1. Стартова страница
  2. IO-Link системите на ifm
  3. Предимство с IO-Link

Предимство с IO-Link

Използвайте предимствата

Днес, с IO-Link сензорите на ifm, потребителят получава съвсем нови възможности.
По този начин например се генерират допълнително сензорни данни, които могат да бъдат използвани за постигане на максимална ефективност и икономия на разходи. От машината до ERP е възможна прозрачност на процеси, която оптимизира съществуващата автоматизация по най-добрия начин. Освен това IO-Link предлага и още повече:

Без загуба на измервани стойности

Цялото предаване на измервани стойности става цифрово. Замества свързаното с грешки предаване и преобразуване на аналогови сигнали. Предадените цифрово измервани стойности могат да бъдат показвани направо в диспечерския пункт.


Аналогов или дигитален с IO-Link
 

Досега:
Аналоговите сигнали се дигитализират чрез A/D-преобразувател и се скалират в PLC.
Това води до неточности на същинските измервани стойности.

IO-Link:
Измерваните стойности се предават дигитално от сензора на управлението.
Съответно предадената стойност съответства винаги точно на измерената стойност.

Нивото на напълване в резервоара под налягане се регистрира постоянно с помощта на хигиенни сензори за налягане от серия PI. Заради загубите при предаването на измерената стойност и от електромагнитните смущения в миналото е имало големи неточности/отклонения при регистрирането на съдържанието на резервоара. Благодарение на IO-Link сега може да бъде изпълнявано много точно регистриране на съдържанието на резервоара.

Няколко измервани стойности

За управление на процесите, например в охлаждащите контури, се регистрират няколко технологични стойности и се обработват в управлението. По тази причина конвенционалното място на измерване съдържа няколко сензора, например сензор за поток, разходомер и температурен сензор. IO-Link сензорите могат да определят и предават в цифров вид повече от една технологична стойност. По този начин сензорът предава по цифров път количеството на протичащата течност, общото количество и температурата на средата през 3-жилен стандартен кабел. Допълнителните сензори са спестени, което значително намалява времето за проектиране и инсталиране. Чрез ациклично извикваните диагностични данни е възможно техническо обслужване, ориентирано към състоянието, например минимални и максимални стойности.

 

Устойчивост на смущения

Без външно влияние върху сигнала

Предаването на данни на IO-Link се базира на 24 V сигнал и по тази причина е изключително нечувствителен на външно влияние. IO-Link сензорите се свързват със стандартни конектори M12. Екранираните кабели и свързаните с тях заземявания са излишни.

За следене на системното налягане в хидравличната система се използват сензори за налягане от типа PN. Технологичните сигнали, събитията (Events) и параметрите се предават дигитално през IO-Link на Master. Към него могат да бъдат свързвани до 8 IO-Link сензора, а той предава данните на управлението през PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP или PROFIBUS.

 

Лесна смяна на сензора

IO-Link Master записва всички параметри на свързаните сензори. След смяна автоматично предишните параметри се записват в новия сензор. Не се налага търсене на необходимите настройки на сензора.

За измерване на нивото на напълване на хидравличен агрегат се използва сензорът за следене на нивото на напълване LR. Настройката на всички параметри и програмирането на точките на превключване може да стане с двата бутона за програмиране или IO-Link. При смяна автоматично параметрите се записват в сензора. Повече не се налага да бъдат въвеждани ръчно.

 

Безопасност при извършване на манипулации

При стандартизираното задаване на параметрите на устройството управляващите бутони на устройството могат да бъдат заключени. По този начин грешните настройки от страна на обслужващия персонал вече не са възможни. Документирането на параметрите е възможно по всяко време.

Сензорите за налягане на ifm от серия PI регистрират нивото на напълване в резервоарите. За да бъде избегната манипулация с допълнително преместване на сензора чрез управляващите бутони, те могат да бъдат заключени с IO-Link.

 

Идентификация

С IO-Link се осигурява еднозначна идентификация на устройството. IO-Link сензорите се описват еднозначно чрез Vendor и Device ID. Гарантира се, че потребителят използва само оригинални резервни части.

Идентификация и разпознаване на сменяеми инструменти.
Фотоелектричните сензори O5D разпознават дали избраният инструмент е наличен в държача. IO-Link гарантира, че при смяна на сензора ще се използва само конструктивно идентичен сензор.

 

Разпознаване на прекъснати проводници

При IO-Link се извършва едновременно предаване на технологични и сервизни данни. Прекъсването на проводник или късото съединение се разпознават веднага от Master. Извикването на диагностичните данни е възможно и по време на експлоатация.

Магнитно-индуктивните вградени сензори за поток от серията SM измерват прецизно количеството на протичащата течност в охлаждащия кръг. При възникване на грешка диагностичните данни от Master-а се предават на управлението. Извършва се еднозначна идентификация на отпадналия сензор.