1. Стартова страница
  2. IO-Link системите на ifm
  3. задаване на параметри

IO-Link – задаване на параметри/визуализация

IO-Link – Лесно пускане в експлоатация

Задаване на параметри и визуализация

  • Лесно и бързо задаване на параметри с помощта на IO-Link Master.
  • Нагледно представяне.
  • Лесно и бързо задаване на параметрите на устройството (точки към много точки).
  • Набори от параметри, които могат да бъдат прехвърляни.

LR DEVICE

LR DEVICE е софтуер за прегледно онлайн и офлайн въвеждане на параметрите на IO-Link сензори и главни устройства. Той позволява единно задаване на параметри и визуализация на всички сензори, актуатори и главни устройства от серия AL11xx на ifm с IO-Link интерфейс. Стандартните функции включват импортирането на IODD и автоматичната идентификация на свързаните устройства. Прегледното представяне на регулируемите параметри позволява лесното определяне на функцията на устройството. Наборите параметри могат да бъдат записвани и прехвърляни.

За целите на документирането могат да се архивират като pdf файлове. Технологичните стойности се показват графично по време на пускането в действие. Това улеснява потребителя при оптимизацията на параметрите за съответния случай на приложение и осигурява безпроблемната експлоатация на съоръжението.

Предаване на измерваните стойности на управлението

IO-Link сензорите предлагат много функции, които могат да бъдат използвани от PLC. За да бъдат използвани, функционалностите трябва да бъдат имплементирани индивидуално в PLC.

Това е свързано с много време и разходи, особено при реализацията на необходимите потребителски интерфейси. ifm предлага за целта готови програмирани примери и приложения. По този начин проектирането и пускането в експлоатация се улесняват много и се избягват грешки.