You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Ползи от IO-Link
  3. ЧЗВ/Речник

ЧЗВ и речник за IO-Link

ЧЗВ

Технология

Какво е IO-Link?

IO-Link е отворена, стандартизирана технология, която позволява на потребителя да установи връзка от точка до точка. IO-Link не изисква адресиране на сензорите. Компонентите с IO-Link от фирми, които са членове на консорциума на IO-Link, са съвместими един с друг.

IO-Link нова индустриална мрежа ли е?

IO-Link не е индустриална мрежа. В структурата на автоматизацията IO-Link се намира под топологията на индустриалните мрежи. Модулите IO-Link мастър се използват за свързване на сензорите с индустриалната мрежа и свързания с нея контролер (вижте изображението).

Как мога да интегрирам IO-Link сензори в моя контролер?

Предаваните от IO-Link сензор технологични данни могат да се четат от PLC без допълнително преобразуване. Прочетете раздела „Интегриране на системата“ за повече информация.

Какво означава съкращението IODD?

IODD е съкращение на IO-Link Device Description (Описание на устройство с IO-Link). За всяко устройство с IO-Link има индивидуален IODD файл. В него се съхраняват свойствата на устройството и информация за отделните сензори, като данни за идентификация, технологични и диагностични данни. Същите са необходими за интегрирането на сензора в инфраструктурата на IO-Link.

ifm осигурява IODD файл за всеки продукт с IO-Link на своя уебсайт в „Документи и изтегляния“. Освен това, IODD на всяко продадено от ifm устройство с IO-Link се записва в софтуера за въвеждане на параметри на компанията и в други софтуерни решения за устройствата с IO-Link и инструменти за конфигуриране на портове от ifm.

Общността на IO-Link също предлага независима от производителя библиотека с IODD: Към IODD finder

Предаване на измерваните стойности

Как IO-Link сензорите предават измерваните стойности?

Чрез IO-Link измерваните стойности и технологичните стойности се предават в чисто цифрова форма, без да претърпяват преобразуване от сензора до PLC.

По какво измерваната стойност на IO-Link се различава от аналоговия сигнал (4…20 mA)?

Цялото предаване на измерваната стойност е цифрово. Няма преобразувания на измерваната стойност. При предаване на аналогов сигнал цифрово измерваната стойност се преобразува в аналогов сигнал в сензора и се предава на PLC, където се преобразува обратно в цифров сигнал. Този принцип на предаване е податлив на грешки и има загуби от преобразуване. За допълнителни предимства щракнете тук!

Диагностика

Може ли да се открие прекъсване на проводник чрез IO-Link?

Да. В рамките на комуникационния цикъл IO-Link мастър проверява всички устройства с IO-Link. Ако дадено устройство не отговаря, веднага се открива прекъсване на проводник и същото се сигнализира, независимо от измерваната стойност.

Могат ли IO-Link сензорите да сигнализират за неизправности?

Да, това се прави чрез събития. Сензор (устройство) може да открие и да сигнализира за неправилно работно състояние на главния модул. Това се прави чрез поставяне на бит в интерфейса. Главният модул прочита това събитие и го предава на контролера, като класически код за грешка.

IO-Link мастър

Какво е IO-Link мастър?

IO-Link master установява връзка между едно или няколко устройства с IO-Link и системата от полеви шини, като служи като шлюз. Преглед на продукта: Модули IO-Link мастър

Настройка на IO-Link мастър

Всеки от портовете на главния модул трябва да се конфигурира от потребителя в съответствие с изискванията на неговото приложение: режим на порта на главния модул (DI, DO, IO-Link), ширина и дължина на технологичните данни. Препоръка: Активирайте идентификацията на устройството за бъдещи замени със съвместими устройства. Софтуерът LR DEVICE прави тази задача по-лесна чрез сканиране на мрежата за налични модули IO-Link мастър и свързани устройства.

Качване и изтегляне на параметри на устройство с IO-Link

Дали даден порт извършва автоматично качване или изтегляне зависи от една страна, от настройката на параметрите на устройството с IO-Link и от друга страна от конфигурирането на порта на главния модул. Настройката на параметрите на устройството с IO-Link и конфигурирането на главния модул се извършват чрез инженерен инструмент, като LR DEVICE.
LR DEVICE чрез USB памет: QA0011
LR DEVICE чрез изтегляне: QA0012

Предимства без съществуваща структура на IO-Link

Мога ли да се възползвам от IO-Link сензори без съществуваща структура на IO-Link?

Обикновено IO-Link сензорите функционират също без структура на IO-Link. В този случай те действат като нормални сензори и не се осигурява допълнителна информация. Ако обаче се комбинират с карта с памет, IO-Link сензорите могат да опростят значително настройката на параметрите на сензора. Ако системата бъде преоборудвана за IO-Link по-късно, всички предимства на IO-Link ще се получат веднага.

Какви предимства предлага картата с памет?

За инсталации без IO-Link картата с памет осигурява възможност за предаване на параметри на заместващи устройства. За да се случи това, тя чете и запаметява данните на свързан IO-Link сензор. Запаметените параметри могат да се копират на сензори от същия тип с фабрична настройка.
Карта с памет на ifm: E30398

Речник

Задвижващо устройство

Устройство, което преобразува електрически сигнали в кинетична енергия.

