Βοηθός επιλογής

Μέχρι τώρα µπορούσατε να καλέσετε προϊόντα ifm µόνο µέσω των ειδικών σελίδων επισκόπησης ή µέσω του κωδικού προϊόντος. Τι γίνεται όµως αν χρειάζεστε έναν αισθητήρα για κάποια ειδική εφαρµογή και θέλετε να τον αναζητήσετε µε προκαθορισµένα κριτήρια; Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήστε τον "βοηθό επιλογής ifm".

Σηµείωση: Για να χρησιµοποιήσετε αυτή την αναζήτηση, πρέπει να είναι ενεργοποιηµένα τα JavaScript στο πρόγραµµα περιήγησης!

Διατίθεται βοηθός επιλογής ή σύνθεσης για τις παρακάτω ομάδες προϊόντων: