Откриване на флуид в технологични резервоари

За откриване на ниското и високото ниво или на състоянието на работа на сухо на помпата в приложенията за резервоари се използва сензор за ниво LMT на ifm. В нормалния случай обратната връзка е „вкл.“, когато има флуид и „изкл.“, когато няма флуид.

Допълнителни функции с данни на IO-Link:

Чрез използването на IO-Link е достъпна допълнителна информация. С IO-Link са налице реални цифрови технологични стойности за определяне на вида на флуида, като вода или мляко и т.н. Стойността на IO-Link може да се използва за разграничаване на флуида от натрупването върху чувствителната повърхност. Идентификацията на флуида е от решаващо значение за процеса на измиване. След като той е източен, процесът на почистване може да започне и да се увеличи максимално времето за производство.

Непрекъснато измерване на нивото на резервоара

Сензорът за налягане PI осигурява 4…20 mA и превключващ изход. Традиционните аналогови сигнали са предразположени към електромагнитни смущения и трябва да бъдат мащабирани, за да покажат действителното налягане на системата в програмируемия контролер.

Пиковете на високо и ниско налягане се запаметяват в сензора, но към системата за управление няма пряк достъп.

Допълнителни функции с IO-Link:

С IO-Link реалните стойности на налягането са достъпни, без да е необходимо да се мащабира сигналът. Например, сензор за налягане със стойности от 0 до 100 в H2O, същият диапазон от стойности се предава точно към системата за управление без необходимост от мащабиране.

Чрез извличането на стойностите на високо и ниско налягане от сензора, всички неочаквани пикове и спадове в налягането могат да бъдат наблюдавани директно. Това е важно, защото може да означава повреда на сензора или замърсени продукти.

Многократно измерване на температурата за пастьоризатори

При производството на мляко е от голямо значение да се поддържа правилната температура. Функциите за самонаблюдение и диагностика на температурните трансмитери TAD на ifm гарантира безпроблемно протичане на технологичния процес. Сензорът TAD е първият сензор с откриване на течение за хранителната промишленост. Сензорът е с два независими измервателни елемента с различни характеристики, което пряко увеличава надеждността на процеса. Когато се появи течение, към програмируемия контролер се предава предупредителен сигнал.

Допълнителни функции с IO-Link:

IO-Link дава възможност за наблюдение на двата температурни елемента. Освен това, към системата за управление се предава и трета стойност, която е средна стойност на двете стойности. Това означава, че чрез един кабел могат да се предават и проследяват три различни температурни сигнала. Редундантните температурни сигнали позволяват персонализирано откриване на течение, въз основа на процеса на машината, и предлагат решение, при което калибрирането на сензора е намалено.

Наблюдение на охлаждащата вода в леярната

Охладителната система в една обикновена пещ е от решаващо значение за правилната работа на машината и за процеса на производство на качествени части. Освен това, правилното охлаждане на елементите подобрява жизнения цикъл и безопасността на машината. За да се постигне това, няколко параметъра на потока на охлаждащата вода, като температура и дебит, трябва да се следят точно. За това са необходими няколко сензора и точки на монтаж по цялата машина.

Допълнителни функции с IO-Link:

Чрез IO-Link магнитно-индуктивният сензор за поток SM на ifm предава дебита, температурата и сумарната стойност чрез стандартен 3-жичен кабел, като елиминира множество скъпи аналогови карти, допълнителни тръбни съединения, многобройни точки на включване и големи складови наличности.