A порт/B порт

A портът има вградено електрическо захранване с малък ток за устройства; В портът осигурява второ изолирано захранване за изходите.

Неповтаряеми данни

Данни, които се предават от контролера при поискване (напр. данни за параметри, диагностични данни).

Двупосочни данни

Предавани в двете посоки данни (от и към IO-Link мастър). По този начин сензорите могат да се конфигурират и да се отчитат стойностите им по време на работа.

COM1-3

Скорости на предаване на данни на IO-Link. На цикъл могат да се предават 32 бита между устройство с IO-Link и IO-Link master. С COM1 те се предават при 4,8 kBit/s, с COM2 при 38,4 kBit/s и с COM3 при 230,4 kBit/s.

Устройство

Устройството може да бъде сензор, актуатор или хибридно устройство. То е пасивен участник и само отговаря на заявките на главния модул.

ЦВ/ЦИ

Цифров вход/изход.

DTM

Мениджър на типа устройство (специфичен драйвер на производителя).

В/И конфигуриране на различни портове чрез IO-Link

Когато използва IO-Link, потребителят получава както входни, така и изходни данни през порта на сензора/актуатора. Типичното разграничаване на порта като вход/изход вече не е валидно. В стандартен режим без IO-Link всеки порт на устройство с IO-Link все още може да се конфигурира като вход или изход.

Събитие

Устройството може да сигнализира за неправилно работно състояние на главния модул за всяко събитие. Това се прави чрез поставяне на бит в интерфейса. Главният модул прочита това събитие чрез класифициращ код за грешка.

FDT

Инструмент на полево устройство (напр. съд на ifm)

GSD файл

Файл с основни данни за устройства – описва интерфейс към устройството, което ще се свързва към индустриална мрежа. GSD файловете се предлагат като файлове и се предоставят от производителя на устройството.

HMI

Устройство за работа и наблюдение на системата за автоматизация (интерфейс „човек-машина“).

Hub (Концентратор)

За разлика от входовете, концентраторите установяват връзка между два еднакви интерфейса; известни са USB концентратори.

Хибридно устройство

Устройство, което комбинира функциите на сензор и на актуатор.

IEC 61131

Международният стандарт IEC 61131 се занимава с основите на програмируемите логически контролери. Част 9 описва IO-Link с обозначението „едноточков цифров комуникационен интерфейс за малки сензори и актуатори (SDCI)“.

IODD

Описание на електронно устройство (описание на В/И устройство).

Устройства с IO-Link

Полево устройство, което се следи и се управлява от IO-Link мастър.

IO-Link мастър

Установява връзка между индустриална мрежа от по-високо ниво и устройство с IO-Link. IO-Link мастър следи и управлява устройства с IO-Link.

MES (Автоматизирана система за управление на производството)

MES е ниво от многослойна ориентирана към процесите система за управление на производството. Тя се различава от системите с подобна ефективност за планиране на производството, напр. системи ERP (Система за планиране на ресурсите на предприятието) по директната връзка с разпределените системи на автоматизацията на процесите. MES дава възможност за управление и контрол на производствените процеси в реално време. Това включва обикновено придобиване и подготовка на данни, като придобиване на производствени данни (PDA), регистриране на машинни данни (MDA) и придобиване на данни за персонала, както и за всички други процеси, които влияят пряко на производствения процес.

Порт

Комуникационен канал на IO-Link.

Сървър за задаване на параметри

Спецификацията 1.1 IO-Link master към IO-Link може да действа като сървър за задаване на данни на устройството с IO-Link.

Връзка от точка до точка

Връзката от точка до точка е пряка, непосредствена връзка между две точки, места или устройства.

сензор

Устройство, което измерва и преобразува физически стойности в електрически величини.

SIO

Стандартен Вход Изход: Този режим се използва за работа с обикновени цифрови устройства, свързани към портове на IO-Link master и IO-Link сензори, които се използват без структура на IO-Link.

PLC

PLC е промишлен компютър, който се използва за управление на машина или система и се програмира цифрово. Потребителят програмира PLC в съответствие с изискванията на неговата система. Периферните сигнали се четат или се предоставят чрез входно/изходни модули или главни модули на индустриална мрежа и подчинени устройства в децентрализирани индустриални мрежи.

Управлявано устройство

Участник в мрежата, който не комуникира независимо, а само отговаря на запитвания от главния модул.

Време за преобразуване

Времето за преобразуване е сумата от времето, което е необходимо на аналогово-цифровия преобразувател за запис на измерваната стойност и времето, което е необходимо за обработване на измерваната стойност и диагностичната информация, и информацията от следенето за прекъсване на проводници в модула.

Циклични данни

Данни, които се предават автоматично и на постоянни интервали (технологични данни, състояние на стойности).

Време на цикъла

В контекста на контролерите под време на цикъла се разбира времето за обработка на програмата от отчитане на входните сигнали до осигуряване на изходни въздействия. В контекста на комуникационните системи под време на цикъла се разбира времето за обмен на всички данни с всички участници, след което цикълът започва отново. За IO-Link то е различно в зависимост от скоростта на предаване на данните. При COM3 целият цикъл на предаване на данните е с продължителност 0,46 милисекунди. При COM2 времето на цикъла е 2,3 милисекунди.