1. Homepage
  2. Contractuele algemene voorwaarden

Contractuele algemene voorwaarden

Aanvaarding en annulering van de bestelling

1. ifm electronic nv zal slechts verbonden zijn door een schriftelijke orderbevestiging, gedaan door het statutair bevoegde orgaan of door de daartoe afgevaardigde persoon.

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bestelbon en de orderbevestiging, zullen de vermeldingen op de orderbevestiging voorrang genieten.

3. In geval van annulering van de bestelling zal de koper aan ifm electronic nv, binnen de dertig dagen volgend op de annulering, alle kosten en uitgaven (met inbegrip van studiekosten, van fabricagevoorbereidingen en kosten van financiële verbintenissen ten opzichte van leveranciers, onderaannemers en andere, enz....), waartoe ifm electronic nv zich heeft verbonden of was overgegaan vóór de ontvangst van de annuleringaanvraag, terugbetalen.

Behoud van eigendom

De goederen blijven onze eigendom tot het moment waarop de klant de verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. Tot op dat moment heeft de klant niet het recht de toestellen in pand te geven, ze te bezwaren of er op welke wijze ook over te beschikken.
In geval van inbreuk door de koper op de bepalingen van voorgaande alinea, in geval van niet betaling der prijs binnen de hieronder gestelde termijnen (betaling), of in geval van protest van een op de koper getrokken wissel of van een niet gedekte cheque en in geval van alle feitelijkheden, aanwijzingen en omstandigheden die van aard zijn de solvabiliteit van de koper in vraag te kunnen stellen, zal ifm electronic nv het recht hebben een einde te stellen aan de overeenkomst door middel van een ter post aangetekende brief, en zal zij gerechtigd zijn, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, 15% van de prijs van de bestelling van de koper te vorderen.

Leveringstermijn

Onze leveringstermijnen worden slechts vermeld ter informatie en vormen dus geenszins een vaste overeenkomst. Indien deze termijn wordt overschreden heeft de klant niet het recht het contract op te zeggen of schadevergoeding en intresten te eisen.

Documentatie

De foto’s en beschrijvingen van ons materieel in de documentatie die aan ons cliënteel wordt toegestuurd, worden slechts ter informatie opgenomen en houden geen enkel verbintenis van onzentwege in. Onze leveranciers behouden zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving hun producten te wijzigen.

Prijzen

De vermelde bedragen zijn nettoprijzen, vervoerkosten, belastingen en verzekeringen niet inbegrepen. Onze prijzen kunnen worden herzien in geval van wijziging van douanekosten en andere heffingen, of schommelingen in de wisselkoersen.
De installatie en de ingebruikneming van de verkochte toestellen zijn niet begrepen in de prijzen. Onze fakturen worden eventueel vermeerderd met een bedrag of een forfait voor vervoerkosten, belastingen en verzekeringen, vermeld in onze opdrachtbevestigingen.

Verzending – vervoer

De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant. In geval van averij , verlies breuk of andere beschadigingen van de vervoerde goederen, moet de klant door de vervoerder een verklaring laten opstellen en ons binnen 8 dagen na ontvangst een schriftelijke reclamatie toesturen. Alle terugzendingen die door ons worden aanvaard moeten franco onze magazijnen worden toegestuurd, op risico van de klant.

Waarborg – Schadevergoeding – Vorderingsrechten

1. De waarborg is aangeduid in het aanbod, in de orderbevestiging of in de factuur en treedt in werking op de leveringsdatum. Zij dekt afwerkings- en fabricagegebreken die tijdig zouden worden vastgesteld. De onderdelen en apparaten die gebrekkig zouden zijn, dienen franco te worden teruggestuurd naar onze bedrijfslokalen. Onze verplichting houdt slechts de herstelling door onze diensten of de vervanging van het goed in. Op straffe van verval dient elk vastgesteld gebrek of elke fout ons bij een ter post aangetekende brief binnen de 48 uren na hun vaststelling door de koper gemeld te worden met het postmerk op het verzendingsbewijs als datumbewijs.
Elke wijziging of herstelling aan onze producten, gedaan door de koper of een derde, brengt van rechtswege verval van de waarborg mede;

2. Zelfs in geval van zware fout vanwege ifm electronic nv of haar aangestelden, of zelfs in geval van bedrog van laatstgenoemenden, zal ifm electronic nv niet tot einige schadevergoeding kunnen gehouden worden uit hoofde van fouten of verborgen gebreken, tenzij in uitvoering van haar waarborg zoals gepreciseerd in voorgaande alinea, ongeacht het feit of hierop een stopzetting zou volgen van de activiteiten van de koper of indien diens installaties zouden worden beschadigd.

3. Nochtans ingeval ifm electronic nv zou gehouden worden een derde benadeelde te vergoeden krachtens een rechtstreeks recht van laatstgenoemde, met name op basis van de artikelen 9 en 10, parafgraaf 2 van de wet op de ‘productaansprakelijkheid voor gebrekkige producten’, zal ifm electronic nv over een vorderingsrecht tegen de koper, die op een of andere wijze medeverantwoordelijk zou zijn voor de schade, beschikken, en dit voor de totaliteit van de aan de derde benadeelde betaalde bedragen.
Omgekeerd, indien de koper, in een zelfde situatie, de derde benadeelde zou vergoed hebben, zal de koper over geen enkel vorderingsrecht lastens ifm electronic nv beschikken.

Betaling

Behoudens andersluidende bepalingen op de opdrachtbevestiging en/of factuur, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen einde maand, volgens factuurdatum. Alle facturen moeten worden betaald aan onze maatschappelijke zetel. Onze afgevaardigden of vertegenwoordigers kunnen geen betalingen ontvangen in onze naam.
Bedragen die op de vervaldatum onbetaald zijn, geven van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder beperking van onze andere rechten aanleiding tot :

a) De toepassing van een vewijlintrest 1,3% per maand
b) De eisbaarheid van het gehele saldo van de verkoopprijs
c) De opeising van een bedrag gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen met een minimum van €50 als boete

De facturen worden als aanvaard beschouwd wanneer binnen 8 dagen na ontvangst geen schriftelijk bezwaar werd ingediend.

Levering en Service

ifm electronic nv verzekert de verkoop van de produkten van het merk ifm; eventueel aangevuld met produkten van derden. Het realiseren van gepersonaliseerde functionnele programma’s maken duidelijk geen deel uit van zijn offerte. De diensten na-verkoop zoals opleidingen of interventies, maken deel uit van een bijkomende clausule.