You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Софтуер за диагностична електроника VSE и сензори за вибрации VN

Софтуер за диагностична електроника VSE и сензори за вибрации VN

Нов софтуер за задаване на параметри с визуализация на данни

  • Визуализация на измерените данни в различните типове диаграми
  • Сравняване на измерени стойности от различни източници на данни в една диаграма
  • Визуализация на суровите данни от динамичните канали на VSE
  • Асистирано създаване на контролни задачи (набори от параметри)
  • Структурирано управление на устройства и данни в дървовидна структура

Задаване на параметри
С новия софтуер за задаване на параметри VES004 се извършва задаване на параметри на диагностичната електроника VSE. Със софтуера може да се създаде дървовидна структура, в която се интегрират устройствата и сензорите. По този начин потребителят се намира в своя собствена структура от заводи, съоръжения и машини.
Създаването на набори от параметри се подпомага от асистент, за да се улеснят задачите за контрол на вибрациите и технологичните стойности.
Простите задачи за контрол могат да бъдат дефинирани и настроени в диагностичната електроника и без специални знания. Управлението на данните, историята на наборите от параметри, измерванията, записите и файловете с история става също на базата на дефинираната в проекта дървовидна структура.