajů a zpracování důvěrných informací.
  • Jako společnost ifm dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, abychom sobě i našim dětem zajistili udržitelnou budoucnost.

Za tyto etické hodnoty a jejich dodržování se velmi zasazujeme a vždy jsme plnili to, co jsme zastávali a prohlašovali.

Tuto kulturu uplatňujeme prostřednictvím interních školení v oblasti dodržování předpisů, řízení rizik a interního kontrolního systému. Zavádíme konkrétní směrnice, které naší každodenní práci dodávají zaměření a jistotu. Dodržování těchto pravidel zajišťujeme audity, které provádí naše interní kontrolní oddělení i externí auditoři.

Součástí firemní kultury ifm také vždy byla a je možnost pro zaměstnance přímo a důvěrně oznamovat případné porušení zásad společnosti ifm, a to nadřízeným nebo přímo členům představenstva. V důvěrných záležitostech se naši zaměstnanci mohou obrátit také přímo na našeho pověřence pro dodržování předpisů.

Naši obchodní partneři mohou případné porušování hodnot společnosti ifm řešit přímo s příslušnými kontaktními osobami.

Komise EU se snaží lépe chránit oznamovatele neetického chování v EU stanovením minimálních požadavků na oznamovací možnosti. Některé členské státy EU už přijaly zákony na ochranu oznamovatelů, které musí aplikovat a dodržovat všechny společnosti působící v těchto státech. Jako společnost ifm se k těmto požadavkům EU zaměřeným do budoucna hlásíme už dnes. Proto oznamovací možnosti rozšiřujeme o oznamovací systém ifm. Tento systém umožňuje komukoli podat oznámení anonymně nebo osobně. Tím společnost ifm dává možnost svěřit se i v případech, kdy někdo nezná správnou kontaktní osobu nebo se obává, že by pro něho mohlo mít oznámení negativní důsledky.

Ať zvolíte přímý kontakt, nebo anonymní či osobní oznámení prostřednictvím našeho nového oznamovacího systému, všem oznámením se budeme věnovat velmi důvěrně a pečlivě. Pokud se potvrdí, že je oznámení pravdivé, přijmeme odpovídající opatření.

Můžete společnosti ifm pomoci ve zlepšování.
Jako představenstvo skupiny ifm vám děkujeme za důvěru a podporu v naší snaze o bezpečný rozvoj.

ifm stiftung & co. kg

Zleva doprava: Martin Buck (předseda představenstva a spoluvýkonný ředitel), Benno Kathan (člen představenstva), Christoph von Rosenberg (člen představenstva), Michael Marhofer (předseda představenstva a spoluvýkonný ředitel) a Thomas May (člen představenstva).