You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси

Флуидни сензори за процеси

Сензори за следене на технологични процеси

Навсякъде, където в техниката за управление на технологичните процеси се използват течности, въздух или газове, сензорите за следене на технологичните процеси служат за измерване и регистриране на налягане, температура, поток ниво на напълване.
Сензорите за налягане се използват за надеждно регистриране както на налягането на системата от маслото в хидравликата така и на хидростатичното налягане в резервоари и съдове в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки.
Сензорите за поток се използват при следенето на подаването на охлаждащи и смазочни средства на машини, агрегати и промишлени пещи или на вентилацията на съоръжения и сгради. Електронните сензори за следене на нивото на напълване регистрират надеждно височината на течностите или насипните материали в съдове, резервоари и силози.
Температурните сензори се използват за гарантиране на правилната температура на продукта в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, и при производството на напитки. В металорежещите машини и в автомобилната промишленост температурата, респективно температурната разлика на задвижвания, редуктори или двигатели, са важен индикатор за състоянието на машината. При производството на стомана, метал и стъкло, следенето на температурата на охладителните кръгове служи за защита от прегряване на съоръженията.
За дозиране и управление на течности, въздух или газове се използват клапани. Индуктивните двойни сензори служат за надеждно подаване на информацията за позиции на пневматичните актуатори за четвърт оборот и клапанните пластини. Сензорите за клапани регистрират позициите на клапаните с линейно задвижване.