You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Ползи от IO-Link
  3. Преглед на системата
  4. Индустрия за автоматизация

IO-Link в индустрията за автоматизация

Разходомери за сгъстен въздух за запис на потребяваната енергия

Течовете са значителен източник на загуба на енергия в системите за сгъстен въздух, като загубата често е до 30% от дебита на компресора. Течовете на въздух могат да предизвикат колебание на системните налягания. Резултатът: Пневматичното оборудване не работи нормално, производството е неефективно и страда качеството на продукта. Оборудването също се нуждае от по-често техническо обслужване.

Разходомерите за сгъстен въздух SD на ifm измерват текущите налягане, дебит и общо потребено количество сгъстен въздух. Това дава възможност за точно регистриране на потребяваното количество сгъстен въздух в отделни точки и в цялата система. На базата на отклоняващи се стойности, могат да се откриват бързо течове и същите да се отстраняват.

Добавена стойност с IO-Link

Внедряването на системи за контрол на сгъстения въздух обикновено се ограничава от разходите. IO-Link предава стойностите на много технологични стойности по един кабел. В случая с SD това са налягането на въздуха, текущият дебит, температурата и стойността на суматора. Той намалява необходимостта от скъпи аналогови платки. Тъй като един сензор може да предава множество технологични сигнали, това премахва допълнителните тръбни съединения, сензори, проводници и в крайна сметка намалява складовите наличности. Спестяванията от откриването на загуба на енергия и намаляването на общите разходи за монтаж позволяват бърза възвръщаемост на инвестицията.

Вакуумните сензори следят вакуумните тръби

Вакуумните сензори от серията PN7 откриват необходимия вакуум за правилната работа на вакуумните тръби. Ако не са достигнати минималните стойности, вакуумната тръба остава в първоначалното си положение, за да се предотврати повреждане на детайлите и системите. Допълнително се следят мрежите за сгъстен въздух под високо налягане (12 bar) и мрежите за сгъстен въздух под ниско налягане (6 bar).

Добавена стойност с IO-Link

Ако вакуумният сензор PN7 трябва да се смени, зададените параметри могат да се копират автоматично на новия сензор чрез IO-Link. Това пести време и предотвратява възможните грешки при настройката на точките на превключване. Вакуумният сензор може да се използва като превключвател за включване/изключване или да предава аналогови стойности чрез IO-Link, като един сензор може да работи както с цифрови, така и аналогови приложения, при което се намаляват изискванията към складовите наличности.

Контрол за сблъскване на монтажната платформа

В автомобилната фабрика фотоелектрическият сензор за разстояние O1D прави разграничение между две монтажни стъпки, ако върху монтажната платформа има купе. В този случай окачването се спуска и купето се позиционира надеждно. Позицията на O1D е от решаващо значение и ако приложението трябва да се промени, често неговите параметри не могат да бъдат зададени, без да се спре монтажната линия.

Добавена стойност с IO-Link

Дистанционната настройка на параметрите е ключова в това приложение. Сензорът за разстояние O1D е монтиран на недостъпно място и може да се настройва чрез софтуер или чрез PLC при смяна на произвеждания модел, без да се спира производствената линия.