1. Стартова страница
  2. IO-Link системите на ifm
  3. Често задавани въпроси (FAQ) за IO-Link
  4. тълковен речник

IO-Link тълковен речник

Актуатор

Устройство за преобразуване на електрически сигнали в енергия за движение.
 

Ациклични данни

Данни, които се предават от управлението само по заявка (например данни за параметрите, диагностични данни).
 

COM1-3

Скорости на предаване на данни на IO-Link
 

Устройство (Device)

„Device“ може да бъде сензор, актуатор или хибридно устройство. То е пасивен компонент и отговаря само на заявките на главното устройство.
 

DI

Digital Input (цифров вход)
 

DO

Digital Output (цифров изход)
 

DTM

Device Type Manager (специфичен драйвер на производителя)
 

Събитие (Event)

За даден „Event“ „Device“ може да подаде на Master некоректно работно състояние. Това става чрез задаване на бит в интерфейса. Главното устройство прочита Event с класически код за грешка.
 

FDT

Field Device Tool (например ifm контейнер)
 

GSD файл

Основен файл на устройството – описва интерфейс към устройството, което трябва да бъде свързано към индустриалната мрежа. GSD файловете съществуват като файл и се подготвят от производителя на устройството.
 

HMI

Устройство за управление и наблюдение на системата за автоматизация (Human Machine Interface).
 

Хъб (Hub)

За разлика от Gateway, хъбовете осъществяват връзките между еднакви интерфейси, познати са USB хъбовете.
 

Хибридно устройство

Комбинирано устройство, което обединява функциите на сензор и актуатор.
 

IEC 61131-9

Международният стандарт IEC 61131 се занимава с основите на управленията с програмируема памет. Част 9 описва IO-Link под наименованието „Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators“ (SDCI).
 

IODD

Електронно описание на устройствата (IO Device Description).
 

IO-Link Device

Полево устройство, което се контролира и управлява от IO-Link Master.
 

IO-Link Master

Представлява връзката между индустриалната мрежа от високо ниво и IO-Link Device. IO-Link Master контролира и управлява устройствата IO Link.
 

MES

Manufacturing Execution System (MES) е действащото близо до процеса ниво на многослойната система за управление на производството. Често като синоним се използва понятието „производствена система“. MES за разлика от подобните системи за планиране на производството, така наречените ERP системи (Enterprise Ressource Planning), се характеризира с директно свързване към разпределените системи за автоматизация на процеси и позволява воденето, управлението или контрола на производството в реално време. Тук се включват класическото регистриране и подготовка на данни, както и регистрирането на работни данни (BDE), регистрирането на машинни данни (MDE) и регистрирането на лични данни, както и всички други процеси, които имат въздействие в реално време върху производствения процес.
 

Порт

Портът е комуникационен канал на IO-Link.
 

Параметризиращ сървър

IO-Link Master по IO-Link спецификация 1.1 може да функционира като параметризиращ сървър за IO-Link устройство.
 

Връзка точка до точка

Връзка точка до точка е директна и непосредствена връзка между две точки, локации или устройства.
 

Сензор

Устройство за регистриране и преобразуване на физически стойности в електрически сигнали.
 

PLC

PLC е индустриален компютър, използван за управление или регулиране на машина или съоръжение и с цифрово програмиране. Потребителят програмира PLC според потребностите на неговото съоръжение. Сигналите от периферните устройства се прочитат, респективно извеждат, през входно/изходни модули или главно устройство за индустриална мрежа и децентрализирани подчинени устройства за индустриална мрежа.
 

SIO

Режим Standard Input Output: Връзка от обикновените цифрови устройства към порта на IO-Link Master.
 

Slave

Компонент от шината, който не комуникира самостоятелно, а отговаря само при запитване на главното устройство.
 

Време на преобразуване

Времето на преобразуване е сумата от времето, от което се нуждае A/D преобразувателят, за да регистрира измерваната стойност и времето (диагностика, контрол за прекъснати проводници), за да може да бъде преработена в модула.
 

Циклични данни

Данни, които се прехвърлят автоматично и на равни интервали от управлението (технологични данни, състояние на стойността).
 

Време на цикъла

Времето на цикъла дава информация за времето, което използва управлението за обработката на програмата от прочитането на входовете до извеждането на изходите. При комуникационните системи времето на цикъла обозначава времето, за което са обменени всички данни с всички участници в мрежата, след което цикълът започва отново.